Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.03.2013.

Kr 22/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kr 22/13
Dana 27.03.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Milene Rašić - predsednika veća, Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Olge Krstić, kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 KZ, rešavajući o sukobu nadležnosti Drugog osnovnog suda u Beogradu i Višeg suda u Požarevcu, u sednici veća održanoj dana 27.03.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

Za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, po optužnici OJT-a u Požarevcu Kt.br.750/11 od 09.03.2012. godine, po kojoj je zastupanje prihvatio javni tužilac Drugog OJT-a u Beogradu, i istu optužnicu precizirao podneskom Kt.br.795/12 dana 07.11.2012. godine, stvarno i mesno nadležan sud je Viši sud u Beogradu.


O b r a z l o ž e nj e

Pravnosnažnim rešenjem Kv.br.844/12 od 15.11.2012. godine, Drugi osnovni sud u Beogradu se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u predmetu okrivljenog AA po optužnici OJT-a u Požarevcu Kt.br.750/11 od 09.03.2012. godine, čije zastupanje je prihvatio javni tužilac Drugog OJT-a u Beogradu, a koja je precizirana podneskom Kt.br.795/12 dana 07.11.2012. godine, određujući da se po pravosnažnosti tog rešenja, spisi predmeta dostave Višem sudu u Požarevcu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Viši sud u Požarevcu je svojim aktom 3K.13/13 od 14.03.2013. godine pokrenuo postupak za rešavanje sukoba nadležnosti pred Apelacionim sudom u Beogradu, sa iznetim mišljenjem da se ne može prihvatiti stav Drugog osnovnog suda u Beogradu, kojim se, uzimajući u obzir dispozitiv precizirane optužnice Drugog OJT-a u Beogradu u kojoj je tužilac, bez obzira što je ostao na istoj pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela, koja je u nadležnosti Osnovnog suda, samim unošenjem u činjenični opis okolnosti da je okrivljeni kritičnom prilikom upravljao vozilom pod dejstvom alkohola od 0,88 promila u krvi, zapravo okrivljenom stavio na teret teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl.297 st.2 KZ, za koje je stvarno i mesno nadležan Viši sud u Požarevcu. Ovo iz razloga što se u konktretnom slučaju ne može sa sigurnošću tvrditi da li se u konkretnom slučaju može govoriti o tom krivičnom delu, imajući u vidu stav dosadašnje sudske prakse Apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda, kojim se smatra da je delo izvršeno iz nehata, ukoliko alkoholemija kod optuženog iznosi do 1% promila alkohola u krvi, a da je delo izvršeno sa umišljajem, ukoliko alkoholemija kod okrivljenog iznosi preko 1% promila alkohola u krvi, te da se obzirom da se u konkretnom slučaju ne može zaključiti da li je okrivljenom AA stavljeno na teret izvršenje predmetnog krivičnog dela u alkoholisanom stanju, da li je ista uzrok saobraćajne nezgode, a posebno da li je delo izvršeno sa umišljajem, ukazuje na nenadležnost Višeg suda u Požarevcu. Ovo tim pre, što je u konkretnom slučaju Vrhovni kasacioni sud, svojim rešenjem Kd.br.51/12 od 21.03.2012. godine odredio da je u konkretnom slučaju mesno nadležan sud sa područja Beograda, te shodno ukazanom, Viši sud u Požarevcu je predložio da Apelacioni sud u Beogradu, oglasi stvarno i mesno nadležan Drugi Osnovni sud u Beogradu ili Viši sud u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležan sud za postupanje u predmetnoj krivično-pravnoj stvari.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u svom podnesku KTR-I.br.1134/2013 od 21.03.2013.godine dao mišljenje da Apelacioni sud u Beogradu u smislu čl.39 st.4 ZKP donese odluku o prenošenju mesne nadležnosti u ovom predmetu sa Višeg suda u Požarevcu na Viši sud u Beogradu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta, pa je imajući u vidu i mišljenje javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, našao da je za vođenje krivičnog postupka prema okrivljenom AA, zbog krivičnog dela opisanog u optužnici Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu Kt.br.750/11 od 09.03.2012. godine, preciziranoj aktom Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.795/12 od 30.10.2012. godine, stvarno i mesno nadležan Viši sud u Beogradu, a to sa sledećih razloga:

Apelacioni sud u Beogradu je odlučujući o zahtevu za rešavanje sukoba nadležnosti, kada se tiče stvarne nadležnosti za postupanje u ovoj krivično pravnoj stvari, imao u vidu da iz izreke precizirane optužnice Drugog OJT-a u Beogradu, proizilazi da je okrivljenom stavljeno na teret postojanje osnovane sumnje da je pod dejstvom alkohola u krvi od 0,88 promila, kritičnom prilikom ugrozio bezbednost javnog saobraćaja i doveo u opasnost život i telo ljudi, iako je bio svestan da na taj način može učiniti delo, pa je na to pristao, te dakle postupao sa umišljajem u odnosu na radnju izvršenja krivičnog dela, a time i na osnovnu posledicu predmetnog krivičnog dela, dok je u odnosu na nastupanje teže posledice, koja se ogleda u činjenici da je tom prilikom 16 lica zadobilo teške i lake telesne povrede, a maloletni oštećeni OO, smrtonosnu telesnu povredu, olako držao da do istih neće doći, znači postupao s nehatom. Ovo dalje nedvosmisleno ukazuje da obzirom da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom krivičnog dela, već činjeničnim opisom dela, da se u radnjama okrivljenog koje su opisane u izreci optužnice stiču elementi krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl. 297 st.2 KZ u vezi čl.289 st.1 KZ, za koje delo je predviđena kazna zatvora od 2-12 godina, pa je shodno odredbi čl.23 st.1 Zakona o uređenju sudova RS za postupanje u ovoj krivično pravnoj stvari nadležan Viši sud kao prvostepeni.

Imajući u vidu navedeno, te ceneći stav Vrhovnog kasacionog suda, koji je iznet u rešenju Kd.br.51/12 od 21.03.2012. godine, kojim je u konkretnom slučaju, kao mesno nadležan sud u ovom predmetu, određen Drugi osnovni sud u Beogradu, iz razloga što će se očigledno vođenje ovog krivičnog postupka lakše sprovesti pred sudom na teritoriji Grada Beograda, imajući u vidu da okrivljeni, kao i svi maloletni oštećeni, ali i svedok SS, čije je saslušanje predloženo pomenutom optužnicom, imaju prebivalište na teritoriji Beograda, Apelacioni sud u Beogradu je prilikom rešavanja sukoba stvarne nadležnosti između Osnovnog i Višeg suda, a postupajući u smislu odredbe 39 stav 4 ZKP odlučio i o prenošenju mesne nadležnosti u smislu odredbe 39 stav 2 ZKP, pa je utvrdio da je u konkretnom slučaju opravdano prenošenje mesne nadležnosti sa Višeg suda u Požarevcu, kao mesno nadležnom prema mestu izvršenja krivičnog dela na Viši sud u Beogradu, kao stvarno nadležan, radi čega je isti određen kao stvarno i mesno nadležan za postupanje u ovoj krivično-pravnoj stvari.

Sa iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci rešenja, a na osnovu člana 39 stav 2 i 4 ZKP.

Zapisničar      Predsednik veća-sudija
Olga Krstić, s.r.     Milena Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj sudske pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)