Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.06.2011.

Gž 3377/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž 3377/11
30.06.2011. godine
B E O G R A D

 

  APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić-Momirović, predsednika veća, Marine Jakić i Nevenke Romčević, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa AB advokat, protiv tuženog BB, radi predaje nepokretnosti, odlučujući o žalbi tužilje, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Požarevcu, Sudske jedinice u Kučevu P 2893/10 od 07.02.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 30.06.2011. godine doneo je


R E Š E Nj E

  UKIDA SE presuda Osnovnog suda u Požarevcu, Sudske jedinice u Kučevu P 2893/10 od 07.02.2011. godine i predmet vraća istom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

  Presudom Osnovnog suda u Požarevcu, Sudske jedinice u Kučevu P 2893/10 od 07.02.2011. godine odbačen je tužbeni zahtev kojim je tužilja tražila da se tuženi obaveže da tužilji kao vlasniku preda u posed 1/3 stambene zgrade veličine 10 h 9 metara koja ima prizemlje i potkrovlje i k.p. aa u pl.br. aa1 KO _, koji deo je neophodan za redovnu upotrebu zgrade. Istom presudom je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

  Protiv navedene presude blagovremeno je izjavila žalbu tužilja zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

  Apelacioni sud u Beogradu je ispitao pobijanu odluku u smislu odredbi čl. 372 ZPP-a i nalazi da je žalba osnovana.

  U sprovedenom postupku prvostepeni sud je utvrdio da je presudom Opštinskog suda u Kučevu P 122/08 od 25.08.2008. godine utvrđeno da je tužilja po osnovu bračne tekovine vlasnik 1/3 stambene zgrade veličine 10 h 9 metara, koja ima prizemlje i potkrovlje i k.p. aa iz pl.br. aa1 KO _ a koji je deo neophodan za redovnu upotrebu zgrade. Iz presude Okružnog suda u Požarevcu Gž 1886/2008 od 24.11.2009. godine je utvrđeno da je navedena presuda Opštinskog suda potvrđena u stavu prvom izreke kojim je utvrđeno vlasništvo tužilje na 1/3 zgrade i da je ista odluka preinačena i tužbeni zahtev odbijen u delu u kome je tužilja tražila da joj tuženi putem fizičke deobe preda u posed nepokretnosti iz stava jedan izreke. Veštačenjem je utvrđeno da je navedeni stambeni objekat delimično u upotrebi i to prizemlje, dok je potkrovlje nezavršeno i da je fizička deoba formiranjem dve stambene jedinice teško izvodljiva i to ulaganjem finansijskih sredstava od 350.000,00 do 450.000,00 dinara. U posedu stambenog objekta je tuženi sa novom suprugom, a tužilja živi kao podstanar.

  Prvostepeni sud je pravilnom primenom čl. 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ocenio da tužilja ima pravo na izdvajanje svog suvlasničkog udela na spornim nepokretnostima nakon sprovođenja fizičke deobe. Takođe, tužilja ima pravo da zahteva od drugog suvlasnika predaju suvlasničke nepokretnosti u sudržavinu.

  Nalazeći da tužilja nije dokazala pravni interes za podnošenje tužbe u smislu čl. 188 ZPP-a i kako pravni interes za pogrešno postavljeni tužbeni zahtev tužilja nema, prvostepeni sud je odbacio tužbeni zahtev tužilje za predaju u posed 1/3 traženih nepokretnosti.

  Žalbom se osnovano ukazuje na bitne povrede odredaba parničnog postupka.

  Odredbama čl. 279 ZPP-a je propisano da se tužba odbacuje pored ostalog i kada ne postoji pravni interes tužioca za podizanje tužbe iz čl. 188 ZPP-a. Prema čl. 330 stav 1 ZPP-a sud odlučuje presudom o zahtevu koji se tiče glavne stvari i sporednih traženja. Odredbama čl. 188 ZPP-a su propisani zakonski uslovi za podnošenje tužbe za utvrđenje kada se u tužbi traži da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave.

  Sa izloženog, zbog nedostatka pravnog interesa tužba za utvrđenje a ne tužbeni zahtev se odbacuje rešenjem a ne presudom. U ovom slučaju tužbom je opredeljen zahtev za činidbu i nije bilo mesta primeni čl. 188 ZPP-a i odbačaju tužbe, već donošenju meritorne odluke usvajanjem ili odbijanjem tužbenog zahteva primenom odredbi Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

  U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti ukazane nepravilnosti i vodeći računa o sadržini tražene pravne zaštite, primenom čl. 13, 14, 16 i 70 stav 4 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa doneti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

  Sa iznetih razloga odlučeno je kao u izreci rešenja na osnovu odredbi čl. 376 stav 1 ZPP-a.

PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Slađana Nakić-Momirović s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)