Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.09.2011.

Kž1 4185/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 4185/11
Dana 08.09.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Siniše Važića, predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Rosande Dževerdanović Savković, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okr. AA, zbog krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica iz člana 191 stav 2 KZ, odlučujući o žalbi branioca okr .AA, adv. AB, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zaječaru K.br.5253/2010 od 06.06.2011.godine, u sednici veća održanoj dana 08.09.2011.godine, doneo jeR E Š E Nj E


Povodom žalbe branioca okr. AA, adv. AB, a po službenoj dužnosti, UKIDA SE presuda Osnovnog suda u Zaječaru K.5253/2010 od 06.06.2011.godine, i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.O b r a z l o ž e nj e


Presudom Osnovnog suda u Zaječaru K.5253/2010 od 06.06.2011.godine, okr. AA oglašena je krivom zbog izvršenja krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica iz člana 191 stav 2 KZ, pa ju je sud na osnovu napred navedene zakonske odredbe i člana 4 stav 2, 42, 50 i 54 KZ osudio na novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00 dinara, koju je obavezna da plati u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude, a ako okrivljena ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku sud će novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora, tako što će za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti jedan dan zatvora. Istom presudom, okr. AA obavezana da je plati sudu na ime paušala 2.000,00 dinara, u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude, dok je oštećeni OO radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva upućen na parnicu.

Protiv navedene presude blagovremeno je žalbu izjavio branilac okr. AA, adv. AB zbog bitnih povreda odredaba ZKP-a, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primene zakona i odluke o kazni, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu i ukine presudu prvostepenog suda i predmet vrati istom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, u podnesku Ktž.br.3978/11 od 06.09.2011.godine, predložio je da Apelacioni sud u Beogradu povodom izjavljene žalbe branioca okr. AA, adv. AB ukine presudu Osnovnog suda u Zaječaru K.5253/10 od 06.06.2011.godine i predmet vrati na ponovno suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je po službenoj dužnosti ispitao u smislu odredbe člana 380 ZKP-a, pa je po oceni navoda i predloga iz žalbe, a imajući u vidu i predlog Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, doneo odluku kao u izreci rešenja.

Prvostepena presuda je doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 1 ZKP-a, s obzirom da prvostepeni sud nije bio propisno sastavljen. Naime, u konkretnom slučaju radi se o maloletnom licu, a odredbom člana 150 stav 1 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, predviđeno je da veće kojim predsedava sudija koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i krivično-pravne zaštite maloletnih lica, sudi punoletnim učiniocima krivičnih dela, ako je oštećeni u krivičnom postupku maloletno lice, za dela taksativno nabrojana ovom odredbom, između ostalog, i za krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz člana 191 KZ.

Međutim, u konkretnom slučaju krivičnim postupkom je rukovodio i prvostepenu presudu doneo sudija pojedinac, pa je time učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 1 ZKP-a, usled čega je ista povodom žalbe branioca okrivljene, a po službenoj dužnosti, morala biti ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti bitnu povredu odredaba krivičnog postupka na koju je ukazano ovim rešenjem, imajući pri tome u vidu i navode iz žalbe branioca okrivljene, koji nisu bili predmet razmatranja, s obzirom na razlog ukidanja, pa potom doneti odluku zasnovanu na zakonu, za koju će dati jasne i argumentovane razloga.

Na osnovu svega iznetog, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu odredbe člana 389 stav 2 ZKP-a, doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar Presednik veća-sudija
Rosanda Dževerdanović Savković Siniša Važić


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)