Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.04.2011.

Kž2 704/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 704/11
Dana 07.04.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene AA, zbog krivičnog dela teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 3 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi branioca okrivljene AA, izjavljenoj protiv rešenja Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br. 266/10 od 18.01.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 07.04.2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBACUJE SE žalba branioca okrivljene AA, izjavljena protiv rešenja Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br. 266/10 od 18.01.2011. godine, kao nedozvoljena.


O b r a z l o ž e nj e


Pobijanim rešenjem ispravljena je presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br. 266/10 od 03.12.2010. godine tako što je u izreci presude u 1. redu umesto datuma „16“ stavljena datum „26“.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio branilac okrivljene AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da drugostepeni sud ukine pobijano rešenje.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je u podnesku Ktž. br. 584/11 od 07.03.2011. godine, predložio da drugostepeni sud navedenu žalbu smatra kao žalbu izjavljenu protiv presude donete u ovom predmetu i da donese jednu odluku povodom žalbe na presudu i žalbe na pobijano rešenje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja nadležnog javnog tužioca datog u navedenom podnesku, našao:

Žalba je nedozvoljena.

Naime, Apelacioni sud u Beogradu je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u vidu da je odredbom člana 362 stav 2 ZKP, između ostalog propisano da posebna žalba protiv rešenja o ispravci presude nije dozvoljena, zbog čega je istu odbacio i pored toga što je prvostepeni sud u pouci o pravnom leku pogrešno dozvolio izjavljivanje žalbe protiv navedenog rešenja.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.


ZAPISNIČAR PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Vukašin Sarajlić, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)