Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.11.2011.

Kž2 3960/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 3960/11
Dana 29.11.2011 godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćenog nošenja oružja iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca BB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Valjevu Kv. br. 239/11 od 03.11.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 29.11.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba punomoćnika oštećenog kao tužioca BB, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Valjevu Kv.br. 239/11 od 03.11.2011. godine.

O b r a z l o ž e nj e

  Pobijanim rešenjem odbačen je zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca BB, protiv prijavljenog AA, a zbog krivičnog dela neovlašćenog nošenja oružja iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio punomoćnik oštećenog kao tužioca BB, advokat BA, iz svih zakonskih razloga, sa predlogom da drugostepeni sud preinači pobijano rešenje tako što će naložiti sprovođenje istrage protiv AA zbog krivičnog dela iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika ili da isto ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno postupanje po zahtevu za sprovođenje istrage.

Apelacioni sud u Beogradu je u sednici veća razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:
Žalba je neosnovana.

Pravilno je prvostepeni sud pobijanim rešenjem odbacio zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca BB protiv okrivljenog AA zbog krivičnog dela neovlašćenog nošenja oružja iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika. Naime, uvidom u spise je pravilno utvrđeno da BB u konkretnoj situaciji ne može imati svojstvo oštećenog kao tužioca u smislu odredbe člana 226 tačka 6 ZKP, jer okrivljeni AA opisanim postupanjem nije povredio ili ugrozio kakvo lično ili imovinsko pravo BB. Drugim rečima, prvostepeni sud je pravilno našao da je zakonodavac prilikom propisivanja krivičnog dela iz člana 348 Krivičnog zakonika imao u vidu isključivo zaštitu javnog interesa, a ne ličnog interesa bilo kog pojedinca. Imajući u vidu navedeno, potpuno neosnovano se žalbom punomoćnika oštećenog kao tužioca ističe da je usled nošenja oružja od strane okrivljenog povređen lični i imovinski interes oštećenog kao tužioca tako što je okrivljeni, prema navodima zahteva za sprovođenje istrage, puškom usmrtio psa oštećenog, već takvo eventualno postupanje okrivljenog u sebi sadrži elemente nekog drugog krivičnog dela.

Sledstveno tome, suprotni žalbeni navodi punomoćnika privatnog tužioca kojima se osporava zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja, ocenjuju se kao neosnovani, imajući u vidu napred navedene jasne i uverljive razloge prvostepenog suda koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud, dok se u ovoj žalbi ne ističe ni jedna okolnost koja bi bila od uticaja na drugačiju odluku suda.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.
  

ZAPISNIČAR     PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Vukašin Sarajlić, s.r.   mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)