Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.11.2010.

Kž2 3391/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD
Kž2 3391/2010
Dana 9.11.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Savke Gogić, predsednika veća, Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević članova veća, sa višim sudijskim saradnikom-zapisničarem Tanjom Slavković, u krivičnom predmetu protiv osuđenog AA, zbog krivičnog dela teški slučajevi razbojništva iz čl.169 stav 1 KZ RS, rešavajući po žalbama branioca osuđenog AA - advokata AB i osuđenog AA, izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Požarevcu Kv.br.157/10 od 12.8.2010.godine u sednici veća održanoj dana 9.11.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E

Uvažavaju se žalbe branioca osuđenog AA-advokata AB i osuđenog AA, pa se rešenje Višeg suda u Požarevcu Kv.br.157/10 od 12.8.2010.godine, UKIDA i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Požarevcu Kv.br.157/10 od 12.8.2010.godine odbijena je kao neosnovana molba za sudsku rehabilitaciju osuđenog AA po presudama Okružnog suda u Požarevcu K.br.9/94 od 17.6.1994.godine koja je preinačena u pogledu odluke o kazni presudom Vrhovnog suda Srbije u Beogradu KžI 1530/94 od 29.9.1995.godine i Opštinskog suda u Smederevu K.br.190/95 od 22.4.1996.godine, a koja je podneta po posebnom ovlašćenju od strane branioca osuđenog advokata AB.

Protiv navedenog rešenja žalbe su izjavili:

-branilac osuđenog AA-advokat AB, bez navođenja osnova pobijanja, a prema žalbenim razlozima prvostepeno rešenje se pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje preinači tako što će molbu za sudsku rehabilitaciju osuđenog AA usvojiti ili ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

-osuđeni AA bez navođenja osnova pobijanja, a prema žalbenim razlozima prvostepeno rešenje se pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje preinači tako što će molbu za sudsku rehabilitaciju osuđenog AA usvojiti ili da ožalbeno rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je pismenim podneskom KtrI.br.2534/2010 od 3.9.2010.godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovane žalbe osuđenog AA i njegovog branioca advokata AB.


Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem koje je ispitao u smislu čl.401 stav 5 ZKP-a i žalbama, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, te stava Apelacionog javnog tužioca u pismenom podnesku, našao:

-žalbe su osnovane.

Žalbom branioca osuđenog AA-advokata AB, pobija se prvostepeno rešenje tako što se ističe da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za sudsku rehabilitaciju te da prvostepeni sud nije imao u vidu činjenicu da je osuđeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađe punoletno lice, a posebno ističe da prijave za prekršaje iz oblasti javnog saobraćaja ne mogu biti od uticaja na odluku o sudskoj rehabilitaciji, te da nemaju značaj koji im je prvostepeni sud dao prilikom odlučivanja o molbi za rehabilitaciju,sa kojih razloga se i predlaže kao u žalbi da molba osuđenog bude uvažena.

Žalbom osuđenog AA pobija se prvostepeno rešenje tako što se ističe da u poslednjih nekoliko godina nije počinio ni jedan prekršaj,a ni krivično delo. U žalbi se ističe da prekršajne prijave koje se odnose na prekršaje iz oblasti javnog saobraćaja ne bi trebale da imaju značaja kod ocenjivanja osnovanosti njegove molbe za rehabilitaciju. Posebno ukazuje na činjenice da je nezaposlen i lošeg zdravstvenog stanja, zbog čega i predlaže da Apelacioni sud prilikom odlučivanja o njegovoj žalbi uzme u obzir i te činjenice.

Naime, prvostepeni sud je doneo odluku kao u izreci ožalbenog rešenja, uz obrazloženje da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi iz čl.100 KZ-a za sudsku rehabilitaciju, obzirom da nisu ispunjeni uslovi predviđeni čl.99 stav 2 KZ-a za sudsku rehabilitaciju osuđenog AA koje sud obavezno uzima u obzir pri oceni da li će licu koje je više puta osuđivano dati sudsku rehabilitaciju, a što je u ovom konkretnom predmetu slučaj. Iz napred iznetog, a posebno iz izveštaja PU Smederevo br. Ku.2581/10 od 19.7.2010.godine i izvoda sa podacima iz evidencije o prekršajima za osuđenog AA može se utvrditi da je isti nakon izdržane kazne zatvora čak tri puta prekršajno kažnjavan, iz čega neproizilazi da je isti svojim ponašanjem nakon izdržane kazne zaslužio rehabilitaciju. Takođe je veće prvostepenog suda imalo u vidu i odredbu čl.99 stav 2 KZ-a prilikom odlučivanja o tome da li su ispunjeni uslovi za sudsku rehabilitaciju osuđenog, a koje se odnose i na druge okolnosti koje su od značaja za davanje rehabilitacije,a posebno prirodu i značaj dela za koje je osuđeni AA osuđen presudom Okružnog suda u Požarevcu K.br.9/94 od 17.6.1994.godine, obzirom da je navedenom presudom isti osuđen zbog izvršenja krivičnog dela težak slučaj razbojništva iz čl.169 stav 1 KZ RS, a koje delo je delo povećane društvene opasnosti, sa kojih razloga je veće prvostepenog suda i donelo odluku kao u izreci ožalbenog rešenja.

Međutim, i po nalaženju Apelacionog suda kako se to osnovano ukazuje žalbama prvostepeno rešenje je doneto na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, jer se za sada ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za sudsku rehabilitaciju osuđenog AA. Naime, prvostepeni sud se poziva na podnete krivične prijave protiv okrivljenog, pri čemu se žalbom ukazuje da se radi o 4 krivične prijave i to je jedna PU Požarevac Ku. 1586/93 koja se odnosi na krivično delo iz presude Okružnog suda u Požarevcu, jedna krivična prijava je prijava PU Smederevo Ku.br.60/95, a koja se odnosi na krivično delo iz presude Opštinskog suda u Smederevu po kojima je okrivljeni AA već izdržao kaznu zatvora, dok su u odnosu na druge dve krivične prijave donete oslobađajuće odluke.

Imajući u vidu napred navedeno, kako se činjenično stanje za sada sa sigurnošću nije moglo ispitati, to je neophodno da prvostepeni sud radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja pribavi izveštaj o ishodima postupaka po navedenim krivičnim prijavama, obzirom da sud ove činjenice nije utvrdio na pouzdan način da bi se uopšte moglo odlučivati o zahtevu osuđenog, imajući u vidu odredbu čl.100 KZ-a na koje se sud poziva.

Imajući u vidu napred navedeno, kako se činjenično stanje sa sigurnošću nije moglo ispitati, to je prvostepeno rešenje moralo biti ukinuto i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama Apelacionog suda, pravilno i potpuno će utvrditi činjenično stanje, pri čemu će imati u vidu i ostale žalbene navode branioca osuđenog AA-advokata AB i osuđenog AA, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku. Pri tome će prvostepeni sud posebno imati u vidu činjenicu da je okrivljeni lice koje je više puta osuđivano i sudsku rehabilitaciju može dobiti ne samo ako su ispunjeni uslovi iz člana 99 KZ već mora ispunjavati i uslove propisane odredbom člana 98 KZ.

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud je odlučio kao u izreci rešenja na osnovu odredbe čl.401 stav 3 ZKP-a.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Tanja Slavković s.r. Savka Gogić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)