Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.09.2011.

R 215/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R 215/11
15.09.2011.
B E O G R A D

 

  Apelacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Spomenke Zarić, predsednika veća, Milice Aksentijević i Melanije Santovac, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog BB, čiji je punomoćnik BA advokat, radi smetanja poseda, rešavajući o sukobu nadležnosti između Prvog osnovnog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu, u sednici veća održanoj 15.09.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

  Za suđenje u ovoj parnici stvarno je nadležan Viši sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e

  Rešenjem Višeg suda u Beogradu Gž.26533/2010 od 08.06.2011.godine ukinuto je rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P.64683/10 od 06.05.2010.godine i predmet vraćen na ponovno suđenje. Prvi osnovni sud u Beogradu nije prihvatio ustupljenu stvarnu nadležnost i aktom P.14363/11 od 12.07.2011.godine izazvao je sukob nadležnosti smatrajući da je za postupanje u ovoj parnici stvarno nadležan Viši sud u Beogradu u smislu odredbe člana 373. stav 3. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 111/09), jer je u ovoj parnici prvostepeno rešenje već dva puta ukidano i to rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.1279/05 od 08.02.2006.godine koje je ukinuto rešenjem Okružnog suda u Beogradu Gž.br.5425/06 od 28.02.2007.godine i rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.1235/07 od 30.01.2008.godine koje je ukinuto rešenjem Okružnog suda u Beogradu Gž.6574/08 od 06.11.2009.godine.
  
  Rešavajući nastali sukob stvarne nadležnosti u smislu odredbe člana 23. stav 1. Zakona o parničnom postupku, Apelacioni sud je ocenio da je za suđenje u ovoj parnici stvarno nadležan Viši sud u Beogradu.

  Prema stanju u spisima, rešenjem Okružnog suda Gž.5425/06 od 28.02.2007.godine ukinuto je rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.1279/05 od 08.02.2006.godine i predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje. U ponovnom postupku Treći opštinski sud u Beogradu je doneo rešenje P.1235/07 od 30.01.2008.godine koje je ukinuto rešenjem Okružnog suda u Beogradu Gž.6574/08 od 06.11.2009.godine i predmet vraćen na ponovno suđenje. U ponovnom postupku Prvi osnovni sud u Beogradu je doneo rešenje P.64683/10 od 06.05.2010.godine koje je ukinuto rešenjem Višeg suda u Beogradu Gž.26533/2010 od 08.06.2011.godine i predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje.

  Odredbom člana 373. stav 3. Zakona o parničnom postupku propisano je da u slučaju da je prvostepena presuda već jednom bila ukinuta drugostepeni sud ne može ukinuti presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje, dok je odredbom člana 369. stav 3. propisano da će drugostepeni sud zakazati raspravu i odlučiti o žalbi i zahtevima stranaka kada je u istoj parnici prvostepena presuda već jednom bila ukinuta po odredbama ovog zakona, a pobijana presuda se zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju ili su u postupku pred prvostepenim sudom učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka. Kako se u konkretnom slučaju radi o meritornom rešenju o smetanju poseda – dakle o odluci kojom se rešava sam predmet spora, ali koja se po zakonu samo donosi u formi rešenja, to u ovom konkretnom slučaju nema mesta primeni odredbe člana 388. ZPP (kojom je propisano, između ostalog, da se odredbe o održavanju rasprave pred drugostepenim sudom ne primenjuju u postupku po žalbi protiv rešenja). Pošto je u ovoj parnici prvostepeno rešenje već dva puta bilo ukinuto, to ga prema citiranim zakonskim odredbama, Viši sud u Beogradu kao drugostepeni sud nije mogao ponovo ukinuti, pa je Viši sud u Beogradu u drugom stepenu stvarno nadležan za postupanje u ovoj parnici.  Uostalom, to je i propisano odredbom člana 450. stav 4. ZPP.  

  Iz navedenih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je kao neposredno viši sud za Viši i Osnovni sud u smislu odredbe člana 15. stav 2. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/2008), primenom odredaba članova 23. stav 1. i 24. stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 125/04 i 111/09), odlučio kao u izreci ovog rešenja. 

        Predsednik veća-sudija
        Spomenka Zarić, sr.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)