Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.09.2010.

Broj Kr 242/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Broj Kr 242/10
Dana 17.09.2010. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi iz člana 20 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, rešavajući o sukobu nadležnosti između Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 17.09.2010. godine, doneo jeR E Š E Nj E


ODBACUJE SE predlog Prvog osnovnog suda u Beogradu za rešavanje sukoba nadležnosti K. br. 5915/2010 od 20.07.2010. godine, kao nedozvoljen.


O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Beogradu se rešenjem Kv. br. 2589/10 od 12.05.2010. godine oglasio stvarno nenadležnim za vođenje postupka u ovom krivičnom predmetu i odredio da je za vođenje ovog postupka stvarno i mesno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Prvi osnovni sud u Beogradu je izazvao sukob nadležnosti smatrajući da je za postupanje u ovom krivičnom predmetu nadležan Viši sud u Beogradu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta, pa je našao:

Za postupanje u ovom krivičnom predmetu stvarno i mesno nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Naime, Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 22.04.2010. godine spise predmeta dostavio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu smatrajući da je za postupanje nadležan Viši sud u Beogradu, nakon čega je Viši sud u Beogradu rešenjem Kv.br. 2589/10 od 12.05.2010. godine odredio da je za postupanje nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu, a na koje rešenje nije izjavljena žalba.

Prema tome, prilikom podnošenja predmetnog zahteva za rešavanje sukoba nadležnosti, Prvi osnovni sud u Beogradu nije imao u vidu da je pravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Beogradu određeno da je u konkretnom slučaju za postupanje u ovom krivičnom predmetu nadležan upravo Prvi osnovni sud u Beogradu, u vezi sa činjenicom da se radi o skraćenom postupku, a zbog čega je isti kao niži sud dužan da nadležnost prihvati i zbog čega je navedeni predlog za rešavanje sukoba nadležnosti nedozvoljen.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 u vezi sa odredbom člana 440 stav 1 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.


Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Vukašin Sarajlić, s.r. mr Sretko Janković, s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)