Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.09.2011.

Kž2 2915/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2915/11
Dana 09.09.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorana Savića, predsednika veća, Duška Milenkovića i Vučka Mirčića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Irenom Jušković, kao zapisničarem, u krivičnom postupku protiv osuđenog AA, zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204 stav 1 u vezi stava 1 tačka 1 KZ i dr., odlučujući o žalbi osuđenog, izjavljenoj protiv rešenja Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.449/10 - Kv.br.578/11 od 08.08.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 09. septembra 2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Povodom žalbe osuđenog AA, UKIDA SE rešenje Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.449/10 - Kv.br.578/11 od 08.08.2011. godine i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.449/10 - Kv.br.578/11 od 08.08.2011. godine odbijen je kao neosnovan zahtev osuđenog AA za nepravo ponavljanje krivičnog postupka - spajanje kazni po presudama Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.449/10 od 03.08.2010. godine, pravnosnažnom dana 25.01.2011. godine i po presudi Okružnog suda u Valjevu K.br.86/06 od 09.03.2007. godine, koja je postala pravnosnažna dana 11.10.2007. godine.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio osuđeni AA, pobijajući isto kao nepravilno i nezakonito, bez navođenja zakonskog osnova za pobijanje, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu uvaži njegovu žalbu i izrekne jedinstvenu kaznu zatvora shodno odredbi člana 60 i 62 stav 1 i 2 ZKP-a, s tim što će kod izricanja jedinstvene kazne zatvora primeniti odredbe blaže po učinioca.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu u podnesku KtrI br.2412/11 od 01.09.2011. godine predložio je da se žalba osuđenog odbije kao neosnovana i pobijano rešenje potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, a uzevši u obzir mišljenje Apelacionog javnog tužioca, našao:

Odredbom člana 405 stav 1 tačka 1 ZKP-a predviđeno je da se pravnosnažna presuda može preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka, ako je u dve ili više presuda, odnosno rešenja o kažnjavanju protiv istog osuđenog pravnosnažno izrečeno više kazni, a nisu primenjene odredbe odmeravanja jedinstvene kazne za dela u sticaju, dok je odredbom člana 405 stav 6 ZKP-a propisano da novu presudu donosi sud u sednici veća na predlog javnog tužioca ili osuđenog, a po saslušanju protivne stranke. Shodno tome, po oceni Apelacionog suda odluka kojom se odbija zahtev za nepravo ponavljanje krivičnog postupka donosi se u formi presude.

Pravno je neodrživ stav prvostepenog suda u vezi forme sudske odluke, imajući u vidu odredbe člana 401 stav 3 ZKP-a, jer u tom slučaju drugostepeni sud je lišen mogućnosti da presudom preinači prvostepenu odluku ukoliko je u formi rešenja, ako suprotno stanovištu prvostepenog suda koji je rešenjem odbio kao neosnovan zahtev za nepravo ponavljanje krivičnog postupka nađe da su ispunjeni uslovi za preinačenje prvostepene pravnosnažne presude bez ponavljanja krivičnog postupka.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci ovog rešenja.


ZAPISNIČAR PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Irena Jušković, s.r. Zoran Savić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)