Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.11.2013.

Kž2 4733/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 4733/13
Dana 12.11.2013. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA i dr, zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 33 Krivičnog zakonika i dr, odlučujući o žalbi punomoćnika okrivljenog AA1 i trećih lica AA2, AA3 i AA4, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Poi.br. 10/11 (Ki.br. 945/12) Kv.br. 2959/13 od 16.09.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 12.11.2013. godine, doneo je

R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba punomoćnika okrivljenog AA1 i trećih lica AA2, AA3 i AA4, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Poi.br. 10/11 (Ki.br. 945/12) Kv.br. 2959/13 od 16.09.2013. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem Viši sud u Beogradu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u postupku privremenog oduzimanja imovine po zahtevu za proširenje privremenog oduzimanja imovine VJT u Beogradu Oik. 9/09 od 16.08.2013. godine i odredio da se po pravnosnažnosti rešenja spisi dostave Prvom osnovnom sudu u Beogradu kao stvarnom i mesno nadležnom.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio punomoćnik okrivljenog AA1 i trećih lica AA2, AA3 i AA4, advokat AB, iz svih zakonskih razloga, sa predlogom da drugostepeni sud usvoji izjavljenu žalbu i obustavi postupak za oduzimanje imovine.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise zajedno sa pobijanim rešenjem koje je ispitao u smislu odredbe člana 467 ZKP, u okviru osnova, dela i pravca pobijanja koji su istaknuti u žalbi, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalba je neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je uvidom u spise utvrdio da se Viši sud u Beogradu donoseći pobijano rešenje pravilno oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u postupku privremenog oduzimanja imovine po zahtevu za proširenje privremenog oduzimanje imovine VJT u Beogradu Oik. 9/09 od 16.08.2013. godine i odredio da će nakon pravnosnažnosti istog spis biti dostavljen Prvom osnovnom sudu u Beogradu kao stvarno i mesno nadležnom za postupanje u ovom predmetu.

Naime, iz spisa proizlazi da je VJT u Beogradu svojim dopisom Kt.br. 2029/06 od 03.06.2013. godine prema okrivljenima AA5, AA1 i AA6, protiv kojih se vodi istražni postupak pred Višim sudom u Beogradu u predmetu Ki.br. 945/12, izmenilo pravnu kvalifikaciju dela stavljajući okrivljenima na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika. S tim u vezi, iz spisa takođe proizlazi da se Viši sud u Beogradu rešenjem Ki.br. 945/12-Kv.br. 2958/13 od 24.06.2013. godine, pravnosnažno dana 12.08.2013. godine, oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom postupku protiv okrivljenih AA, AA7, AA8, AA9, AA5, AA1 i AA6 i spise dostavio Prvom osnovnom sudu u Beogradu kao stvarno i mesno nadležnom sudu. Imajući u vidu izneto, te kako je VJT u Beogradu upravo za navedeni postupak vezalo svoj zahtev za proširenje privremenog oduzimanja imovine Oik. 9/09 od 16.08.2013. godine, to i ovaj sud nalazi da je u konkretnom slučaju stvarno i mesno nadležan Prvi osnovi sud u Beogradu, shodno odredbi člana 23 stav 3 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela kojim je između ostalog propisano da o zahtevu za privremeno oduzimanje imovine odlučuje istražni sudija, predsednik veća, odnosno veće pred kojim se drži glavni pretres.

Sledstveno tome, navodi izneti u izjavljenoj žalbi kojima se u suštini osporavaju razlozi zbog kojih se Viši sud u Beogradu oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom postupku protiv navedenih okrivljenih, ocenjuju se kao irelevantni i bez uticaja na donošenje odluke u ovoj krivičnopravnoj stvari. Ovo s toga što je napred citirano rešenje Višeg suda u Beogradu kojim se isti oglasio stvarno nenadležnim za vođenje krivičnog postupka protiv navedenih okrivljenih, već postalo pravnosnažno i spisi su dostavljeni Prvom osnovnom sudu u Beogradu, pri čemu je upravo za taj postupak vezan zahtev VJT u Beogradu za proširenje privremenog oduzimanja imovine Oik. 9/09 od 16.08.2013. godine, kako je to napred navedeno.

Ovaj sud je imao u vidu da se izjavljenom žalbom prvostepeno rešenje pobija i navodima da okrivljenima nije moglo biti stavljeno na teret krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 KZ jer isto nije bilo propisano zakonom u trenutku preduzimanja inkriminisanih radnji, u vezi sa tim da je upravo za taj postupak vezan postupak privremenog oduzimanja imovine, ali je našao da izneto nije od uticaja prilikom ocene nadležnosti suda u ovom predmetu, već će takvi navodi odbrane biti predmet ocene suda u kasnijoj fazi krivičnog postupka.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 467 stav 4 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.

Zapisničar,       Predsednik veća-sudija,
Vukašin Sarajlić, s.r.     mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)