Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.04.2011.

Kž2 1198/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 1198/11
Dana 13.04.2011. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Sonje Manojlović, predsednika veća, sudija Nade Hadži-Perić i Dragana Ćesarovića, članova veća, sa sudijskim pomoćnikom Branislavom Munjić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela teška krađa iz čl. 204 st. 1 KZ, odlučujući o žalbi branioca osuđenog AA, advokata AB, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kuo.br.18/11 od 18.03.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 13. aprila 2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Uvažavanjem žalbe branioca osuđenog AA, advokata AB, UKIDA SE rešenje Osnovnog suda u Zaječaru Kuo.br.18/11 od 18.03.2011. godine, i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Osnovnog suda u Zaječaru Kuo.br.18/11 od 18.03.2011. godine, odbačena je molba branioca osuđenog AA, advokata AB, za puštanje na uslovni otpust, kao nedozvoljena.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno je žalbu izjavio branilac osuđenog AA, advokat AB, zbog povrede prava na odbranu, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu ukine pobijano rešenje Osnovnog suda u Zaječaru i predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu je, podneskom Ktr-I.br.997/11 od 11.04.2011. godine, predložilo da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovanu žalbu branioca osuđenog AA, advokata AB, izjavljenu protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kuo.br.18/11 od 18.03.2011. godine.


Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom branioca osuđenog, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i izjašnjenja Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, datog u napred navedenom pismenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, osnovano se žalbom branioca osuđenog AA, advokata AB, osporava pravilnost pobijanog rešenja.

Naime, članom 76 ZKP-a, stavom 1 propisano je da je branilac ovlašćen da u korist okrivljenog preduzima sve radnje koje može preduzeti okrivljeni, dok je stavom 2 propisano da prava i dužnosti braniocu prestaju kada mu okrivljeni opozove punomoćje, odnosno kada bude razrešen.

Dakle, imajući u vidu da je uvidom u spise predmeta utvrđeno da osuđeni AA svom braniocu advokatu AB nije opozvao punomoćje, navedeni branilac je shodno napred navedenoj zakonskoj odredbi ovlašćen da u korist okrivljenog preduzima sve radnje koje može preduzeti okrivljeni, pa je shodno napred navedenom ovlašćen i da u korist osuđenog podnese molbu za puštanje na uslovni otpust. Stoga se, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, ne može prihvatiti stav prvostepenog suda da je molba branioca osuđenog AA za puštanje na uslovni otpust, podneta od strane neovlašćenog lica.

Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku kao u izreci rešenja, primenom odredbe čl. 401 st. 3 ZKP-a.


Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Branislava Munjić, s.r. Sonja Manojlović, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)