Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.02.2011.

Kž2 1436/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 1436/10
Dana 18.02.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Savke Gogić, kao predsednika veća i sudija Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević kao članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Tanjom Slavković kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA iz Beograda, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 3 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 KZ-a, odlučujući o žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca BB - advokata BA izjavljenoj na rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ki.br.7360/10 – Kv.br.95/10 od 28.01.2010. godine na sednici veća održanoj dana 18.02.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena žalba punomoćnika oštećenog kao tužioca BB - advokata BA izjavljena na rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ki.br.7360/10 – Kv.br.95/10 od 28.01.2010. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu Ki.br.7360/10 – Kv.br.95/10 od 28.01.2010. godine odlučeno je da nema mesta sprovođenju istrage protiv osumnjičenog AA zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 3 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 KZ-a po zahtevu za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca Jovanović Dragana.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio punomoćnik oštećenog kao tužioca BB - advokat BA zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka sa predlogom da se prvostepeno rešenje preinači tako što će Apelacioni sud doneti rešenje da se u navedenoj pravnoj stvari sprovede istraga protiv okrivljenog AA zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 3 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 KZ-a po zahtevu za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca Jovanović Dragana od 13.08.2008. godine.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio celokupne spise predmeta, zatim pobijano rešenje pa je po oceni žalbenih navoda i predloga našao:

Žalba je nedozvoljena.

Naime, Izmenama Zakonika o krivičnom postupku koje su stupile na snagu 11.09.2009. godine propisano je u članu 433 da se u postupku za krivična dela za koja je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili zatvor do 5 godina primenjuju odredbe tog zakonika o skraćenom postupku.

Za krivično delo iz člana 297 stav 3 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 KZ-a propisana je kazna zatvora u trajanju do 4 godine što znači da se od 11.09.2009. godine od kada se navedena zakonska izmena primenjuje, za to krivično delo, krivični postupak sprovodi po odredbama za skraćeni postupak.

U članu 435 ZKP-a propisano je da se pre podnošenja optužnog predloga može sprovesti postupak istražnih radnji dok je u stavu 2 navedenog člana propisano da ako se istražni sudija ne složi sa predlogom za preuzimanje istražnih radnji, da će zatražiti odluku vanraspravnog veća a da protiv odluke Kv-veća žalba nije dozvoljena.

U konkretnom slučaju, obzirom da je navedeno rešenje doneto na dan 28.01.2010. godine, protiv istog se i nije i mogla izjaviti žalba, kako je to izričito propisano u članu 435 stav 2 ZKP-a, te je Apelacioni sud shodno odredbi člana 401 stav 3 ZKP-a žalbu punomoćnika oštećenog kao tužioca odbacio kao nedozvoljenu.

Sa svega napred izloženog odlučeno je kao u izreci rešenja.

Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Tanja Slavković, s.r. Savka Gogić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)