Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.11.2010.

Kž1 2473/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 2473/10
Dana 17.12.2010. godine
B E O G R A D


U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, uz učešće Olgice Lončar, kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju iz člana 185 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbama javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca okrivljenog AA, izjavljenim protiv presude Drugog opštinskog suda u Beogradu II K.br. 1782/07 od 11.12.2009. godine, na pretresu održanom u prisustvu zamenika Apelacionog javnog tužioca u Beogradu Lidije Komnen-Nikolić, okrivljenog AA i njegovog branioca advokata AB, doneo je dana 17.12.2010. godine


P R E S U D U


Povodom žalbe javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca okrivljenog AA, a po službenoj dužnosti, PREINAČUJE SE presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu II K.br. 1782/07 od 11.12.2009. godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu,

Prema:

Okrivljenom AA, od oca AA1 i majke AA1, rođene AA1A, rođenog __. godine u Beogradu, sa prebivalištem u vv, sa ostalim ličnim podacima kao u prvostepenoj presudi,

Na osnovu odredbe člana 354 tačka 1 ZKP-a


ODBIJA OPTUŽBU

Da je:

„Dana 18.06.2005. godine, oko 12,15 časova, u Beogradu, u ul. Masarikovoj, u javnoj garaži „Parking servisa“, prodao slike i audio-vizuelne predmete pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem dece, na taj način što je prethodno oglasio prodaju slika i audio-vizuelnih predmeta pornografske sadržine na internet forumu stranice www.serbiancafe.com, gde je kreirao oglas pod pseudonimom „r@y gold“, te ga je preko elektronske pošte sa adrese „pt diskovi hc@hotmail.com” kontaktirao radi kupovine BB koji je koristio pseudonim „John Smith” te je okrivljeni putem elektronske pošte, koristeći pseudonim „Marko Polo“ sa BB ugovorio kupoprodaju pet kompakt-diskova sa pornografskom sadržinom nastalom iskorišćavanjem dece, koji su označeni pod rednim brojevima prodajnog kataloga okrivljenog 01, 03, 04, 06 i 14, za ukupnu cenu od 150 evra, koja komunikacija između okrivljenog i BB je otkrivena od strane policijskih službenika MUP-a RS nakon što je slobode lišen BB, da bi zatim okrivljeni označenog dana u javnoj garaži u ul. Masarikovoj, radi realizacije prodaje koju je ugovorio sa BB, navedene diskove prodao SS, policijskom službeniku MUP-a RS koji je okrivljenom, nakon što mu je okrivljeni predao pet kompakt diskova i šesti koji je predstavljao katalog predao iznos od 150 evra na ime kupoprodajne cene, da bi potom okrivljeni, prilikom izlaska iz garaže u ul. Masarikovoj, bio lišen slobode od strane policijskih službenika MUP-a RS, pri čemu je okrivljeni bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje, te svestan da je isto zabranjeno,“

-čime bi izvršio krivično delo prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju iz člana 185 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika.

Troškovi krivičnog postupka, kao i nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada njegovog branioca padaju na teret budžetskih sredstava.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu II K.br. 1782/07 od 11.12.2009. godine okrivljeni AA oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju iz člana 185 stav 3 u vezi stava 2 KZ, pa je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 20.06.2005. godine, kada je lišen slobode do 10.10.2005. godine kada mu je pritvor ukinut. Na osnovu člana 91 i 92 stav 1 KZ u vezi člana 513 i 517 ZKP-a od okrivljenog AA oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela i to novac u iznosu od 150 evra. Shodno članu 193 i 106 ZKP-a okrivljeni je obavezan da plati na ime troškova postupka iznos od 85.694,03 dinara i na ime paušala iznos od 20.000,00 dinara, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Protiv navedene presude žalbe su izjavili:

- Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu preinači presudu Drugog opštinskog suda u Beogradu II K.br. 1782/07 od 11.12.2009. godine i osudi okrivljenog AA na strožiju kaznu zatvora i u smislu odredbi člana 87 KZ-a izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta, u vezi predmetnog personalnog računara i periferija, i

- branilac okrivljenog, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni, odluke o oduzimanju imovinske koristi i odluke o troškovima krivičnog postupka i paušala, sa predlogom da se prvostepena presuda preinači tako što će se okrivljeni osloboditi od optužbe ili da se ista ukine i predmet vrati na ponovno razmatranje i odlučivanje ili da se održi pretres u smislu člana 377 ZKP-a, kao i da bude obavešten o sednici veća.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u podnesku Ktž.br. 621/2010 od 09.03.2010. godine predložio da se žalba javnog tužioca javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uvaži kao osnovana i prvostepena presuda preinači samo u pogledu odluke o kazni, tako što će se okrivljeni osuditi na kaznu zatvora u dužem vremenskom trajanju, a da se žalba branioca okrivljenog odbije kao neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je održao javnu sednicu veća dana 22.06.2010. godine, u prisustvu branioca okrivljenog advokata AB, a u odsustvu uredno obaveštenih Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i okrivljenog AA, na kojoj je odlučio da se održi pretres pred drugostepenim sudom.

