Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.09.2010.

R 80/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R 80/10
Dana 30.09.2010. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Marine Govedarica, predsednika veća, Zorane Delibašić i Snežane Nastić, članova veća, u parnici tužilje AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tužene Stambene zadruge “BB” d.d. iz __, ul. __, radi utvrđenja, rešavajući o negativnom sukobu nadležnosti između Prvog osnovnog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 30.09.2010. godine, doneo je


REŠENjE


Za suđenje u sporu tužilje AA iz Beograda protiv tužene Stambene zadruge “BB” d.d. iz Beograda, radi utvrđenja prava svojine, NADLEŽAN JE Prvi osnovni sud u Beogradu.


O b r a z l o ž e nj e


Prema stanju u spisima tužilja je dana 19.10.2009. godine Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu podnela tužbu protiv tužene Stambene zadruge “BB” d.d. iz Beograda, radi utvrđenja prava svojine na nepokretnosti i u tužbi je kao vrednost predmeta spora označila iznos od 100.000,00 dinara.

Rešenjem P.br. 39327/2010 od 21.04.2010. godine Prvi osnovni sud u Beogradu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravnosnažnosti rešenja spise dostavio Višem sudu u Beogradu kao stvarno nadležnom sudu. U svom rešenju pozvao se na odredbe čl. 32 i 394 stav 2 ZPP i 23 stav 1 tačka 7 Zakona o uređenju sudova, navodeći da je opštepoznata činjenica da je tržišna vrednost nepokretnosti na kojoj tužilja traži da se utvrdi pravo vlasništva u njenu korist na dan podnošenja tužbe prelazila protivvrednost 100.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Viši sud u Beogradu je izazvao sukob stvarne nadležnosti i spise dostavio Apelacionom sudu u Beogradu radi rešavanja o sukobu nadležnosti navodeći u svom dopisu P.br. 21052/10 od 15.07.2010. godine da Osnovni sud u Beogradu nije postupio u smislu odredbi čl. 29-34 ZPP i nije na brz i pogodan način utvrdio vrednost predmeta spora a kako označena vrednost predmeta spora u tužbi ne omogućuje izjavljivanje revizije to za postupanje po tužbi nije nadležan Viši sud već Prvi osnovni sud u Beogradu.

Razmatranjem predmeta Apelacioni sud je zaključio da je za suđenje u ovoj parnici stvarno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu. Prema stanju u spisima tužilja je u tužbi podnetoj dana 19.10.2009. godine kao vrednost predmeta spora označila iznos od 100.000,00 dinara. Tužbom je tražila da se utvrdi da je na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izgradnju stana u ličnoj svojini na lokaciji vv od 07.10.1985. godine i pratećih šest aneksa koje je zaključila sa organizatorom izgradnje ŽSZ “GG” iz Beograda kao i na osnovu održaja, stekla svojinu na stanu koji je listu nepokretnosti br. vv1 KO __ upisan kao trosoban stan aa na kat.parc.br. vv2, površine __ m2 što je tuženi, kao knjižni vlasnik predmetnog stana dužan da prizna i trpi da se tužilja na osnovu presude, kao tabularne isprave, u javnim knjigama, po provedenom postupku i sticanja svih potrebnih uslova, upiše kao isključivi vlasnik opisane nepokretnosti. Iz obrazloženja rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu proizilazi da je Prvi osnovni sud u Beogradu smatrao da je opštepoznata činjenica da je vrednost predmetne nepokretnosti na dan podnošenja tužbe prelazila protivvrednost iznosa od 100.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Kako shodno izloženom Prvi osnovni sud u Beogradu pre donošenja rešenja P.br. 39327/2010 od 21.04.2010. godine kojim se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari nije postupio saglasno čl. 34 stav 2 ZPP i na brz i pogodan način nije utvrdio vrednost predmeta spora u pogledu zahteva postavljenog u tužbi to je za suđenje u ovoj parnici stvarno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu na osnovu čl. 22 stav 2 Zakona o uređenju sudova i čl. 3 stav 1 Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava jer prema navodu tužbe vrednost predmeta spora iznosi 100.000,00 dinara (a Prvi osnovni sud nije tu vrednost promenio odnosno nije kao vrednost predmeta spora utvrdio neki drugi iznos) iz koje okolnosti proizilazi da u smislu čl. 394 stav 2 ZPP u ovom imovinsko-pravnom sporu revizija nije dozvoljena.

Na osnovu izloženog Apelacioni sud je primenom čl. 22 i 23 ZPP negativni sukob nadležnosti rešio kao u izreci ovog rešenja.


PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Marina Govedarica, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)