Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.08.2011.

R 163/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
R 163/11
Dana 18.05.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorane Delibašić, predsednika veća, Ljiljane Mitić Popović i Gordane Todorović, članova veća, u parnici tužioca Republika Srbija – Ministarstvo odbrane, Vojnograđevinski centar „Beograd“ iz Beograda, koju zastupa Direkcija za imovinskopravne poslove u Beogradu, ul.Svetozara Markovića br.21, protiv tuženog AA, koju zastupa punomoćnik adv.AB, radi iseljenja, rešavajući o sukobu nadležnosti između Prvog osnovnog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 18.05.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ZA SUĐENjE u ovoj pravnoj stvari STVARNO JE NADLEŽAN VIŠI SUD U BEOGRADU.


O b r a z l o ž e nj e


Prema stanju u spisima tužilac je podnetom tužbom u ovoj parnici tražio da se obaveže tužena da se sa svim licima i stvarima iseli iz jednosobnog stana površine 20 m2, koji se nalazi u aa. U tužbi je opredelio vrednost spora na iznos od 110.000.000,00 dinara.

Prvi osnovni sud u Beogradu se rešenjem P.br.84663/10 od 07.03.2011. godine oglasio stvarno nenadležnim i predmet dostavio Višem sudu u Beogradu, uz obrazloženje da se radi o sporu u kojem opredeljena vrednost spora prelazi iznos od 100.000 evra u dinarskoj protivrednosti na dan podnošenja tužbe, za koji je u smislu odredbe čl.23 st.1 tačka 8 Zakona o uređenju sudova, stvarno nadležan Viši sud u Beogradu.

Viši sud u Beogradu je aktom P.br.299/11 od 10.05.2011.godine, izazvao sukob nadležnosti, smatrajući da se radi o sporu za koji je stvarno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu, bez obzira na vrednost predmeta spora, jer se radi o stambenom sporu.
Rešavajući nastali sukob nadležnosti, a shodno odredbi čl.24 st.2 Zakona o uređenju sudova, Apelacioni sud u Beogradu je našao da je za suđenje u ovoj pravnoj stvari stvarno nadležan Viši sud u Beogradu.

Tužilac zahtev zasniva na čl.37 Zakona o osnovama svojinsko – pravnih odnosa kojim je propisano da vlasnik tužbom može zahtevati od držaoca povraćaj individualno određene stvari, te da vlasnik mora dokazati da na stvari čiji povraćaj traži ima pravo svojine kao i da se stvar nalazi u faktičkoj vlasti tuženog.

Odredbom čl.23 st.1 tačka 7 Zakona o uređenju sudova propisano je da viši sud u prvom stepenu sudi u građansko – pravnim sporovima kada vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije. U konkretnom slučaju opredeljena vrednost spora prelazi iznos od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja tužbe, te se shodno čl.394 ZPP može izjaviti revizija, pa je sa izloženog, odlučeno kao u izreci rešenja.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Zorana Delibašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)