Pretres je održan dana 17.12.2010. godine, pa je nakon razmatranja spisa predmeta, saslušanja okrivljenog i čitanja pismenih dokaza, a nakon razmatranja navoda žalbe, našao:

Povodom izjavljenih žalbi, a po službenoj dužnosti, na osnovu odredbe člana 354 tačka 1 ZKP-a, prema okrivljenom AA treba odbiti optužbu.

Naime, iz spisa predmeta proizlazi da je javni tužilac Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu izmenom optužnog akta dana 06.11.2009. godine, stavio na teret okrivljenom AA izvršenje krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju iz člana 185 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika, i to tako što je okrivljenom stavljeno na teret da je dana 18.06.2005. godine u Beogradu prodao slike i audio-vizuelne predmete pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem dece SS policijskom službeniku MUP-a Republike Srbije, a za koju radnju je i oglašen krivim pobijanom presudom.

Zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu je svojim aktom od 03.12.2010. godine, u toku pretresa pred drugostepenim sudom izvršio preciziranje optužnog akta tako što je okrivljenom stavio na teret da je u vremenskom periodu između 12.03.2005. godine i 13.06.2005. godine prodavao i na drugi način činio dostupnim slike i audio-vizuelne predmete eksplicitne pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem dece i to što je u vremenskom periodu između 05.04.2005. godine i 25.05.2005. godine, a vezano za komunikaciju sa izvesnim BB, zatim u vremenskom periodu od 08.06.2005. godine do 13.06.2005. godine u komunikaciji sa NN osobom sa elektronskom adresom „Mitke@post.com” i u periodu između 07.06.2005. godine i 10.06.2005. godine sa NN licem sa korisnikom sa elektronskom adresom „Dejan Strasni@hotmail.com“, čime je izvršio krivično delo prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju u produženom trajanju iz člana 185 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 61 Krivičnog zakonika. Osim navedenog u izmenjenoj optužnici je pored radnji izvršenja „prodaja slika i audio vizuelnih predmeta“ stavljena na teret i radnja izvršenja „i na drugi način činio dostupnim slike i audio-vizuelne predmete eksplicitne pornografske sadržine...“.

Dakle, izmenjenim optužnim aktom Apelacionog javnog tužioca u Beogradu u potpunosti je iz optužbe izostavljena radnja od 18.06.2005. godine, a stavljene su mu na teret tri potpuno nove krivično pravne radnje, jedna u periodu od 05.04.2005. godine do 25.05.2005. godine, druga u periodu od 08.06.2005. do 13.06.2005. godine i treća u periodu od 07.06.2005. do 10.06.2005. godine. Istom optužnicom, optuženom je pored postojećeg načina izvršenja, prodajom slika i audio vizuelnih predmeta eksplicitne pornografske sadržine, dodato i da je krivično delo izvršio tako što je iste predmete i na drugi način činio dostupnim.

Imajući u vidu napred navedeno, dakle da izmena optužnog akta koju je izvršio zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu u toku glavnog pretresa pred drugostepenim sudom, nije izvršena u korist okrivljenog, već na njegovu štetu, što je protivno odredbi člana 378 stav 5 ZKP-a, kojom je propisano da tužilac može, s obzirom na rezultat pretresa u celini ili delimično odustati od optužnice ili izmeniti optužnicu u korist optuženog, proizlazi da je javni tužilac faktički odustao od ranije optužnice Drugog OJT-a, a na osnovu koje je doneta ožalbena presuda.

S toga je Apelacioni sud u Beogradu povodom žalbi javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca okrivljenog AA, a po službenoj dužnosti, preinačio prvostepenu presudu, tako što je na osnovu odredbe člana 354 tačka 1 ZKP-a, odbio optužbu prema okrivljenom.

Odluka o troškovima krivičnog postupka doneta je na osnovu člana 197 stav 1 ZKP-a, a o visini troškova prvostepeni sud će odlučiti posebnim rešenjem.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 391 ZKP, u vezi odredbe člana 354 tačka 1 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci presude.

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Olgica Lončar, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)