Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.07.2012.

Gž 15525/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 15525/10
Dana 19.07.2012. godine
B E O G R A D

 


U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić-Momirović, predsednika veća, Nevenke Romčević i Marine Jakić, članova veća, u parnici tužioca "AA", koju zastupa AB, advokat, protiv tuženih JP za stambene usluge „Bor“ iz Bora i Republike Srbije, koju zastupa Republičko javno pravobranilaštvo, Odeljenje u Zaječaru, radi utvrđenja, odlučujući o žalbi tužene Republike Srbije izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Boru P. 91/10 od 03.06.2010. godine, u sednici veća održanoj 19.07.2012. godine, doneo je


P R E S U D U

PREINAČUJE SE presuda Osnovnog suda u Boru P. 91/10 od 03.06.2010. godine i ODBIJA kao neosnovan tužbeni zahtev kojim je traženo da se utvrdi da je tužilac "AA" po osnovu kupovine društvenog kapitala imalac prava svojine na nepokretnosti koju drži i koristi lokal aa, i da se tuženi obavežu da ovo pravo priznaju i trpe da se po pravnosnažnosti presude pravo svojine tužioca evidentira u RGZ Službi za katastar nepokretnosti u Boru kao i zahtev tužioca da mu tuženi solidarno naknade troškove parničnog postupka.

OBAVEZUJE SE tužilac "AA" da tuženoj Republici Srbiji na ime troškova postupka plati 9.000,00 (devethiljada) dinara, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Boru P. 91/10 od 03.06.2010. godine usvojen je tužbeni zahtev i utvrđeno da je tužilac po osnovu kupovine društvenog kapitala vlasnik lokala aa i tuženi obavezani da ovo pravo priznaju i trpe da se po pravnosnažnosti odluke pravo tužioca evidentira u RGZ Službi za katastar nepokretnosti u Boru. Istom presudom obavezani su tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 47.025,00 dinara.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavila tužena Republika Srbija zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Apelacioni sud je ispitao pobijanu odluku u smislu člana 372 ZPP („Službeni glasnik RS“ broj 125/2004, 111/2009), koji se primenjuje na osnovu člana 506 stav 1 ZPP („Službeni glasnik RS“ broj 72/2011) i nalazi da je žalba osnovana.

U sprovedenom postupku nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti.

Rešenjem Agencije za privatizaciju od 10.03.2009. godine usvojen je zahtev BB, kao kupca 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije "AA", po osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije (Ov. 1585/07 od 20.09.2007. godine), za brisanje prava zaloge na akcijama u korist Agencije za privatizaciju. U obrazloženju rešenja navodi se da je ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije za subjekat "AA" zaključen sa BB kao kupcem za kupoprodajnu cenu od 11.500.000,00 dinara ili 144.428,09 eura plaćanjem na šest jednakih godišnjih rata. Rešenjem Agencije za privredne registre od 05.02.2008. godine, registrovana je promena podataka o privrednom subjektu "AA" i to promena pravne forme iz društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo, promena imena tako što se briše "AA" i upisuje "AA" kao i promena osnivača tako što se briše društveni kapital i upisuje se akcijski kapital.

  Prema izveštaju RGZ Službe za katastar nepokretnosti Bor od 11.09.2006. godine, poslovni prostor aa na Republiku Srbiju sa pravom korišćenja SIZ Stanovanja u KO Bor I. Lokal je prvobitno bio označen brojem _, ali je u postupku izrade katastra nepokretnosti numeracija korigovana na broj _. Prema izvodu iz lista nepokretnosti 9295 od 14.09.2009. godine i izveštaju Republičkog geodetskog zavoda od 20.04.2010. godine, na predmetnom lokalu vlasnik, odnosno držalac nije utvrđen. Prema programu privatizacije "AA" od 25.12.2006. godine, koji je sačinila Agencija za privatizaciju, na trinaestoj strani je evidentiran sporni objekat – lokal kao nepokretnost koja je stečena na osnovu ugovora o kupoprodaji zaključenog sa prodavcem SIZ Stanovanja Bor. U evidenciji je navedeno i da je zgrada u kojoj se nalazi lokal upisana u posedovni list 1597 na SIZ Stanovanja Bor, odnosno prodavca lokala. Nije sporno da tužilac drži predmetnu nepokretnost.

Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je tužilac, po osnovu privatizacije društvenog kapitala, vlasnik imovine društvenog preduzeća "AA" u smislu čl. 3 i 25 Zakona o privatizaciji. Međutim, prvostepeni sud je pogrešno cenio pismene isprave kada je našao da je tužilac dokazao pravo pravnog prethodnika na imovini koja se tužbom traži.

  Kao dokaz svojine pravnog prethodnika na spornom lokalu, tužilac je dostavio program privatizacije "AA". U programu je navedeno da preduzeće ne raspolaže originalom kupoprodajnog ugovora sa prodavcem SIZ stanovanja Bor. Osim toga, Program sadrži obaveštenje o ograničenju odgovornosti Agencije za privatizaciju u kom se navodi da je program privatizacije isključivo informativnog karaktera i da Agencija ne preuzima odgovornost za istinitost i potpunost podataka sadržanih u programu. Odredom čl. 59 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom (“Službeni glasnik RS” 52/2005) propisano je da uz program privatizacije subjekt privatizacije obavezno prilaže dokumentaciju koja je sastavni deo programa privatizacije, između ostalog, overene fotokopije izvoda iz zemljišnih knjiga, odnosno imovinsko-pravnu dokumentaciju za nepokretnosti na kojima subjekt privatizacije ima pravo svojine ili trajno pravo korišćenja (tačka 5 čl. 59). Prema tome, program privatizacije nije dokaz o pravu svojine odnosno pravu trajnog korišćenja subjekta privatizacije na evidentiranoj imovini.

  Prema podacima iz javne knjige, poslednji upisani korisnik na lokalu je SIZ stanovanja Bor, a tužilac nije dostavio original ugovora o kupoprodaji kojim je njegov pravni prethodnik "AA" kupio lokal od upisanog korisnika. Fotokopija ugovora o visini troškova za investiciono i tekuće održavanje zaključenog 05.04.1980. godine između Organizacije za gazdovanje stambenim zgradama u društvenoj svojini - Samoupravne interesne zajednice stanovanja „Bor“ u Boru, u čiji je fond stambenih zgrada uneta stambena zgrada u Boru u ul. Treći oktobar broj 22 i "AA" kao sopstvenika poslovne prostorije površine 70 m2, kojim se sopstvenik poslovne prostorije obavezuje da plaća troškove investicionog održavanja zgrade, ne može se prihvatiti kao pouzdan dokaz o pravu svojine pravnog prethodnika tužioca na spornoj nepokretnosti.

Prema članu 223 stav 2 ZPP, stranka koja tvrdi da ima neko pravo, snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje prava ako zakonom nije drugačije određeno. Tužilac nije dokazao da je sporni lokal imovina njegovog pravnog prethodnika pa je neosnovan tužbeni zahtev kojim traži utvrđenje prava svojine po osnovu kupovine društvenog kapitala. Zato je pobijana odluka preinačena odbijanjem tužbenog zahteva.

  Shodno konačnom uspehu u sporu, primenom čl. 149 i 150 ZPP, tužilac je obavezan da tuženoj Republici Srbiji naknadi troškove postupka u iznosu od po 3.000,00 dinara na ime sastava odgovora na tužbu, podneska od 24.07 2009. godine i 06.08.2009. godine, ukupno 9.000,00 dinara, primenom važeće Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Sa iznetog, primenom člana 380 tačka 2 i 3 ZPP odlučeno je kao u izreci. Odluka o troškovima postupka je doneta primenom člana 161 stav 2 ZPP.

Predsednik veća – sudija
Slađana Nakić Momirović s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)