Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.02.2011.

Gž 2339/10_

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 2339/10
Dana 23.02.2011.godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić-Momirović, predsednika veća, Marine Jakić i Nevenke Romčević, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa AB, advokat, protiv tuženog BB, koga zastupa BA, advokat, radi utvrđenja, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Kladovu P.536/07 od 14.07.2009.godine, u sednici veća održanoj dana 23.02.2011.godine doneo je


REŠENjE

UKIDA SE presuda Opštinskog suda u Kladovu P.536/07 od 14.07.2009.godine i predmet VRAĆA Osnovnom sudu u Negotinu, Sudskoj jedini u Kladovu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Opštinskog suda u Kladovu P.536/07 od 14.07.2009.godine usvojen je tužbeni zahtev i utvrđeno da je tužilja po osnovu zajedničkog sticanja vlasnik ½ od izgrađenog stambenog objekta P+PK gabarita 10,05h6,10 m, ograde i kapija 9,94 m i dvorišne ograde dužine 9,55 m, česme u dvorištu sa betonskim koritom i vodomernom šahtom, sve sagrađeno na aa i obavezan je tuženi da utvrđenu vrednost od ½ navedenih nepokretnosti u iznosu od 1.010.438,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20.04.2008.godine kao dana izvršenja veštačenja isplati u roku od 15 dana po prijemu presude. Istom presudom je obavezan tuženi da tužilji na ime parničnih troškova isplati iznos od 149.000,00 dinara.

Protiv navedene presude blagovremeno je žalbu izjavio tuženi zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Apelacioni sud u Beogradu je ispitao pobijanu odluku u smislu čl.372 ZPP i nalazi da je žalba osnovana.

U sprovedenom postupku prvostepeni sud je utvrdio da su stranke bile u braku od oktobra 1990.- maja 2005.godine i da su živele i radile u vv. Zarada tuženog je bila nešto veća od primanja tužilje. Tokom braka na placu tuženog sagrađena je kuća u aa. Majka tuženog je u navedenom periodu živela u aa, izdržavala se od penzije, obrađivala je baštu i imanje. Tuženi je angažovao majstore za gradnju i plaćao troškove gradnje novcem stečenim u bračnoj zajednici stranaka. Tužilja je brinula o domaćinstvu i deci. Veštačenjem je utvrđena vrednost izgrađenog objekta od 2.020.876,00 dinara i placa u iznosu od 201.600,00 dinara. Zajednička imovina stranaka u vv je već raspravljena u toj zemlji.

Nalazeći da su u sticanju predmetne imovine stranke učestvovale podjednako prvostepeni sud je bez navođenja propisa odlučio kao u izreci presude.

Pobijanom odlukom prvostepeni sud je pravilno zaključio da između stranaka i majke tuženog nije vođeno zajedničko domaćinstvo, da sporna imovina nije stečena u porodičnoj zajednici već predstavlja bračnu tekovinu stranaka. Pravilno je osim zarade tužilje pobijanom odlukom kao udeo tužilje u zajedničkom sticanju vrednovano staranje o deci i domaćinstvu. Međutim zbog nejasnih i nedovoljnih razloga i protivurečnosti izreke, čime je učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl.361 stav 2 tačka 12 ZPP, obim zajednički stečene imovine i uslovi za eventualno odstupanje od zakonske pretpostavke jednakosti udela stranaka u zajedničkoj imovini, propisane čl.180 Porodičnog zakona, su za sada ostali sporni.

Osnovano se žalbom ukazuje na protivurečnosti izreke pobijane presude, jer je istom istovremeno utvrđeno i pravo suvlasništva tužilje na traženoj imovini i novčana obaveza po istom osnovu, čime je neosnovano izvršeno dupliranje potraživanja. Ne može se podrazumevati da tužilji pripada suvlasnički udeo ili novčana protivvrednost istog, već tužba mora da sadrži određen i jasan zahtev, podoban za izvršenje, koji isključuje različita tumačenja.

Istovremeno protivno čl.8 ZPP činjenično stanje pobijanom odlukom je utvrđeno paušalno. Vreme gradnje kuće nije utvrđeno, kada je gradnja započeta i da li je završena. Nalaz i mišljenje veštaka sadrži delimično podatke na ove okolnosti ali iako se radi o odlučnim činjenicama iste nisu bile predmet ocene prvostepenog suda. Protivurečnosti u iskazima stranaka u vezi temelja sporne kuće (da su izrađeni tokom bračne zajednice stranaka ili pre zasnivanja braka) nisu otklonjene usled čega se za sada ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda da je kuća u celosti podignuta zajedničkim sredstvima stranaka i da li je osim placa tuženi u gradnji dodatno učestvovao svojom posebnom imovinom.

Sa iznetih razloga pobijana odluka je morala biti ukinuta.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti ukazane nepravilnosti, utvrdiće sve odlučne činjenice i pravilnom primenom Porodičnog zakona doneti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Sa izloženog odlučeno je kao u izreci rešenja na osnovu odredbi čl.376 stav 1 i 377 ZPP.

Ukinuta je i odluka o troškovima parničnog postupka jer zavisi od ishoda glavne stvari.

Predsednik veća-sudija
Slađana Nakić-Momirović, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)