Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.01.2011.

R 9/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R 9/11
Dana 19.01.2011.godine
Nemanjina br.9
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorane Delibašić, predsednika veća, Zorice Nikolić i Gordane Todorović, članova veća, u parnici tužioca AA, protiv tuženih Filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za Grad Beograd iz Beograda, ul.Nemanjina br.30 i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje iz Beograda, ul.Jovana Marinkovića br.2, radi sticanja bez osnova, rešavajući o sukobu nadležnosti između Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 19.1.2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E


ZA SUĐENjE u ovom sporu stvarno je nadležan Viši sud u Beogradu.


O b r a z l o ž e nj e

Tužilja je podnetom tužbom u ovoj parnici tražila da se tuženi solidarno obavežu da joj na ime troškova plaćenih zdravstvenih usluga Institutu za ortopetsko – hiruške bolesti „Banjica“ u Beogradu isplate iznos od 310.279,33 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 29.02.2008. godine do isplate, uz obrazloženje da su tuženi protivzakonito i protivustavno odbili zahtev tužilje za refundaciju plaćenih troškova lečenja, što se vidi iz drugostepenog rešenja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje UP II-02/6 broj 54.1-666/09 od 15.12.2009.godine, te da su pogrešno primenili čl.56 i 57 Zakona o zdravstvenom osiguranju, iako su postojali svi zakonski uslovi da tuženi refundiraju tužilji troškove lečenja.

Prvi osnovni sud u Beogradu se rešenjem P.br.63028/10 od 7.10.2010. godine oglasio stvarno nenadležnim i predmet dostavio Višem sudu u Beogradu, uz obrazloženje da se radi o sporu povodom obaveznog socijalnog osiguranja, za koji spor je u smislu odredbe čl.23 st.1 tačka 8 Zakona o uređenju sudova stvarno nadležan Viši sud u Beogradu.

Viši sud u Beogradu je aktom P1 br.2/11 od 13.01.2011.godine izazvao sukob nadležnosti smatrajući da se radi o sporu za koji je stvarno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu, jer tužilja podnetom tužbom traži naknadu troškova lečenja za koji je saglasno zaključku koji je usvojen na sednici građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu od 23.03.2010. godine nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti, a shodno odredbi čl.24 st.2 Zakona o uređenju sudova, Apelacioni sud u Beogradu je ocenio da je za suđenje u ovom sporu stvarno nadležan Viši sud u Beogradu.

Odredbom čl.23 st.1 tačka 8 Zakona o uređenju sudova propisano je da viši sud u prvom stepenu sudi, između ostalog, u građansko – pravnim sporovima povodom obaveznog socijalnog osiguranja ako nije nadležan drugi sud.

Podnetom tužbom tužilja traži naknadu troškova lečenja koje je prema čl.30 st.1, čl.34 tačka 7 i čl.44 Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prema navodima tužbe trebalo da snose tuženi. Spor o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu prema čl.34 do 46 Zakona o zdravstvenom osiguranju i čl.1 do 3 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je spor povodom obaveznog socijalnog osiguranja pa je prema vrsti spora, bez obzira na vrednost na osnovu čl.22 st.2 i čl.23 st.1 tačka 8 Zakona o uređenju sudova u vezi sa čl.4 tačka 1 Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava za suđenje u ovom sporu stvarno nadležan Viši sud u Beogradu.

Sa izloženog, shodno ovlašćenju iz čl.23 st.1 ZPP, odlučeno je kao u izreci rešenja.


      PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
      Zorana Delibašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)