Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.05.2013.

Kž1 256/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 256/13
Dana 07.03.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Siniše Važića, predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Katarine Majačić, kao zapisničara, u krivičnom postupku prema okrivljenom AA, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ-a, krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ-a, odlučujući o postojanju razloga za pritvor prema okrivljenom AA, u sednici veća održanoj dana 07.03.2013.godine, doneo je


R E Š E Nj E

Prema okrivljenom AA, zvani „aa“, JMBG _, rođen dana _.19_.godine u Beogradu, od oca _ i majke _, rođene _, sa prebivalištem u _, ul. _ broj _, državljanin Srbije,


UKIDA SE PRITVOR

Određen rešenjem istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki.br.234/09 od 06.03.2009.godine, a koji mu se računa od 04.03.2009.godine, kada je lišen slobode, poslednji put produžen rešenjem Višeg suda u Beogradu K.br.325/12 od 17.09.2012.godine, kojim rešenjem je određeno da pritvor po istom može trajati do upućivanja okrivljenog u ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene mu presudom Višeg suda u Beogradu K.br.325/12 od 17.09.2012.godine, pa se isti ima ODMAH pustiti na slobodu.


O b r a z l o ž e nj e

Nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu K.br.325/12 od 17.09.2012.godine, okrivljeni AA oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ-a i krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ-a, za koja krivična dela je sud okrivljenom primenom navedenih zakonskih propisa i odredbi člana 4, 42, 43, 45, 54 KZ-a prethodno utvrdio za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ-a pojedinačnu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, a za krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ-a, pojedinačnu kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, te je, uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, kao i meru bezbednosti po toj presudi oduzimanje predmeta i to putne isprave na ime Lotina Borislav, serijskog broja SP 006549518, izdatu od MUP Beograd, vozačke dozvole serijskog broja CP 05729718, izdate na ime Lotina Borislav od MUP Beograd, lične karte Republike BiH broj 04F3H0719 izdate na ime Lotina Borislav kao predmeta upotrebljenih za izvršenje krivičnih dela i nastalih izvršenjem krivičnog dela, po presudi Višeg suda u Beogradu K.br.1207/10 od 16.05.2011.godine, koja je u odnosu na ovo krivično delo pravnosnažna dana 27.03.2012.godine, daljom primenom navedenih zakonskih propisa i odredbi člana 60 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a i odredbe člana 63 KZ-a, sud okrivljenog AA osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina, i odredio da mu se u istu uračunava vreme provedeno u pritvoru od 04.03.2009.godine do upućivanja osuđenog u ustanovu za izdržavanje kazne, najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene ovom presudom. Okrivljeni je obavezan da sudu na ime paušala plati iznos od 15.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude pod pretnjom izvršenja, kao i troškove postupka o čijoj će visini sud odlučiti naknadno posebnim rešenjem. Na osnovu člana 79 KZ-a, sud je okrivljenom AA izrekao meru bezbednosti oduzimanja predmeta i to jednog pištolja marke „CZ model M 75“, kalibra 9 mm para bez fabričkog broja sa dva pripadajuća okvira, jedan revolver marke „Smith I Vesson”, kalibra 22 LP, model 34-1, fabričkog broja _ i 30 komada municije kalibra 22 LP, jedan metak NN kalibra. Na osnovu člana 246 stav 7 KZ, od okrivljenog AA je oduzeto 4.020,79 grama opojne droge heroina u obliku baze bez primesa, 6.435,84 grama smeše opojne droge heroina u obliku baze sa aktivnim razblaživačima kofeinom i paracetamolom, 401,12 grama opojne droge kokaina, 4,80 grama opojne droge marihuane, 321,80 grama manitola, 17.993,47 grama smeše paracetamola i kofeina.

Protiv navedene presude žalbu su izjavili javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, okrivljeni AA, branilac okrivljenog advokat AB, branilac okrivljenog advokat AB1 i branilac okrivljenog advokat AB2.

Radi odlučivanja o podnetim žalbama izjavljenim protiv navedene presude održana je javna sednica veća, te je nakon većanja i glasanja, dana 07.03.2013. godine, veće Apelacionog suda u Beogradu, donelo odluku da se održi pretres pred drugostepenim sudom.

Odlučujući o razlozima za pritvor prema okrivljenom AA, u smislu odredbe člana 358 ZKP-a, na koju upućuje odredba člana 379 ZKP, veće ovog suda je našlo da u konkretnom slučaju više ne stoje razlozi za dalje zadržavanje okrivljenog u pritvoru, predviđeni odredbom čl. 142 stav 1 tačka 3 ZKP-a, zbog kojih je pritvor prema okrivljenom produžavan, niti neki drugi razlozi.

Naime, rešenjem Višeg suda u Beogradu K.325/12 od 17.09.2012.godine pritvor prema okrivljenom je produžen na osnovu čl. 358 stav 5 i 6 u vezi stava 1 ZKP-a, u vezi člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP-a, kojim rešenjem je određeno da pritvor po istom može trajati do upućivanja okrivljenog u ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene mu presudom Višeg suda u Beogradu K.br.325/12 od 17.09.2012.godine. Pritvor prema okrivljenom je produžen jer je ocenjeno da u konkretnom slučaju postoje okolnosti koje u svojoj međusobnoj povezanosti, ukazuju na opravdanu bojazan da bi okrivljeni ukoliko bi se našao na slbodi mogao ponoviti krivično delo, odnosno nastaviti sa vršenjem krivičnih dela, zbog čega se njegovo dalje zadržavanje u pritvoru, po oceni prvostepenog suda, pokazalo kao neophodna mera. Ovo stoga što je nepravnosnažnom presudom K.br.325/12 od 17.09.2012. godine, okrivljeni oglašen krivim za izvršenje krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ-a i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ-a i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, pri čemu je okrivljeni osuđen i za krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ-a, za koje krivično delo je i ranije osuđivan, te imajući u vidu i činjenicu da je kod okrivljenog pronađena velika količina i razne vrste opojnih droga, kao i velika količina razblaživača opojnih droga, alati i predmeti koji služe za mešanje i pakovanje opojne droge, hidraulična dizalica, elektronske vage, mikser, blender.

Imajući u vidu da je dana 07.03.2013. godine održana javna sednica, nakon čega se pristupilo većanju i glasanju, te doneta odluka da se pred drugostepenim sudom otvori pretres, te imajući u vidu činjenicu da se okrivljeni u pritvoru nalazi već 4 godine, po nalaženju veća Apelacionog suda u Beogradu, razlozi zbog kojih je produžen pritvor prema okrivljenom po osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP-a, a koje okolnosti suštinski predstavljaju elemente krivičnog dela koji se okrivljenom stavljaju na teret, nemaju takav intenzitet niti kvalitet koji bi predstavljao razlog zbog kojeg bi prema okrivljenom pritvor trebao biti produžen, a pri tom nema ni drugih razloga koji bi ukazivali na opravdanost njegovog daljeg zadržavanja u pritvoru, zbog čega je doneta odluka kao u izreci rešenja.

Iz iznetih razloga, na osnovu člana 358 ZKP-a, na koju upućuje odredba člana 379 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar       Predsednik veća-sudija
Katarina Majačić, s.r.     Siniša Važić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)