Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.09.2010.

R 89/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R-89/10
15.09.2010.godine
B E O G R A D


Apelacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Spomenke Zarić, predsednika veća, Milice Aksentijević i Melanije Santovac, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, protiv tuženog BB, čiji je punomoćnik BA, advokat, radi naknade štete, rešavajući o sukobu nadležnosti Prvog osnovnog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu, u sednici veća održanoj 15.09.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E


Za suđenje u ovom sporu stvarno je nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e


Viši sud u Beogradu se rešenjem P br.7564/10 od 26.04.2010.godine oglasio stvarno nenadležnim za suđenje u ovom sporu i po pravnosnažnosti rešenja predmet dostavio Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu, smatrajući da je u konkretnom slučaju taj sud stvarno nadležan za suđenje u ovoj parnici u kojoj je predmet spora naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda tužioca, s obzirom da tuženi nije novinar, odgovorni urednik, ni pravno lice koje je osnivač javnog glasila, čija je odgovornost propisana Zakonom o javnom informisanju, pa se za naknadu ovako prouzrokovane štete primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, te imajući u vidu vrstu spora i opredeljenu vrednost predmeta spora na iznos od 1.000.000,00 dinara, a pozivajući se na odredbe članova 17. stav 1. i 21. stav 1. Zakona o parničnom postupku u vezi sa odredbama članova 22. stav 2. Zakona o uređenju sudova i članom 3. stav 1. tačka 1. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Prvi osnovni sud u Beogradu nije prihvatio stvarnu nadležnost i predmet je dostavio Apelacionom sudu u Beogradu radi rešavanja sukoba nadležnosti, smatrajući da je za suđenje u ovoj parnici stvarno nadležan viši sud u prvom stepenu, jer je odredbom člana 23. stav 7. Zakona o uređenju sudova propisano da viši sud sudi u građanskopravnim sporovima o naknadi štete u vezi sa objavljivanjem informacija, a tužbom u ovoj parnici traži se naknada štete u vezi sa objavljenom izjavom u sredstvima informisanja, pri čemu je bez uticaja vrednost spora i svojstvo tuženog, odnosno da tuženi nije novinar, odnosno odgovorno lice ili pravno lice-osnivač javnog glasila.

Rešavajući nastali sukob stvarne nadležnosti u smislu odredbe člana 23. Zakona o parničnom postupku, Apelacioni sud je ocenio da je za suđenje u ovom sporu stvarno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Ovo stoga što tužilac tužbom podnetom 16.02.2007.godine u ovoj parnici traži da se obaveže tuženi da mu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti iznošenjem neistinitih tvrdnji u tekstu pod naslovom „__“, objavljenom u rubrici „Pisma čitalaca“ u magazinu "VV" u broju __ od __.godine, čiji je autor tuženi, isplati iznos od 1.000.000,00 dinara, te da se obaveže tuženi da u istom magazinu povuče izjavu kojom je povreda učinjena tako što će izneti da objavljeni tekst ne odgovara istini, te da o svom trošku u istom magazinu objavi sadržaj presude, pri čemu tužilac u tužbi navodi da je tužbeni zahtev zasnovao na odredbama članova 199. i 200. Zakona o obligacionim odnosima.

Kako je u konkretnom slučaju tuženi u tekstu objavljenom u rubrici „Pisma čitalaca“ u magazinu "VV" (za koji tužilac navodi da su mu njegovom neistinitom sadržinom povređeni ugled, čast i prava ličnosti, usled čega je trpeo duševne bolove i kojim mu je prouzrokovana nematerijalna šteta čiju naknadu u ovoj parnici traži), izneo svoje lično mišljenje, te kako tuženi nije novinar, odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila, čija odgovornost za prouzrokovanu štetu je propisana odredbama Zakona o javnom informisanju, i zasniva se na objavljivanju informacija, a za koje sporove je odredbom člana 23. stav 1. tačka 7. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08 i 104/09) propisana nadležnost višeg suda u prvom stepenu, to se odgovornost tuženog ne temelji na objavljivanju informacije, već se njegova odgovornost za prouzrokovanu štetu ceni u smislu odredaba Zakona o obligacionim odnosima, pa je za suđenje u sporu za naknadu štete prouzrokovane na ovaj način, imajući u vidu i opredeljenu vrednost predmeta spora, u smislu odredbe člana 22. stav 2. istog Zakona, nadležan osnovni sud, u konkretnom slučaju Prvi osnovni sud u Beogradu.

Iz navedenih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je primenom odredbe člana 23. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 125/04 i 111/09) odlučio kao u izreci ovog rešenja.


Predsednik veća-sudija
Spomenka Zarić, sr.Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)