Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.07.2013.

Kr 64/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kr 64/13
Dana 02.07.2013. godine
B E O G R A D
Nemanjina 9

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Sonje Manojlović, predsednika veća, sudija Nade Hadži-Perić i Dragana Ćesarovića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Kristinom Vuković, zapisničarem, u krivičnom predmetu prema okrivljenom AA, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o predlogu za rešavanje sukoba nadležnosti predsednika veća – sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.4481/13 od 19.06.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 02. jula 2013.godine, doneo je


R E Š E Nj E

Za vođenje krivičnog postupka prema okrivljenom AA zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.581/09 od 04.04.2011. godine, koja je izmenjena dana 25.04.2013. godine, ODREĐUJE SE kao stvarno i mesno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.


O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Beogradu se svojim rešenjem Kv.br.224/13 od 14.05.2013. godine, oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom postupku protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.581/09 od 04.04.2011. godine, koja je izmenjena dana 25.04.2013. godine i odredio da se po pravnosnažnosti rešenja spisi predmeta dostave Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu za postupanje u ovoj krivičnopravnoj stvari.

Prvi osnovni sud u Beogradu pokrenuo je postupak za rešavanje sukoba nadležnosti sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, kao zajednički neposredno viši sud, shodno članu 39 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, reši nastali sukob nadležnosti i odredi Viši sud u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležan sud za postupanje u ovom krivičnom predmetu.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je podneskom Ktr-I broj 2499/13 od 25.06.2013. godine, dalo mišljenje da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovan predlog Prvog osnovnog suda u Beogradu za rešavanje sukoba nadležnosti i donese rešenje kojim se Prvi osnovni sud u Beogradu oglašava stvarno nadležnim za postupanje u predmetu krivice protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 KZ.

Apelacioni sud u Beogradu, održao je sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, pa je ocenivši stanje u spisima predmeta našao:

Za vođenje krivičnog postupka prema okrivljenom AA, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.581/09 od 04.04.2011. godine, koja je izmenjena dana 25.04.2013. godine, određuje se kao stvarno i mesno nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.581/09 od 04.04.2011. godine, koja je izmenjena dana 25.04.2013. godine, okrivljenom AA stavljeno je na teret krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, ali po nalaženju prvostepenog suda, imajući u vidu da je Viši sud u Beogradu posle otvaranja glavnog pretresa ustanovio da je suđenje nadležan niži sud, Viši sud je bio dužan da postupi u skladu sa odredbom člana 37 stav 2 ZKP, kojom je propisano da ako posle otvaranja glavnog pretresa sud ustanovi da je za suđenje nadležan niži sud, neće dostaviti predmet tom sudu, nego će sam sprovesti postupak i doneti odluku.

Odredbom člana 37 stav1 ZKP, propisano je da je sud dužan da pazi na svoju stvarnu i mesnu nadležnost tokom čitavog postupka i čim primeti da nije nadležan, u obavezi je da se oglasi nenadležnim i nakon pravnosnažnosti rešenja spise predmeta dostavi stvarno i mesno nadležnom sudu, a kada je u pitanju stvarna nadležnost, odredbom člana 37 stav 2 ZKPa, propisano je da ukoliko sud koji je postupao u predmetu, posle otvaranja glavnog pretresa ustanovi da je za suđenje nadležan nižestepeni sud, neće se oglasiti stvarno nenadležnim, nego će sam sprovesti postupak i doneti odluku. Dakle, odredba člana 37 stav 2 ZKP je izuzetak od opšteg pravila kada je u pitanju nadležnost suda u smislu člana 37 stav 1 ZKP.

Odredbom člana 319 stav 1 ZKP izričito je propisano da glavni pretres počinje čitanjem optužnice, a ova odredba se nalazi u delu Zakonika o krivičnom postupku koji se odnosi na početak glavnog pretresa i saslušanje optuženog, dakle, nesumnjivo se može zaključiti da se glavni pretres otvara čitanjem optužnice.

Stoji činjenica da je odredbom člana 302 ZKP predviđeno da predsednik veća (u zakazano vreme za glavni pretres) otvara zasedanje, kako bi utvrdio da li su ispunjene zakonske pretpostavke za održavanje glavnog pretresa. Zavisno od toga šta utvrdi, sud odlučuje da li će biti održan glavni pretres ili će isti biti odložen. Dakle, u postupku pripreme za glavni pretres, ukoliko je veće u zasedanju utvrđuje se postojanje ili nepostojanje pretpostavki za održavanje glavnog pretresa, a što dalje ima značaja za odluku o nizu procesnih pitanja, između ostalog i pitanje ocene nadležnosti suda, ali pod uslovima koji su predviđeni članom 37 Zakonika o krivičnom postupku.

Imajući u vidu da glavni pretres pred Višim sudom u Beogradu nije počeo, odnosno nije pročitana optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za postupanje u ovom krivičnom predmetu, stvarno i mesno nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu, pa su neosnovani navodi Prvog osnovnog suda u Beogradu da je za vođenje postupka u ovom predmetu nadležan Viši sud u Beogradu.

Sa iznetih razloga, na osnovu odredbe člana 39 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar      Predsednik veća – sudija
Kristina Vuković, s.r.    Sonja Manojlović, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)