Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.07.2010.

Kž2 2673/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2673/10
Dana 02.07.2010. godine
B E O G R A D
Nemanjina br. 9


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Sonje Manojlović, predsednika veća, Dragana Ćesarovića i Zdravke Đurđević, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Aleksandra Bagaša kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okr. AA i dr., zbog krivičnog dela razbojništvo iz člana 206 stav 2 u vezi stava 1 u vezi člana 33 KZ, odlučujući o žalbi branioca okr. BB, adv. BA, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Šapcu Kv.br.247/10 od 16.06.2010. godine, dana 02. jula 2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBIJA SE žalba branioca okr. BB, adv. BA, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Šapcu Kv.br.247/10 od 16.06.2010. godine, KAO NEOSNOVANA.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Šapcu Kv.br.247/10 od 16.06.2010. godine, produžen je pritvor najduže za 30 (trideset) dana okrivljenima AA, BB i VV, a na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 1, 2 i 5 ZKP-a.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavila branilac okr. BB, adv. BA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu usvoji žalbu, ukine rešenje o produženju pritvora Višeg suda u Šapcu Kv.br. 24710 od 16.06.2010. godine i okr. BB, pusti da se u daljem toku krivičnog postupka brani sa slobode.

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je podnesak KTR.І br. 1879/10 od 02.07.2010. godine, u kom je predložilo da se odbije kao neosnovana žalba branioca okr. BB, adv. BA, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Šapcu Kv.br. 247/10 od 16.06.2010. godine.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i mišljenjem Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga iz citiranog podneska Apelacionog javnog tužilaštva našao:

Žalba je neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je ispitujući rešenje po službenoj dužnosti našao da donošenjem prvostepenog rešenja nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, predviđena odredbom člana 401 stav 5 ZKP-a.

Po oceni ovog suda pravilni su razlozi koje je dao Viši sud u Šapcu prilikom donošenja rešenja Kv.br.247/10 od 16.06.2010. godine, kojim je produžio pritvor okr. AA, BB i VV, a koji se odnose na osnov za produženje pritvora predviđen odredbom člana 142 stav 1 tačka 2 i 5 ZKP-a.

Naime iz spisa predmeta proizilazi da su okr. AA, BB i VV, u svojim odbranama izneli različite verzije predmetnog događaja a imajući u vidu i činjenicu da okr. GG i DD, još uvek nisu saslušani jer se nalaze u bekstvu, pa napred navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti, kao osobite, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, ukazuju na realnu opasnost da bi okrivljeni BB, ukoliko bi bio pušten na slobodu mogao ometati dalji tok krivičnog postupka uticajem na okrivljene GG i DD, koji se za sada nalaze u bekstvu, pa je dalje zadržavanje okrivljenog BB, u pritvoru po osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 2 ZKP-a, nasuprot žalbenim navodima branioca okr. BB, adv. BA, nužno.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, ispunjeni su uslovi za produženje pritvora u odnosu na okr. BB i na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP-a. Ovo stoga što iz spisa predmeta proizilazi postojanje osnovane sumnje da su okrivljeni izvršili krivično delo razbojništva iz člana 206 stav 2 u vezi stava 1 u vezi člana 33 KZ, za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina, a takođe iz spisa iz predmeta proizilazi i postojanje osnovane sumnje da je napred navedeno krivično delo izvršeno pod posebno teškim okolnostima koje se ogledaju u činjenici da je u izvršenju navedenog krivičnog dela učestvovalo pet lica, uz prethodno planiranje i organizovanje i učešće pomagača pri čemu je od posebnog značaja i to da su neposredni izvršioci kritičnom prilikom iskazali značajnu upornost i bezobzirnost, napadajući oštećenog i njegovu suprugu u kasnim noćnim satima u njihovom dvorištu i to sve u maloj seoskoj sredini, koje okolnosti po nalaženju i Apelacionog suda u Beogradu, predstavljaju posebno teške okolnosti, koje opravdavaju produženje pritvora okrivljenom BB i na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP-a.

Kada je u pitanju osnov za produženje pritvora okrivljenima iz čl. 142 st.1 tač.1 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu, nalazi da ne stoje razlozi za produženje pritvora po ovom osnovu. Naime, činjenica da okr. AA i BB, nisu oženjeni kao i da nemaju decu, te da okr. VV, ne poseduje ništa od imovine ne može predstavljati osnov za produženje pritvora iz čl. 142 st 1 tač. 1 ZKP-a. Naime lične i porodične prilike (činjenica da okrivljeni AA i BB, nisu oženjeni i da nemaju decu te da okr. VV, ne poseduje imovinu) ne predstavljaju okolnosti koje ni same za sebe ni u međusobnoj povezanosti ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dali u bekstvo.

Što se tiče mogućnosti prelaska granice sa Republikom Srpskom i Republikom Crnom Gorom, bez pasoša odnosno samo sa ličnom kartom, radi se o pogodnosti koja je posledica odluke nadležnih državnih organa koju mogu da koriste svi građani pa i okrivljeni i po nalaženju ovog suda ne radi se o ličnom svojstvu okrivljenih koje bi moglo ukazivati na opasnost od bekstva, shodno odredbi čl. 142 st.1 tač. 1 ZKP-a, zbog čega je Apelacioni sud u Beogradu ovaj osnov za produženje pritvora okrivljenima AA BB i VV, otklonio.

Apelacioni sud u Beogradu je cenio i ostale navode izjavljene žalbe ali je našao da oni nemaju uticaja na donošenje drugačije odluke. Posebno je cenjen navod žalbe branioca kojim se osporava prvostepeno rešenje uz isticanje da je Viši sud prilikom donošenja pobijanog rešenja odlučivao na sednici veća bez pozivanja i prisustva okrivljenog i branioca, ali je ovakav navod ocenjen neosnovanim jer se u konkretnom slučaju radi o rešenju o produženju pritvora, a ne o rešenju o određivanju pritvora, koje se shodno odredbi člana 142a ZKP-a, donosi po saslušanju okrivljenog.

Imajući u vidu napred navedeno Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu člana 401 stav 3 ZKP-a doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Aleksandar Bagaš Sonja Manojlović

Za tačnost otpravka
upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)