Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.06.2010.

Kž2 2346/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2346/2010
Dana 29.06.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća i sudija Dragoljuba Đorđevića i Bojane Paunović, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Stojanom Petrovićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela iz člana 357 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i dr., odlučujući o žalbi oštećenog kao tužioca BB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Ki.br. 1727/10 - Kv.br. 2791/10 od 14.05.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 29.06.2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBIJA SE kao neosnovana žalba oštećenog kao tužioca BB, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Ki.br. 1727/10 - Kv.br. 2791/10 od 14.05.2010. godine.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu Ki.br. 1727/10 - Kv.br. 2791/10 od 14.05.2010. godine odbačen je zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca BB od 16.04.2009. godine, protiv osumnjičenog AA, zbog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave iz člana 357 stav 2 u vezi stavom 1 KZ u sticaju sa krivičnim delom kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca ili njegovog zamenika iz člana 360 Krivičnog zakonika, kao nedozvoljen.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno je žalbu izjavio, oštećeni kao tužilac BB, bez navođenja zakonskog osnova za pobijanje rešenja, dok iz sadržine žalbe proizilazi da se žali na pogrešno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje, kao i na pogrešnu primenu zakona, sa predlogom da Apelacioni sud, kao drugostepeni, preinači rešenje Višeg suda u Beogradu Ki.br. 1727/10 - Kv.br. 2791/10 od 14.05.2010. godine i donese rešenje da se protiv osumnjičenog AA iz Beograda, sprovede istraga zbog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave iz člana 357 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom kršenje zakona od strane sudija, javnog tužioca ili njegovog zamenika iz člana 360 Krivičnog zakonika.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

žalba je neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je ispitao žalbu po službenoj dužnosti i našao, da donošenjem prvostepenog rešenja nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, predviđena odredbom člana 401 stav 5 Zakonika o krivičnom postupku.

Naime, po oceni Apelacionog suda u Beogradu, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada je našao da je zahtevom za sprovođenje istrage okrivljenom AA stavljeno na teret, da je kao postupajući sudija u parnici, koja se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, pod poslovnim brojem P.br. 1751/07 po tužbi VVe, protiv tužene GG čiji je punomoćnik, advokat GB podnosilac ovog zahteva, na zakazanom i održanom ročištu, za glavnu raspravu dana 09.05.2008. godine propustio da u zapisnik unese činjenicu da na tom ročištu prisustvuju tužena i njen punomoćnik, ne diktirajući glasno zapisnik prilikom unošenja sadržine teksta u isti, a sve o nameri da bi doneo rešenje da se tužba smatra povučenim, pa je to i učinio ne pruživši mogućnost prisutnoj stranci i njenom punomoćniku da se koriste svojim procesnim prava u postupku, čime bi izvršio krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakona u sticaju sa krivičnim delom kršenje zakona od strane sudija, javnog tužioca ili njegovog zamenika iz člana 360 Krivičnog zakonika, kao i kada je našao da je odredbom člana 221 stav 6 Zakonika o krivičnom postupku, propisano da je oštećeni lice čije je kakvo lično ili imovinsko pravo krivičnim delo povređeno ili ugroženo.

Imajući u vidu napred navedeno, po nalaženju ovog suda pravilno je prvostepeni sud našao da se iz citirane zakonske odredbe kao i opisa krivičnih radnji, koje se osumnjičenom stavljaju na teret zahtevom za sprovođenje istrage proizilazi da navedenim radnjama ni na koji način nije povređeno ili ugroženo neko lično ili imovinsko pravo privatnog tužioca BB, s obzirom isti u napred navedenom parničnom postupku nije parnična stranka, već punomoćnik tužene samim tim i da on ne ispunjava formalne uslove da bi imao svojstvo oštećenog, koji bi mogao da inicira krivični postupak kao ovlašćeni tužilac, te na osnovu člana 243 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku odbacio zahtev za sprovođenje istrage, kao nedozvoljen.

Imajući u vidu napred navedene žalbene navode privatnog kao tužioca BB u kojima se ističe, da prvostepeni sud nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, odnosno da je svoju odluku zasnovao na pogrešnoj primeni zakona, Apelacioni sud ocenjuje neosnovanim, budući da je prvostepeni sud za svoj zaključak dao jasne i uverljive razloge, a koje u potpunosti kao pravilno utvrđene prihvata i ovaj sud i nalazi da istima pravilnost i zakonitost pobijanog rešenja nije dovedena u pitanje.

Sledom iznetog, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu člana 401 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku odlučio kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Stojan Petrović, s.r. Veroljub Cvetković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)