Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
4.02.2010.

Kž1 425/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 425/2010
Dana 04.02.2010. godine
B E O G R A D
U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, Aleksandre Zlatić i Milana Stanića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Nebojšom Pavlovićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 st. 3 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi okrivljenog, izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Zaječaru K.br.58/09 od 10.09.2009. godine, u sednici veća održanoj dana 04.02.2010. godine, doneo je


P R E S U D U


Povodom izjavljene žalbe okrivljenog AA, a po službenoj dužnosti, PREINAČUJE SE presuda Okružnog suda u Zaječaru K.br.58/09 od 10.09.2009. godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu, okrivljenog AA, na osnovu člana 355 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku,

OSLOBAĐA OD OPTUŽBE

što je dana 13.11.2008. godine, oko 18,30 sati, u Zaječaru, u ulici Požarevačka, ispred zgrade br. A-4, u uračunljivom stanju i svestan da je njegovo delo zabranjeno, neovlašćeno držao kod sebe supstancu koja je proglašena za opojnu drogu, tako što je u džepu jakne neovlašćeno držao džoint sa sadržinom opojne droge marihuane u neto masi 0,17 grama, koju drogu je prethodno neovlašćeno nabavio, dok je pri tome bio svestan dela i hteo njegovo izvršenje,

- čime bi počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 st. 3 Krivičnog zakonika.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Okružnog suda u Zaječaru K.br.58/09 od 10.09.2009. godine, okrivljeni AA, oglašen je krivim zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 st. 3 i za isto osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara, koju je dužan da plati sudu u roku od 30 dana, s tim što će sud ukoliko okrivljeni ne plati novčanu kaznu u datom roku, istu zameniti sa kaznom zatvora, tako što će za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti jedan dan zatvora. Osim toga, tom presudom je oduzeto 0,17 grama opojne droge marihuane i odlučeno je da okrivljeni na ime paušala plati iznos od 3.000,00 dinara.

Protiv označene presude Okružnog suda u Zaječaru, žalbu je izjavio okrivljeni AA, zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da žalbeni sud preinači prvostepenu presudu, tako što će ga osloboditi od kazne.

Republički javni tužilac je u podnesku Ktž.3343/09 od 24.11.2009. godine, predložio žalbenom sudu, da odbije kao neosnovanu žalbu okrivljenog AA.

Apelacioni sud u Beogradu je u sednici veća razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, koju je ispitao i u smislu člana 380 ZKP, pa je po oceni navoda i predloga u izjavljenoj žalbi i predloga Republičkog javnog tužioca iz citiranog podneska, našao:

Delo koje je okrivljenom AA, stavljeno na teret u optužbi, nakon izmene Krivičnog zakonika, nije krivično delo, zbog čega je povodom izjavljene žalbe okrivljenog a po službenoj dužnosti, nužno okrivljenog AA, na osnovu člana 369 tačka 1 ZKP, osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 st. 3 KZ, a što ovaj sud nalazi na osnovu ispitivanja prvostepene presude povodom izjavljene žalbe a po službenoj dužnosti u smislu člana 380 ZKP.

Naime, u podnetom optužnom predlogu Okružnog javnog tužioca u Zaječaru Kt.br.76/09 od 28.04.2009. godine, okrivljenom AA, stavljeno je na teret da je neovlašćeno držao opojnu drogu ali ne i da je opojnu drogu držao za sopstvenu upotrebu, te da je tako izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 st. 3 KZ.

U međuvremenu, stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim je, između ostalog, izmenjen Krivični zakonik u pogledu krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, tako da se sada biće tog krivičnog dela, shodno odredbama iz člana 246-a KZ, sastoji u neovlašćenom držanju u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge.

Kod takvog stanja stvari, u kome delo koje je optužbom stavljeno na teret okrivljenom AA, nije krivično delo, ovaj sud je povodom izjavljene žalbe okrivljenog a po službenoj dužnosti, okrivljenog AA, na osnovu člana 355 tačka 1 ZKP, oslobodio od optužbe da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 st. 3 KZ, te na osnovu člana 197 st. 1 ZKP, oslobodio i od obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka.

Iz iznetih razloga, a na osnovu člana 391 ZKP, odlučeno je kao u izreci ove presude.


Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Nebojša Pavlović, s.r. Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

MI

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)