Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.06.2012.

Kž 1 3798/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž.1 3798/11
Dana: 21.09.2011.godine
B E O G R A D


U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Siniše Važića, kao predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, kao članova veća, sa zapisničarem Julijanom Tatalović, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela krijumčarenja iz člana 230 stav 2 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Negotinu K.br.1198/10 od 03.06.2011.godine, na održanom pretresu u smislu odredbi člana 377 Zakonika o krivičnom postupku, dana 21.09.2011.godine, u prisustvu zamenika Apelacionog javnog tužioca Ružice Janjić, i okrivljenog AA, a u odsustvu uredno pozvanog branioca okrivljenog AA-advokata AB, doneo je

 

P R E S U D U

 

UVAŽAVANjEM ŽALBE javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu, PREINAČUJE SE presuda Osnovnog suda u Negotinu K.br.1198/10 od 03.06.2011.godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu, oglašava okrivljenog AA, sa ličnim podacima kao u izreci prvostepene presude,


KRIV JE


Što je:

- se bavio prodajom i prikrivanjem neocarinjene robe, pri čemu je mogao da shvati značaj svoga dela i mogao da upravlja svojim postupcima, na taj način što je od nepoznatih lica početkom maja meseca 2009.godine, na buvljoj pijaci u Negotinu, kupio 479,8 boksova cigareta marke “Ronson” i 1,4 boksa cigareta marke “Marble” bez akciznih markica Republike Srbije, po ceni od 5 eura za boks i iste prikrio u specijalno načinjenom bunkeru i šupljinama putničkog vozila marke “_” tip _, registarskih oznaka _ i dana 25č.06.2009.godine, istim krenu za Kladovo, kako bi navedene cigarete prodao na pijaci u Kladovu, kada je od strane patrole SGP “Đerdap”, zaustavljen na lokalnom putu Manastirica-Davidovac, kojom prilikom su mu navedene cigarete pronađene i uz potvrdu privremeno oduzete, a da je pritome bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje,

-čime je izvršio krivično telo krijumčarenje iz člana 230 stav 2 Krivičnog zakonika,

pa mu sud primenom odredbi člana 4, 42, 43, 45, 50, 54, 64 i 65 Krivičnog zakonika, izriče
USLOVNU OSUDU


tako što mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine i određuje da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od 3 ( tri ) godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, i
OSUĐUJE


  na novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 dinara, koju je okrivljeni dužan da plati u roku od mesec dana od dana pravosnažnosti presude, s tim što ukoliko okrivljeni u ostavljenom roku ne plati navedenu novčanu kaznu, ista će se zameniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 1.000,00 dinara odrediti jedan dan kazne zatvora.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Negotinu K.br.1198/10 od 03.06.2011.godine, okrivljeni AA se na osnovu odredbi člana 355 stav 2 ZKP-a, oslobađa od optužbe da je izvršio krivično delo krijumčarenje iz člana 230 stav 2 Krivičnog zakonika.

Protiv navedene presude blagovremeno je žalbu izjavio javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu preinači pobijanu presudu, tako što će okrivljenog AA, oglasiti krivim zbog izvršenja krivičnog dela krijumčarenje iz člana 230 stav 2 KZ i osuditi na kaznu po zakonu.

Odgovor na žalbu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu blagovremeno je podneo branilac okrivljenog AA-advokat AB, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, odbije kao neosnovanu žalbu javnog tužioca.

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu u svom podnesku Ktž.br.3656/11 od 03.08.2011.godine, je predložilo da se žalba tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu preinači, tako što će se okrivljeni AA oglasiti krivim zbog izvršenja krivičnog dela krijumčarenje iz člana 230 stav 2 KZ i osuditi na kaznu po zakonu.

Apelacioni sud u Beogradu je dana 08.09.2011.godine, održao sednicu veća, na kojoj je razmatrajući žalbu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu, našao da prvostepena presuda sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka predviđene odredbom člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a, te imajući u vidu da je u istom krivičnom predmetu presuda bila ukidana jednom, to je Apelacioni sud u Beogradu odlučio da održi pretres pred drugostepenim sudom. Pretres pred drugostepenim sudom je održan dana 21.09.2011.godine, i to u prisustvu zamenika Apelacionog javnog tužioca Ružice Janjić, i okrivljenog AA, a u odsustvu uredno pozvanog branioca okrivljenog AA-advokata AB, na kom pretresu je nakon razmatranja spisa predmeta, te saslušanja okrivljenog AA, izvršen uvid u presudu Osnovnog suda u Negotinu K.br.1198/10 od 03.06.2011.godine, nakon čega je razmotrio navode žalbe i našao:

-Žalba je osnovana.

