Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.03.2011.

Kž2 619/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 619/11
Dana 17.03.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela posluge iz člana 365 Krivičnog zakonika i dr., odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Negotinu K. 375/10 od 07.09.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 17.03.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBACUJE SE kao nedozvoljena žalba branioca okrivljenog AA, izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Negotinu K. 375/10 od 07.09.2010. godine.


O b r a z l o ž e nj e


Pobijanim rešenjem odbijen je predlog branioca okrivljenog da se iz predmeta K. 375/10 izdvoje pismeni dokazi bliže označeni u izreci prvostepenog rešenja, kao neosnovan.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio branilac okrivljenog AA, advokat AB, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona, sa predlogom da drugostepeni sud pobijano rešenje preinači i navedene pismene dokaze izdvoji iz spisa ovog predmeta ili da isto ukine.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je podneskom KTR – I br. 546/2011 od 01.03.2011. godine, predložio da drugostepeni sud predmetnu žalbu odbaci kao nedozvoljenu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja nadležnog javnog tužioca, našao:

Naime, Apelacioni sud u Beogradu je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u vidu da je odredbom člana 337 stav 3 ZKP između ostalog propisano da je protiv rešenja o izdvajanju zapisnika i obaveštenja dozvoljena posebna žalba. Međutim, kako je pobijanim rešenjem odbijen predlog branioca okrivljenog za izdvajanjem iz spisa ovog predmeta sudskih predmeta po kojima je postupao okrivljeni, a citiranom zakonskom odredbom nije propisana mogućnost podnošenja posebne žalbe protiv takvog rešenja, to je prema oceni ovoga suda žalba branioca okrivljenog nedozvoljena.

Osim navedenog, odredbom člana 398 stav 3 ZKP propisano je da se rešenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude mogu pobijati samo u žalbi na presudu. U vezi sa navedenim, iz spisa predmeta proizlazi da je pobijano rešenje doneta van glavnog pretresa, dakle radi pripremanja istog, pa je i u smislu ove zakonske odredbe žalba izjavljena protiv prvostepenog rešenja nedozvoljena i pored toga što je u rešenju navedeno uputstvo o pravnom leku.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.

ZAPISNIČAR PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Vukašin Sarajlić, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)