Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.03.2011.

Kž1 1278/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 1278/11
Dana 24.03.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija mr Sretka Jankovića - predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića - članova veća, uz učešće sudijskog saradnika Mirjane Nović - zapisničara, u krivičnom predmetu AA, zbog sedam krivičnih dela zloupotrebe znaka za pomoć i znaka za opasnost iz člana 351. Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi branioca AA, advokata AB, izjavljenoj protiv rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 25155/2010 od 31.01.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 24.03.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


UVAŽAVANjEM žalbe branioca AA, advokata AB, UKIDA SE rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 25155/2010 od 31.01.2011. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

AA ostaje privremeno smeštena u odgovarajućoj zdravstveenoj ustanovi ili nekoj drugoj podesnoj prostoriji, po rešenju Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 18547/10 - Kv.br.2215/10 od 14.05.2010. godine, do dalje odluke suda.

O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 25155/2010 od 31.01.2011. godine, prema AA, koja je u stanju neuračunljivosti, izvršila sedam protivpravnih dela predviđenih u zakonu kao krivično delo zloupotreba znaka za pomoć i znaka za opasnost iz člana 351. Krivičnog zakonika, na osnovu odredbe člana 81. Krivičnog zakonika izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, te određeno da će se mera sprovesti u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, ul. Bačvanska br.14. Na osnovu odredbe člana 87. Krivičnog zakonika prema AA izrečena je mera bezbednosti oduzimanja jedne „halo kartice“ od 300,00 dinara, serijskog broja 0300328730. Određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio:

- branilac AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu preinači pobijano rešenje tako što će odbiti predlog javnog tužioca Prvog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu da se prema AA izrekne mera bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, te odrediti da se ista odmah pusti na slobodu.

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu podneo je sudu odgovor na žalbu branioca AA, sa predlogom da drugostepeni sud podnetu žalbu odbije kao neosnovanu.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je u podnesku Ktž. br. 1314/2011 od 18.03.2011. godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovanu žalbu branioca AA.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Naime, u prvostepenom rešenju sadržane su bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP, na koje osnovano ukazuje branilac AA. Navedena povreda se sastoji u tome što je izreka rešenja protivurečna sama sebi i razlozima datim u obrazloženju rešenja.

Prvostepeni sud je pobijanim rešenjem našao da je AA u stanju neuračunljivosti izvršila sedam protivpravnih dela predviđenih u zakonu kao krivična dela zloupotreba znaka za pomoć i znaka za opasnost iz člana 351. Krivičnog zakonika i tako što je „u periodu od 14.02.2010. godine do 03.03.2010. godine u Beogradu u neuračunljivom stanju u sedam navrata zloupotrebila znakove za opasnost, usmeni poziv policiji i time izazvala preduzimanje nepotrebnih mera državnih organa, na taj način što je upućivala telefonske pozive međunarodnim organizacijama, verskim ustanovama i privrednim subjektima i verbalno ih upozoravala na opasnost da je u objektima koje koriste podmetnuta bomba, nakon čega su jedinice MUP RS po prijavama oštećenih izlazile na lice mesta i preduzimale mere i radnje na pronalaženju

navodno postavljenih bombi...“. Međutim, u obrazloženju rešenja na strani 10, prvostepeni sud navodi da AA nije neposredno zloupotrebila znak za opasnost, odnosno nije direktno pozvala policiju. Po oceni ovog suda, a imajući u vidu izreku prvostepenog rešenja, te date razloge u obrazloženju, se ne vidi da li je okrivljena pozivala policiju ili međunarodne organizacije, verske ustanove i privredne subjekte, te je u tom slučaju izreka rešenja protivurečna datim razlozima u obrazloženju.

Apelacioni sud u Beogradu je imao u vidu i to da se prvostepeni sud pozivao i na stavove pravne teorije izražene u mišljenju profesora Ljubiše Lazarevića, te tim pre ostao pri stavu da je izreka rešenja protivurečna obrazloženju i stanju u spisima, jer u mišljenju profesora Lazarevića je istaknuto da „znak za opasnost može biti i verbalno upozoravanje nadležnih organa, kako bi što pre intervenisali“, ali u ovom konkretnom slučaju je ostalo nejasno da li je AA uopšte pozvala policiju – kao nadležan organ., jer prvostepeni sud na tu okolnost daje protivurečne argumente.

Čak i da se prihvati pravna teorija, prvostepeni sud u izreci rešenja mora da navede koji je znak za pomoć ili znak za opasnost AA zloupotrebila kritičnom prilikom, te u obrazloženju to objasni, a na šta se i u predhodnom rešenju Apelacionog suda u Beogradu ukazivalo prvostepenom sudu.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama na koje im je ukazano ovim rešenjem, otkloniti protivurečnosti, te imati u vidu da zakon jasno naveo šta se pod znacima za pomoć ili opasnost podrazumeva, koji su to zvučni ili optički signali, koji moraju biti navedeni i opisani u izreci prvostepenog rešenja, te da sam poziv međunarodnim organizacijama, verskim ustanovama i privrednim subjektima ne može predstavljati znak u smislu člana 351. Krivičnog zakonika, otkloniti bitne povrede odredaba krivičnog postupka, voditi računa i o tome da li se u radnjama AA stiču elementi bića eventualno nekog drugog krivičnog dela, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku.

AA ostaje privremeno smeštena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili nekoj drugoj podesnoj prostoriji, a po rešenju Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 18547/10 – Kv. br. 2215/10 od 14.05.2010. godine, do dalje odluke suda.

Sa iznetih razloga a na osnovu odredbe člana 389. ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Mirjana Nović, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)