Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.04.2013.

Kž1 1888/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 1888/13
Dana 15.04.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Milene Rašić - predsednika veća, Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević - članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Snežanom Lazin - zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv AA, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 KZ, odlučujući o žalbi AA, izjavljenoj protiv rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.15532/10 od 20.09.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 15.04.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

  Povodom žalbe AA, a po službenoj dužnosti, PREINAČUJE SE rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.15532/10 od 20.09.2012. godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu prema AA, sa ličnim podacima kao u izreci prvostepenog rešenja, usled zastarelosti gonjenja

OBUSTAVLjA POSTUPAK

za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi po predlogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.534/07 od 20.06.2011. godine u kome je AA stavljeno na teret

da je:

dana 13.02.2007. godine oko 14,00 časova u Beogradu u ulici Savska broj 17a, u zgradi Palate pravde u službenim prostorijama nekadašnjeg Prvog opštinskog suda u Beogradu u sudnici broj 33, u neuračunljivom stanju, vršenjem nasilja prema oštećenima OO i OO1, izazivanjem tuče, drskim i bezobzirnim ponašanjem teže remetio javni red i mir, na taj način što je na samom kraju ročišta za glavnu raspravu u parničnom postupku za utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti nekadašnjeg Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.8911/06 po tužbi njegove vanbračne supruge OO1, bez ikakvog povoda skočio sa stolice, prišao oštećenoj OO, u tom postupku punomoćniku tužioca, a potom je nogom udario u predelu potkolenice, nakon čega je oštećena ustala i pobegla u deo sudnice iza sudskog veća, da bi ga potom oštećena OO1, u nameri da zaštiti svog punomoćnika, uhvatila za jaknu pokušavajući da ga spreči da ne dođe do oštećene OO, nakon čega se okrenuo ka oštećenoj OO1 i udario je pesnicom u glavu, a potom se oštećenoj OO obratio rečima govoreći: ”Baciću ti bombu i zapaliću ti kancelariju, tebe i tvoju porodicu ću zaklati”, nakon čega je u sudnicu ušlo sudsko obezbeđenje i izvelo ga iz zgrade,

- čime bi u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno delo određeno u Zakonu kao krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 Krivičnog zakonika.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.


O b r a z l o ž e nj e

   Prvi osnovni sud u Beogradu je rešenjem K.br.15532/10 od 20.09.2012. godine prema AA zbog toga što je u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno delo određeno u Zakonu kao krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 KZ, na osnovu odredbi članova 78, 79, 80 i 82 KZ i odredbi članova 505 i 506 ZKP, izrekao meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi koja će se izvršiti u Specijalizovanoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” i koja će trajati dok postoji potreba za lečenjem, ali ne duže od 3 godine, s tim da ukoliko se učinilac ne podvrgne lečenju na slobodi ili ga samovoljno napusti ili ako i pored lečenja nastupi opasnost da ponovo učini protivpravno delo predviđeno zakonom kao krivično delo, tako da je potrebno njegovo lečenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, sud mu može izreći obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Istim rešenjem AA je oslobođen od plaćanja troškova krivičnog postupka i određeno je da isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio AA iz svih zakonskih razloga, sa predlogom da se ožalbeno rešenje preinači i da mu se odredi druga kazna.

Zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu je u svom podnesku KTŽ.br.1789/2013 od 02.04.2013. godine stavio predlog da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovanu žalbu AA izjavljenu protiv rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.15532/10 od 20.09.2012. godine.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio celokupne spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem koje je ispitao u smislu člana 380 ZKP i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, a imajući u vidu i predlog zamenika Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, našao:
Ispitujući prvostepeno rešenje po službenoj dužnosti u smislu člana 380 ZKP ovaj sud kao drugostepeni nalazi da je u odnosu na AA nastupila apsolutna zastarelost gonjenja, zbog čega je preinačio pobijano rešenje tako što je prema AA obustavio postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi po predlogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.534/07 od 20.06.2011. godine u kome je AA stavljeno na teret da je u stanju neuračunljivosti izvršio protivpravno delo određeno u Zakonu kao krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 KZ.

Naime, iz spisa predmeta proizilazi da je optužnim predlogom Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br.534/07 od 13.07.2007. godine, čije je zastupanje preuzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, AA stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 KZ i to da je krivično delo izvršio dana 13.02.2007. godine. Podneskom Prvog OJT-a u Beogradu Kt.br.534/07 od 20.06.2011. godine je stavljen predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi prema AA da je dana 13.02.2007. godine u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno delo određeno u Zakonu kao krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 KZ.

Odredbom člana 344 stav 1 Krivičnog zakonika je propisano da će se ko grubim vređanjem ili zlostavljanjem drugog, vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrožava spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir, kazniti zatvorom do 3 godine.

Odredbom člana 103 tačka 6 KZ je predviđeno da se krivično gonjenje ne može preduzeti kada protekne 3 godine od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko 1 godine, a odredbom člana 104 stav 6 KZ je predviđeno da zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kada protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, a što u konkretnom slučaju iznosi 6 godina.

U postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi, nužno je utvrditi da li je u pitanju izvršenje protivpravnog dela koje u sebi sadrži objektivna obeležja krivičnog dela, a takvo postupanje nije moguće kada nastupi zastarelost krivičnog gonjenja.

Kako je u konkretnom slučaju AA predlogom javnog tužioca Prvog OJT-a u Beogradu Kt.br.534/07 od 20.06.2011. godine za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi stavljeno na teret da je dana 13.02.2007. godine u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno delo koje u sebi sadrži objektivna obeležja krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 KZ, to je sledstveno članu 103 tačka 6 KZ i članu 104 stav 6 KZ dana 13.02.2013. godine nastupila apsolutna zastarelost gonjenja u ovom postupku, obzirom da je od momenta izvršenja navedenog protivpravnog dela koje je stavljeno na teret AA proteklo više od 6 godina, pa je usled toga povodom žalbe AA, a po službenoj dužnosti, pobijano rešenje preinačeno na način kako je to navedeno u izreci ovoga rešenja.

Na osnovu svega napred navedenog Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci ovoga rešenja, a na osnovu odredbe člana 391 ZKP.

Zapisničar       Predsednik veća-sudija
Snežana Lazin      Milena Rašić

MV

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)