Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.10.2010.

Kr 298/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kr 298/10
Dana: 07.10.2010. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Nade Hadži-Perić, predsednika veća, sudija Dragana Ćesarovića i Zdravke Đurđević, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Zoricom Avramović, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog dva krivična dela iz čl. 20 st. 1 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama RS u produženom trajanju u vezi sa čl. 61 KZ-a, rešavajući o sukobu nadležnosti, u sednici veća održanoj dana 07. oktobra 2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela iz čl. 20 st. 1 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u produženom trajanju u vezi sa čl. 61 KZ-a, po optužnom predlogu Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.1023/08 od 19.08.2009. godine, određuje se kao stvarno i mesno nadležan Viši sud u Beogradu.


O b r a z l o ž e nj e


Viši sud u Beogradu svojim rešenjem K.br.5332/10 – Kv.br.1569/10 od 12.09.2010. godine, odredio da je za vođenje postupka u predmetu protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela iz čl. 20 st. 1 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u produženom trajanju u vezi sa čl. 61 KZ, po po optužnom predlogu Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.1023/08 od 19.08.2009. godine, stvarno i mesno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Prvi osnovni sud u Beogradu pokrenuo je postupak za rešavanje sukoba nadležnosti K.br.5332/10 dana 12.09.2010. godine, sa predlogom da se kao stvarno i mesno nadležni sud za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, odredi Viši sud u Beogradu.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u podnesku Ktr-I.br.2911/10 od 05.10.2010. godine, izneo mišljenje da je za suđenje u konkretnoj krivično-pravnoj stvari, stvarno i mesno nadležan Viši sud u Beogradu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa rešenjem Višeg suda u Beogradu, obrazloženim predlogom predsednika veća – sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu i izneetim mišljenjem Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, pa je ocenivši stanje u spisima predmeta, te predloga za rešavanje sukoba nadležnosti, našao:

Za vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela iz čl. 20 st. 1 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u produženom trajanju u vezi čl. 61 KZ, po optužnom predlogu Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.1023/08 od 19.08.2009. godine, stvarno i mesno je nadležan Viši sud u Beogradu.

Naime, odredbom čl. 23 st. 1 tačka 2 Zakona o uređenju sudova propisano je da Viši sud, između ostalog, u prvom stepenu sudi za krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi. Po svojoj prirodi ova odredba predstavlja lex specialis u odnosu na odredbu čl. 23 st. 1 tačka 1 Zakona o uređenju sudova, prema kojoj je nadležnost Višeg suda opredeljena u odnosu na kaznu zaprećenu za konkretno krivično delo, pa bez obzira na materijalni zakon, koji će biti primenjen, odnosno zaprećenu kaznu, stvarno nadležan za postupanje u krivičnim postupcima za krivična dela u kojima se inkriminisane radnje mogu pravno kvalifikovati kao nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, je Viši sud.

Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu odredbe čl. 39 ZKP-a, doneo odluku kao u izreci rešenja.


Zapisničar, PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA,
Zorica Avramović, s.r. Nada Hadži-Perić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)