Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.09.2010.

Kr 284/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD
Kr 284/2010
Dana 14.9.2010. godine
B E O G R A D3


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Savke Gogić,predsednika veća, Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom - zapisničarem Tanjom Slavković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog dva krivična dela razbojništva iz člana 168 stav 1 KZ RS i dr., rešavajući po predlogu Drugog osnovnog suda u Beogradu, za rešavanje sukoba nadležnosti, u sednici veća održanoj dana 14.09.2010. godine, doneo jeR E Š E Nj E


Za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, zbog 2 krivična dela razbojništva iz člana 168 stav 1 KZ RS, krivičnog dela teške krađe iz čl.204 stav 1 tačka 1 KZ-a i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl.355 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a, po optužnici javnog tužioca Višeg javnog tužilaštava u Beogradu Kt.broj 1452//10 od 22.06.2010. godine ODREĐUJE SE Viši sud u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležan sud.


O b r a z l o ž e nj e


Optužnicom javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt.broj 1452/10 od 22.06.2010. godine okrivljenom AA stavljeno je na teret da je izvršio dva krivična dela razbojništva iz člana 168 stav 1 KZ RS, krivičnog dela teške krađe iz čl.204 stav 1 tačka 1 KZ-a i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl.355 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a.

Viši sud u Beogradu se rešenjem K.br.3528/10 od 25.6.2010. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, a zbog dva krivična dela razbojništva iz čl.168 stav 1 KZ RS, krivičnog dela teške krađe iz čl.204 stav 1 tačka 1 KZ-a i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl.355 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a i odredio da se po pravnosnažnosti rešenja spisi dostave Drugom osnovnom sudu u Beogradu kao nadležnom sudu za postupanje u ovoj krivično-pravnoj stvari.

Drugi osnovni sud u Beogradu je Apelacionom sudu u Beogradu podneo predlog za rešavanje sukoba nadležnosti K.br. 1862/10 od 20.08.2010. godine, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu donese odluku kojom se Viši sud u Beogradu oglašava stvarno i mesno nadležnim za postupanje u konkretnoj krivično-pravnoj stvari, obzirom da je u vreme koje je okrivljeni AA optužen da je izvršio dva krivična dela razbojništva iz čl.168 stav 1 KZ RS za to krivično delo bila propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje 1 godine i da je taj zakon dozvoljavao mogućnost blaže vrste krivične sankcije u slučaju postojanje osobito olakšavajućih okolnosti, dok odredba krivičnog dela razbojništva iz čl.206 stav 1 KZ-a za koju je zaprećena kazna zatvora od 2-10 godina nije blaža po učinioca u smislu odredbe čl.5 stav 2 KZ-a. Imajući u vidu da je odredba čl.206 stav 1 KZ-a teža po okrivljenog i pored nižeg maksimuma zaprećena kazne, obzirom da se ne mogu primeniti odredbe kojima bi bilo moguće izreći blažu vrstu krivične sankcije, a što je moguće primenom zakona koji je bio na snazi u vreme izvršenja krivičnog dela za koje je okrivljeni optužen i kako je odredba čl.168 stav 1 KZ RS blaža po okrivljenog u smislu čl.5 stav 2 KZ-a, to je predloženo da Apelacioni sud u Beogradu odredi kao stvarno nadležan sud za postupanje u ovoj pravnoj stvari Viši sud u Beogradu.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je pismenim podneskom Ktr.I br. 2550/2010 od 06.09.2010.godine predložio da je za postupanje u krivičnom postupku protiv okrivljenog AA, a zbog 2 krivična dela razbojništva iz člana 168 stav 1 KZ RS, krivičnog dela teške krađe iz čl.204 stav 1 tačka 1 KZ-a i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl.355 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a, stvarno i mesno nadležan Viši sud u Beogradu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa predlogom Drugog osnovnog suda u Beogradu i mišljenjem Apelacionog javnog tužioca, pa je našao.

Odredbom člana 23 tačka 2 Zakonom o uređenju sudova predviđeno je da Viši sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina. Iz spisa predmeta proizilazi da je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv okrivljenog AA u kojoj je dva krivična dela razbojništva kvalifikovalo po važećem zakonu u vreme izvršenja, odnosno po čl.168 stav 1 KZ RS, za koje delo je bio propisan zatvora od najmanje 1 godine,a opštim maksimum je po tada važećem zakonu iznosio 15 godina zatvora. Stoji činjenica da je u međuvremenu promenjen zakon i sada je za navedeno delo propisana kazna zatvora od 2-12 godina. Međutim, kako je u konkretnom slučaju odredba čl.206 stav 1 KZ-a teža po okrivljenog i pored nižeg maksimuma zaprećene kazne, obzirom da se ne mogu primeniti odredbe kojima bi bilo moguće izreći blažu vrstu krivične sankcije, a što je moguće primenom zakona koji je bio na snazi u vreme izvršenja krivičnog dela za koje je okrivljeni optužen, te kako je odredba čl.168 stav 1 KZ RS blaža po okrivljenog u smislu čl.5 stav 2 KZ-a, to je Apelacioni sud doneo odluku kao u izreci rešenja da je za postupanje u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, a zbog napred navedenih krivičnih dela stvarno i mesno nadležan Viši sud u Beogradu.

Sa iznetih razloga, na osnovu čl.39 stav 1 ZKP-a, Apelacioni sud je odlučio kao u izreci rešenja.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Tanja Slavković s.r. Savka Gogić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)