Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.04.2010.

Kž2 1570/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 1570/10
Dana: 27.4.2010.godine
B e o g r a d


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slobodana Rašića, predsednika veća, Nikole Mićunovića i Milana Stanića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Marinom Barbir kao zapisničarem, u krivičnom postupku osuđenog AA zbog krivičnog dela iz člana 178 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 30 Krivičnog zakonika i dr., odlučujući o žalbi osuđenog AA izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Kuo.br.65/10 (K.br.2613/10) od 23.3.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 27.4.2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbe osuđenog AA UKIDA se rešenje Višeg suda u Beogradu Kuo.br.65/10 (K.br.2613/10) od 23.3.2010. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu Kuo.br.65/10 (K.br.2613/10) od 23.3.2010. godine odbijena je molba za puštanje na uslovni otpust osuđenog AA kao neosnovana, budući da prvostepeni sud nalazi da u konkretnom slučaju, ceneći vrstu, težinu i društvenu opasnost izvršenih krivičnih, zatim visinu kazne zatvora izrečene osuđenom i dužinu neizdržanog dela, nije ostvarena svrha ni specijalne ni generalne prevencije.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio osuđeni AA, ne navodeći zakonske razloge na osnovu kojih pobija rešenje ali se iz navoda žalbe može zaključiti da isto pobija zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona predlažući da mu drugostepeni sud izrekne „blažu kaznu“.

Podneskom Ktr.I br. 962/10 od 20.4.2010. godine Apelacioni javni tužilac u Beogradu predložio je da se žalba okrivljenog AA odbije kao neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, našao:

žalba je osnovana.

Razmatrajući ožalbeno rešenje povodom žalbe osuđenog Apelacioni sud je našao da je prilikom odlučivanja o zahtevu osuđenog prvostepeni sud nepotpuno utvrdio činjenično stanje, na šta se osnovano ukazuje izjavljenom žalbom, te se zaključak prvostepenog suda, za sada, ne može prihvatiti.

Naime, pravosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu K.br.284/07 od 22.02.2008. godine okrivljeni AA oglašen je krivim zbog krivičnog dela silovanje u pokušaju iz člana 178 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 30 KZ i krivičnog dela obljube sa detetom u pokušaju iz člana 180 stav 2 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 30 KZ i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i dva meseca u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 04.8.2005. godine do 17.7.2006. godine. Na izdržavanje kazne je stupio dana 20.7.2009. godine a istek kazne je predviđen za 07.10.2010. godine. Osuđeni AA je dana 08.3.2010. godine podneo molbu za puštanje na uslovni otpust te je uprava KPZ Zabela u kojoj osuđeni izdržava kaznu zatvora uz molbu osuđenog Višem sudu u Beogradu dostavila izveštaj o vladanju tokom izdržavanja kazne. Izjašnjavajući se povodom molbe osuđenog Viši javni tužilac u Beogradu je naveo da smatra da istu treba odbiti kao neosnovanu.

Iz izveštaja Uprave za izvršenje zavodskih sankcija KPZ Zabela utvrđeno je da osuđeni izdržava kaznu u zatvorenom delu zavoda, da je klasifikovan u podkategoriju B-1, radno mesto Pekara, smeštaj u drugom paviljonu te je po dolasku, iz preventivno-bezbedonosnih razloga izdvojen u sedmu stambenu jedinicu. Nakon dva meseca i procene stručnih službi reklasifikovan je u opšti tretman, sa smeštajem u petoj stambenoj jedinici, radno mesto Građevina. Krivična dela ne priznaje, izjavljuje da nije kriv i da mu je policija iznudila priznanje, pored toga kaje se i ima grižu savesti. U vaspitnoj grupi pokazao odlično ponašanje, predstavlja primer usklađenog odnosa neformalnog i oficijelnog sistema. Disciplinski nije kažnjavan, poštuje propise Kućnog reda, uvažava službena i osuđena lica. Neoženjen, nema dece, sa članovima porodice ima normalne kontakte a posete i prijem paketa ostvaruje redovno.

Navodi osuđenog da prvostepeno rešenje pobija usled bitne povrede odredaba krivičnog postupka i povrede krivičnog zakona po sadržini obrazloženja žalbe su zapravo žalba zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanje jer okrivljeni smatra da je prvostepeni sud odbijajući njegovu molbu za uslovni otpust, pogrešno utvrdio činjenično stanje, pa Apelacioni sud nalazi da je žalba osuđenog osnovana, budući da se na osnovu izveštaja o vladanju okrivljenog tokom izdržavanja kazne ne može pouzdano zaključiti da nisu ispunjeni uslovi za puštanje na uslovni otpust osuđenog u smislu odredbe člana 46 Krivičnog zakonika.

Naime, u pomenutom izveštaju Uprava za izvršenje zavodskih sankcija KPZ Zabela ne daje mišljenje o svim elementima svrhe kažnjavanja iz člana 42 Krivičnog zakonika jer se iz izveštaja ne može zaključiti u kojoj fazi je proces resocijalizacije kod osuđenog, koji je primarna pretpostavka za primenu instituta uslovnog otpusta.

Stoga će prvostepeni sud, prilikom ponovnog odlučivanja, pribaviti izveštaj od Uprave za izvršenje zavodskih sankcija KPZ Zabela o toku resocijalizacije okrivljenog sa jasno izraženim stavom o tome da li je resocijazlizacija u toku ili je ostvarena nakon čega će biti u mogućnosti da na osnovu potpuno utvrđenog činjeničnog stanja donese pravilnu odluku, kojom prilikom će imati u vidu da je za odlučivanje o molbi za puštanje na uslovni otpust, uz zadovoljen formalni uslov u pogledu dela izdržane kazne (2/3 kazne), od uticaja vladanje okrivljenog za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, postignuta resocijalizacija i drugi ciljevi specijalne i generalne prevencije a ne okolnosti koje se, u smislu člana 54 Krivičnog zakonika, uzimaju u obzir pri odmeravanju kazne.

Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu, na osnovu člana 401 stav 3 ZKP doneo je odluku kao u dispozitivu rešenja.

Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Marina Barbir s.r. Slobodan Rašić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)