Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.06.2011.

Kž1 5357/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 5357/10
Dana 10.09.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Siniše Važića kao predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića kao članova veća, sa zapisničarem-sudijskim saradnikom Oliverom Memarović, u krivičnom predmetu okrivljenog AA zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi oštećenog kao tužioca BB, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Boru K.br.12/10 od 23.03.2010.godine, na sednici veća dana 10. septembra 2010.godine, doneo je:


R E Š E Nj E


Povodom žalbe oštećenog kao tužioca BB, a po službenoj dužnosti, UKIDA SE presuda Osnovnog suda u Boru K.br.12/10 od 23.03.2010.godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Osnovnog suda u Boru K.br.12/10 od 23.03.2010.godine prema okrivljenom AA na osnovu člana 354 stav 1 ZKP-a odbijena je optužba da je izvršio krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika, te je odlučeno da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio oštećeni kao tužilac BB bez navođenja posebnog zakonskog osnova za pobijanje iste.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao i u smislu odredbe člana 380 ZKP-a, pa je po oceni navoda i predloga u izjavljenoj žalbi našao:

Apelacioni sud u Beogradu nalazi da je u pobijanoj presudi učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a budući da je izreka presude protivrečna razlozima navedenim u njoj, a postojanje koje povrede drugostepeni sud, povodom žalbe, ispituje po službenoj dužnosti, u smislu odredbe člana 380 ZKP-a.

Naime, postupajuće veće prvostepenog suda je u konkretnom slučaju donelo presudu kojom se odbija optužba zbog činjenice da na glavnom pretresu koji je bio zakazan za 23.03.2010.godine oštećeni kao tužilac BB nije pristupio, a uredno je pozvan, niti je isti svoj izostanak na bilo koji način opravdao. Međutim, po nalaženju drugostepenog suda u konkretnom slučaju je trebalo doneti rešenje o obustavi postupka, a ne presudu kojom se optužba odbija. Ovo stoga što je odredbom člana 303 stav 2 ZKP-a predviđeno da ako na glavni pretres ne dođe oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac, iako su uredno pozvani, niti njihov punomoćnik, veće će rešenjem obustaviti postupak.

Pored toga drugostepeni sud ukazuje da podnesak oštećenog kao tužioca koji je naslovljen kao „žalba“ suštinski u sebi sadrži molbu upućenu Osnovnom sudu u Boru za povraćaj u pređašnje stanje, a o kojoj molbi je prvostepeni sud propustio da donese odgovarajuću odluku. U vezi sa tim drugostepeni sud ukazuje da je odredbom člana 63 stav 2 ZKP-a predviđeno da u slučaju nedolaska oštećenog kao tužioca na glavni pretres na koji je bio uredno pozvan primeniće se odredbe člana 59 stav 2 do 5 ZKP-a, a odredbom člana 59 stav 5 ZKP-a predviđeno je da rešenje o obustavi postupka stupa na pravnu snagu kada proteknu rokovi predviđeni odredbama stavova 2 i 3 istog člana, a u kojim stavovima su predviđeni rokovi u kojima se može podneti molba za povraćaj u pređašnje stanje.

U daljem toku postupka prvostepeni sud će otkloniti navedenu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka na koju mu je predmetnim rešenjem ukazano, odnosno odlučiće o molbi za povraćaj u pređašnje stanje oštećenog kao tužioca, nakon čega će biti u mogućnosti da donese zakonitu i pravilnu odluku za koju će dati jasne i argumentovane razloge.

Imajući u vidu navedeno, Apelacioni sud u Beogradu odlučio je kao u dispozitivu rešenja, a na osnovu člana 389 stav 1 ZKP-a.


Zapisničar Presednik veća-sudija
Olivera Memarović s.r. Siniša Važić s.r.

jt

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)