Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.07.2010.

Kž1 3102/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD
Kž1 3102/2010
Dana 08.07.2010. godine
B E O G R A D, Ul. Nemanjina br.9

U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Slavke Mihajlović, predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković, članova veća, uz učešće sudijskog pomoćnika Slavice Crveni Bubnjević, kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakona Republike Srbije, odlučujući o žalbama javnog tužioca Četvrtog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca okrivljenog AA, advokata Olivere Đorđević, koje su izjavljene protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.721/08 od 30.05.2008. godine, u sednici veća održanoj dana 08.07.2010. godine u odsustvu urednog obaveštenog zamenika javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, doneo je

P R E S U D U


POVODOM žalbi javnog tužioca Četvrtog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca okrivljenog AA, advokata AB, a po službenoj dužnosti PREINAČUJE SE presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.721/08 od 30.05.2008. godine, tako što se prema okrivljenom:

ALEKSANDRU NIKOLIĆU, iz Zemuna, aa, rođenom __.godine u Zemunu, od oca AA1 i majke AA2, devojačko __, Srbinu, državljaninu Republike Srbije, po zanimanju mašinski tehničar, sa završenom Višom mašinskom školom, neoženjen, bez dece, vojsku nije služio, vodi se u VE SO Zemun, zaposlen, sa prosečnim mesečnim primanjima od 30.000,00 dinara, bez nepokretne imovine, osuđivan presudom Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.678/91 zbog krivičnog dela iz člana 174 stav 1 KZ RS (uslovno pet meseci kazne zatvora sa rokom proveravanja od tri godine) koja je brisana rešenjem K.br.678/91 od 14.12.1995. godine, presudom Okružnog suda u Beogradu K.br.403/94 zbog krivičnog dela iz člana 166 stav 3 KZ RS na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, odgovarao kao maloletnik zbog čega mu je izrečena vaspitna mera pojačan nadzor od strane roditelja ili staralaca, prekrašajno nekažnjavan, ne vodi se drugi krivični postupak

Na osnovu člana 354 stav 1 tačka 3 ZKP

ODBIJA OPTUŽBA
Da je:

Neutvrđenog dana 1999.godine, od NN lica radi upotrebe nabavio lažnu javnu ispravu – ličnu kartu Republike Slovenije serijskog broja __ i registarskog broja __, izdatu 19.10.199_. godine u Ljubljani na svoje ime, izrađenu na falsifikovanom obrascu, koju su radnici policije dana 13.04.2004. godine, u 22,00 časa, prilikom legitimisanja na Novom Beogradu u ulici Vladimira Popovića kod njega pronašli,
- čime bi izvršio krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi 3 stava 1 KZ RS.

Na osnovu člana 197 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.721/08 od 30.05.2008. godine, okrivljeni AA oglašen je krivim da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakona Republike Srbije pa mu je sud, primenom tog zakonskog propisa, kao i odredbi članova 5, 33, 38, 41, 51, 52 i 53 OKZ izrekao uslovnu osudu, tako što mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam meseci i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni, za vreme proveravanja od tri godine od pravnosnažnosti presude, ne izvrši novo krivično delo.

Istom presudom okrivljeni je oslobođen plaćanja troškova krivičnog postupka i određeno je da isti padaju na teret budžetskih sredstava. Takođe je, na osnovu člana 69 OKZ, okrivljenom AA izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to lične karte Republike Slovenije serijskog broja __ i registarskog broja __, izdate _. godine u Ljubljani, kao predmeta izvršenja krivičnog dela.

Protiv navedene presude žalbe su blagovremeno izjavili:

- javni tužilac Četvrtog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog odluke o krivičnoj sankciji iz člana 367 stav 4 u vezi sa članom 371 stav 1 ZKP, sa predlogom da drugostepeni sud preinači pobijanu presudu u pogledu odluke o krivičnoj sankciji tako što će okrivljenom AA izreći bezuslovnu kaznu zatvora,

- branilac okrivljenog AA, advokat AB, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede krivičnog zakona i odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, pri čemu je istakla i činjenicu da drugostepeni sud treba da „ima u vidu“ i eventualnu apsolutnu zastarelost krivičnog gonjenja.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je, u svom podnesku Ktž.br.1303/2010 od 09.04.2010. godine, izneo predlog da se uvaži žalba javnog tužioca Četvrtog OJT u Beogradu i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.721/08 od 30.05.2008. godine preinači u pogledu odluke o krivičnoj sankciji tako što će se okrivljeni AA, zbog gore navedenog krivičnog dela, osuditi na kaznu zatvora, a da se žalba branioca okrivljenog, advokata AB, odbije kao neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao po službenoj dužnosti shodno odredbi člana 380 stav 1, tačke 1 i 2 ZKP-a i žalbama, pa je, po oceni navoda i predloga iz žalbi, imajući u vidu mišljenje javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, našao da je u ovom krivičnom predmetu nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja protiv okrivljenog AA.

Iz spisa predmeta proizilazi da je pobijanom presudom okrivljeni AA oglašen krivim da je neutvrđenog dana 1999. godine izvršio krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi stava 1 KZ RS. Za to krivično delo propisana je kazna zatvora u trajanju od tri meseca do pet godina. Iz spisa predmeta – izreke prvostepene presude, proizilazi da je predmetno krivično delo i svršeno tokom 1999. godine, obzirom da je u toj godini okrivljeni došao u posed gore bliže opisane falsifikovane isprave.

Odredbom člana 103 stav 1 tačka 5 KZ, propisano je da se krivično gonjenje ne može preduzeti kada protekne rok od pet godina od izvršenja krivičnog dela za koje se, po zakonu, može izreći kazna zatvora preko tri godine.

Odredbom člana 104 tačka 6 KZ, propisano je da zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kada protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja za konkretno krivično delo.

Okrivljeni AA je oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi stava 1 KZ RS. Reč je o krivičnom delu za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina, pa relativna zastarelost krivičnog gonjenja za to krivično delo nastupa za pet godina, a apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja za isto za deset godina, računajući od dana izvršenja krivičnog dela. U konkretnom slučaju krivično delo je izvršeno „neutvrđenog dana 1999. godine“ godine, pa je apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja za konkretno krivično delo nastupila 01.01.2009.godine.

Obzirom na to, Apelacioni sud u Beogradu je, zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja u konkretnom slučaju, shodno odredbama člana 354 stav 1 tačka 3 ZKP, doneo presudu kojom je odbio optužbu protiv okrivljenog AA za krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi stava 1 KZ RS.

Kako je protiv okrivljenog AA odbijena optužba da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret, odlučeno je da troškovi krivičnog postupka shodno odredbama člana 197 stav 1 ZKP padnu na teret budžetskih sredstava.

Pošto je presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.721/08 od 30.05.2008. godine preinačena zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, sud se nije upuštao u analizu ostalih navoda i predloga iz žalbi javnog tužioca i branioca okrivljenog.

Zbog svega navedenog, Apelacioni sud u Beogradu je, na osnovu odredbi člana 391 stav 1 ZKP, u vezi sa odredbama člana 354 stav 1 tačka 3 ZKP, odlučio kao u izreci presude.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Slavica Crveni Bubnjević Slavka Mihajlović

OMJ/ŽP

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)