Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.03.2013.

Kž2 3049/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 3049/12
Dana 26.03.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Siniše Važića, predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Katarine Majačić, kao zapisničara, u krivičnom postupku prema okrivljenom AA, zbog krivičnog dela iz člana 195 stav 3 KZ RS i dr., odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Loznici Kv.br.151/12 od 13.07.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 26.03.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVA SE žalba branioca osuđenog AA, advokata AB, pa se UKIDA rešenje Osnovnog suda u Loznici Kv.br.151/12 od 13.07.2012. godine i predmet upućuje prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem Osnovnog suda u Loznici Kv.br.151/12 od 13.07.2012. godine, odbačena je kao preuranjena molba branica osuđenog AA iz _, advokata AB, za rehabilitaciju osuđenog po presudama Opštinskog suda u Loznici K.br.112/08 od 28.11.2001. godine, K.br.669/96 od 28.02.1997. godine, K.br.541/02 od 09.12.2002. godine i K.br.457/02 od 06.02.2003. godine.

Protiv navedenog rešenja, blagovremeno je žalbu izjavio branilac osuđenog AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba postupka i povrede zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni, rešenje Osnovnog suda u Loznici Kv.br.151/12 od 13.07.2012. godine ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na zakonito odlučivanje.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je podneskom Ktr-I.br.2657/12 od 16.08.2012. godine, naveo da je uvidom u krivične spise konstatovano da je žalba advokata AB neosnovana, te je predložio da Apelacioni sud u Beogradu potvrdi rešenje Osnovnog suda u Loznici Kv.br.151/12.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio celokupne spise predmeta, ispitao pobijano rešenje u granicama žalbenih navoda i po službenoj dužnosti, u smislu odredbe člana 401 stav 5 ZKP, pa je po oceni žalbenih navoda, našao:

 žalba je osnovana.

Pobijanim rešenjem, odbačena je kao preuranjena molba branioca osuđenog AA, advokata AB, za rehabilitaciju osuđenog po presudama Opštinskog suda u Loznici K.br.112/08 od 28.11.2001. godine, K.br.669/96 od 28.02.1997. godine, K.br.541/02 od 09.12.2012. godine i K.br.457/02 od 06.02.2003. godine, sa obrazloženjem da osuđeni AA treba prvo da podnese zahtev za rehabilitaciju po navedenim presudama Opštinskog suda u Loznici, organu nadležnom za vođenje kaznene evidencije, pa tek ako organ nadležan za vođenje kaznene evidencije ne postupi po zahtevu osuđenog u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, uspostavlja se nadležnost suda za donošenje odluke o rehabilitaciji, koji zaključak prvostepenog suda se ne može prihvatiti.

Naime, odredbom člana 100 KZ-a propisano je da licu koje je više puta osuđivano, sud može dati rehabilitaciju samo ako su ispunjeni uslovi iz člana 98 i člana 99 ovog zakona u pogledu svakog krivičnog dela za koje je osuđeno, te da će, pri oceni da li će u ovakvom slučaju dati rehabilitaciju, sud uzeti u obzir okolnosti iz člana 99 stav 2 ovog Zakonika.

Imajući u vidu citiranu zakonsku odredbu, kao i činjenicu da je osuđeni AA, preko svog branioca, podneo zahtev za rehabilitaciju shodno odredbi člana 100 KZ-a, a na šta se osnovano ukazuje žalbom branioca osuđenog, ista se ne može smatrati preuranjenom, a kako to pogrešno zaključuje prvostepeni sud.

S obzirom na sve navedeno, pobijano rešenje je uvažavanjem žalbe branioca osuđenog moralo biti ukinuto i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, te će prvostepeni sud, ceneći sve napred navedeno, kao i razloge koje je branilac osuđenog naveo u žalbi, oceniti da li su ispunjeni uslovi za davanje rehabilitacije, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati dovoljno jasne i argumentovane razloge.

Iz iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP-a, doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar      Predsednik veća-sudija
Katarina Majačić, s.r.     Siniša Važić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)