Osnovano se u žalbi javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu ističe da je prvostepeni sud učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a, jer prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su u suprotnosti sa dokazima koji su izvedeni tokom krivičnog postupka. Naime, prvostepeni sud je na strani 6 obrazloženja pobijane presude, a na osnovu po nalaženju ovog suda pravilnog i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, izveo pogrešan zaključak da nije utvrđeno da cigarete pronađene u putničkom vozilu okrivljenog predstavljaju neocarinjenu robu, te da okrivljeni prilikom nabavke iste nije mogao da zna da se radi o neocarinjenoj robi, iako iz samog obrazloženja pobijane presude, a kako se to osnovano i u žalbi javnog tužioca navodi, a što proizilazi iz fototehničke dokumentacije Policijske stanice u Kladovu Uv.br.168/09 od 25.06.2009.godine, jasno proizilazi da cigarete marke “Ronson”, ukupna količina 479,8 boksova, imaju na sebi akcizne markice Republike Bosne i Hercegovine, dok cigarete “Marble” nisu imale akcizne markice i nađene su u količini od 1,4 boksa. Imajuući u vidu napred navedeno, po nalaženju veća Apelacionog suda u Beogradu, na nesumnjiv način je utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o robi koja nije carinjena od strane nadležnih organa Republike Srbije, te imajući u vidu da je objekt radnje kod ovog oblika krivičnog dela krijumčarenje iz člana 230 stav 2 predstavlja neocarinjena roba, to je po nalaženju ovog suda prvostepeni sud o ovoj okolnosti propustio da da razloge u obrazloženjeu pobijane presude, iz kog razloga je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a.

Analizirajući sve dokaze izvedene na pretresu pred drugostepenim sudom, Apelacioni sud u Beogradu je našao da se okrivljeni bavio prodajom i prikrivanjem neocarinjene robe u ovom slučaju cigareta marke “Ronson” i marke “Marble” i to bez akciznih markica Republike Srbije, i to na način što je a po sopstvenom kazivanju iste cigarete nabavljao na pijaci u Negotinu i to od nepoznatih lica, sa namerom da ih proda “na buvljoj pijaci u Kladovu” kako bi na taj način obezbedio novac za svoju porodicu, pošto je bez zaposlenja. Apelacioni sud u Beogradu je cenio odbranu okrivljenog u delu u kome on navodi da je prililkom kupovine predmetnih cigareta na pijaci u Negotinu video da one imaju akcizne markice, te da je mislio da je sa tim cigaretama sve u redu, ali da nije obratio pažnju na to čije su akcizne markice, misleći da su iste markice Republike Srbije, kao odbranu sračunatu ka izbegavanju krivice, imajući u vidu da ista deluje nelogično i neubedljiva, i u suprotnosti je sa drugim izvedenim dokazima.

Imajući u vidu sve napred izneto, Apelacioni sud u Beogradu je našao da su u radnjama okrivljenog sadržana sva bitna obeležja krivičnog dela krijumčarenje iz člana 230 stav 2, te ga je za to krivično delo i oglasio krivim.

Utvrđujući psihički odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom delu, ovaj sud nalazi da je okrivljeni postupao sa direktnim umišljajem, jer je bio svestan, da sporne cigarete nemaju akcizne markice, čime bi mogle slobodno da funkcionišu u robnom prometu, ali je i pored navedene činjenice, da sporne cigarete nemaju akcize hteo njihovu prodaju.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud u Beogradu je imao u vidu sve okolnosti koje su od značaja da krivična sankcija bude pravilno odabrana i njena visina pravilno odmerena. Od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog je cenio tešku porodičnu situaciju, a koja se ogleda u činjenici da je okrivljeni težak srčani i šećerni bolesnik, te da ima oboljenje kičme, kao i činjenicu da su okrivljeni i njegova supruga nezposleni, dok je od otežavajućih okolnosti cenio da je okrivljeni ranije osuđivan. Apelacioni sud u Beogradu je imajući u vidu napred navedene okolnosti, okrivljenom izrekao uslovnu osudu, i to tako što mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od 3 ( tri ) godine izvrši novo krivično delo i osudio ga na novčanu kaznu za iznosu od 15.000,00 dinara, koju je okrivljeni dužan da plati u roku od mesec dana od dana pravosnažnosti, s tim da ukoliko okrivljeni ne plati novčanu kaznu u napred navedenom roku ista kazna će se zameniti kaznom zatvora i to tako što će se za svakih započetih 1.000,00 dinara odrediti jedan dan kazne zatvora, nalazeći da će se ovako izrečenom uslovnom osudom, osvariti svrha izricanja uslovne osude predviđena odredbom člana 64 Krivičnog zakonika, odnosno da će se upozorenjem uz pretnju kaznom zatvora u dovoljnoj meri uticati da okrivljeni više ne vrši krivična dela, a sve u okviru opšte svrhe krivične sankcije iz člana 4 stav 2 KZ-a.

Na osnovu svega navedenog doneta je odluka kao u izreci presude i to na osnovu odredbe člana 391 stav 1 ZKP-a.

 

ZAPISNIČAR,    PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Julijana Tatalović s,r     Siniša Važić s,r

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba, 
veću Apelacionog suda u Beogradu,
u roku od 15 dana, od dana prijema
pismenog otpravka presude.


Za tačnost otpravka
Upravielj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)