Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.01.2011.

Kž2 329/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD
Kž2 329/2011
Dana 21.1.2011. godine
B E O G R A D3APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Savke Gogić, predsednika veća, Mirjane Popović, Snežane Dimitrijević, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom-zapisničarem Tanjom Slavković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela teška krađa iz čl.204 stav 1 tačka 1 i 2 KZ-a, rešavajući po žalbi javnog tužioca Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, izjavljenoj protiv rešenja Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.3028/10 od 24.12.2010.godine, u sednici veća održanoj dana 16.2.2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBIJA SE kao neosnovana žalba javnog tužioca Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, izjavljena protiv rešenja Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.3028/10 od 24.12.2010.godine.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Drugog osnovnog suda u Beogradu K.br.3028/10 od 24.12.2010.godine na osnovu čl.337 stav 3 u vezi čl.178 ZKP-a, izdvojeni su iz spisa predmeta zapisnici o saslušanju osumnjičenih AA, BB sastavljeni pred istražnim sudijom dana 29.7.2010.godine u predmetu Kri.D.br.506/10. Navedenim rešenjem je istovremeno određeno da se nakon pravnosnažnosti istog navedeni zapisnici stave u poseban omot i dostave istražnom sudiji radi čuvanja odvojeno od ostalih spisa.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio javni tužilac Drugog OJT-a u Beogradu zbog bitne povrede odredaba krivično postupka, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je pismenim podneskom KtrI.br.325/2011 od 3.2.2011.godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu javnog tužioca Drugog OJT-a u Beogradu, te da prvostepeno rešenje ukine shodno tužiočevom žalbenom predlogu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem koje je ispitao u smislu čl.401 stav 5 ZKP-a i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, te stava Apelacionog javnog tužioca u pismenom podnesku, našao:

-žalba je neosnovana.

Žalbom javnog tužioca Drugog OJT-a u Beogradu pobija se prvostepenom rešenje tako što se ističe da je sud pogrešio kada je doneo odluku da se navedeni zapisnici izdvoje iz spisa predmeta, jer su okrivljeni poučeni o pravu na branioca, da nisu dužni da iznose svoju odbranu, niti da odgovaraju na postavljena pitanja, pa i pored toga što u zapisnicima nije konstatovano da su upozoreni da sve što izjave pred sudom može da bude upotrebljeno kao dokaz protiv njih, njima je to svakako bilo poznato, obzirom da je okrivljeni AA više puta osuđivan, a okrivljeni BB je prema sopstvenoj izjavi jednom osuđivan, pa im u konkretnom slučaju nisu povređena prava u krivičnom postupku i ne stoje razlozi da se navedeni zapisnici izdvoje iz spisa predmeta, sa kojih razloga se i predlaže kao u žalbi.

Nasuprot ovim žalbenim navodima, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je doneo odluku kao u izreci ožalbenog rešenja i to da se na osnovu čl.337 stav 3 u vezi čl.178 ZKP-a izdvoje iz spisa predmeta zapisnici o saslušanju osumnjičenih AA i BB, a sastavljenim pred istražnim sudijom dana 29.7.2010.godine u predmetu Kri. D.br.506/10, te da se nakon pravnosnažnosti rešenja navedeni zapisnici stave u poseban omot i dostave istražnom sudiji, a radi čuvanja odvojeno od ostalih spisa.

Naime, optužnicom javnog tužioca Drugog OJT-a u Beogradu Kt.br.1521/10 od 4.10.2010.godine okrivljenom AA i BB stavljeno je na teret da su ќao saizvršioci počinili krivično delo teške krađe iz čl.204 stav 1 tačka 1i 2 KZ-a, a okrivljenom BB i izvršenje jednog krivičnog dela krađe iz čl.203 stav 1 KZ-a.

Branilac okrivljenog BB advokat BA je sudu predložio da se iz spisa predmeta izdvoje zapisnici o saslušanju okrivljenih pred istražnim sudijom, obzirom na to da okrivljeni prilikom tih saslušanja nisu poučeni u smislu čl.4 stav 2 tačka 2 ZKP-a da sve što izjave tokom postupka može da bude upotrebljeno kao dokaz protiv njih.

Zamenik javnog tužioca Drugog OJT-a u Beogradu se protivio predlogu za izdvajanje navedenih zapisnika, ne obrazlažući svoj stav.

Prvostepeni sud je razmotrio predlog branioca okrivljenog BB, izvršio uvid u navedene zapisnike o saslušanju osumnjičenih AA i BB, a koji su sastavljeni pred dežurnim istražnim sudijom dana 29.7.2010.godine u predmetu Kri. D.br.506/10, našao da je predlog osnovan. Naime, na navedenim zapisnicima o saslušanju osumnjičenih nema konstatacije da su osumnjičeni koji su tada za predmetna dela koja im se stavljaju na teret prvi put saslušavani pred sudom upozoreni da sve što izjave može biti upotrebljeno proti njih kao dokaz u smislu čl.4 stav 2 tačka 2 ZKP-a i čl.89 stav 2 ZKP-a, te kako je čl.89 stav 10 ZKP-a predviđeno da se na ovakvim iskazima okrivljenih ne može zasnivati sudska odluka, to je i po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud pravilnom primenom odredbi čl.337 stav 3 u vezi čl.178 ZKP-a doneo odluku kao u izreci ožalbenog rešenja, dok se suprotni žalbeni navodi javnog tužioca Drugog OJT-a u Beogradu, ocenjuju kao neosnovani.

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud je odlučio kao u izreci rešenja na osnovu odredbe čl.401 stav 3 ZKP-a.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Tanja Slavković s.r. Savka Gogić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)