Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.03.2013.

Kž2 1209/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 1209/13
Dana 25.03.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Milimira Lukića, predsednika veća, Nade Zec i Snežane Savić, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Jovanom Vukčevićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela nasilja u porodici iz člana 194 stav 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Požarevcu, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Požarevcu K.br.690/10 - 77 od 20.02.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 25.03.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

  ODBIJA SE kao neosnovana žalba javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Požarevcu, izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Požarevcu K.br.690/10 - 77 od 20.02.2013. godine.


O b r a z l o ž e nj e

  Rešenjem Osnovnog suda u Požarevcu K.br.690/10 - 77 od 20.02.2013. godine osuđenom AA u kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) meseca izrečenu pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u Požarevcu K.br.690/10 – 77 od 24.11.2010. godine uračunate su novčane kazne izrečene pravnosnažnom presudom Višeg prekršajnog suda u Beogradu Pr.br.5848/10 od 24.03.2010. godine u visini od 7.000,00 dinara, koja se izjednačava sa kaznom od sedam dana zatvora i pravnosnažnim rešenjem tada Opštinskog organa za prekršaje u Malom Crniću Up.br.275/08 od 25.11.2009. godine u visini od 8.000,00 dinara, a koja kazne se izjednačava sa 8 (osam) dana zatvora te se osuđenom tako ima uračunati 15 (petnaest) dana zatvora.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva Požarevcu, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu prvostepeno rešenje preinači i odbije zahtev osuđenog.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u podnesku Ktr-I br.1976/2013 od 20.03.2013. godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu žalbu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Požarevcu uvaži kao osnovanu i donese odluku u smislu žalbenog predloga javnog tužioca.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i izjašnjenja Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, datog u navedenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Naime, u konkretnom slučaju pravilno je prvostepeni sud primenio odredbu člana 190 stav 1 ZKP, kojom je propisano da, ako se pojavi sumnja o dozvoljenosti izvršenja sudske odluke ili o računanju kazne ili ako u pravnosnažnoj presudi nije odlučeno o uračunavanju pritvora ranije izdržane kazne ili uračunavanje nije pravilno izvršeno, o tome će odlučiti posebnim rešenjem predsednik veća suda koji je sudio u prvom stepenu, pri čemu žalba ne zadržava izvršenje rešenja osim ako sud nije drugačije odredio.

U tom smislu, novčana kazna izrečena osuđenom pravnosnažnim rešenjem Prekršajnog suda u Malom Crniću Kpr.br.275/08 od 25.11.2009. godine, u iznosu od 8.000,00 dinara i novčana kazna izrečena pravnosnažnim rešenjem Prekršajnog suda u Malom Crniću Pr.br.272/08 od 25.11.2009. godine u iznosu od 7.000,00 dinara, pravilno su uračunate u kaznu zatvora izrečenu presudom Osnovnog suda u Požarevcu K.br.690/2010 – 77 od 24.11.2010. godine, u trajanju od 2 (dva) meseca, obzirom da obeležja krivičnog dela za koje je osuđeni oglašen krivim predmetnom krivičnom presudom, obuhvataju i obeležja prekršaja za koje je okrivljeni pravnosnažno osuđen.

Ovo iz razloga što je osuđeni pravnosnažnim rešenjem Prekršajnog suda u Malom Crniću Kpr.br.275/08 od 25.11.2009. godine oglašen odgovornim što je dana 20.04. 2008. godine u 13,00 časova u domaćinstvu BB, nakon kraće rasprave sa nevenčanom suprugom BB, istu uvatio za bluzu i vukao niz stepenice a potom otvorenom šakom udario u predelu glave, dok je rešenjem Prekršajnog suda u Malom Crniću Pr.br.272/08 od 25.11.2009. godine oglašen odgovornim što je dana 28.04.2008. godine u 18,40 časova, u domaćinstvu BB, nalazeći se u pripitom stanju, nakon rasprave sa BB istu uhvatio u predelu vrata i odgurivao od sebe, a radnje osuđenog za koje je oglašen odgovornim u ovim prekršajnim postupcima su identične radnjama okrivljenog opisanim u pravnosnažnoj presudi Osnovnog suda u Požarevcu K.br.690/10 – 77 od 24.11.2010. godine i tiču se istog činjeničnog događaja i iste oštećene.

Sledstveno tome, suprotni žalbeni navodi javnog tužioca ocenjeni su kao neosnovani, imajući u vidu da je prvostepeni sud za svoju odluku dao jasne i uverljive razloge koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud.

Iz iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar,       Predsednik veća-sudija,
Jovan Vukčević,      Milimir Lukić,

LO

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)