Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2011.

Kž2 740/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 740/11
Dana 09.03.2011. godine
B E O G R A D
Nemanjina br. 9APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Sonje Manojlović, predsednika veća, sudija Dragana Ćesarovića i Zdravke Đurđević, članova veća, sa sudijskim pomoćnikom Zoricom Avramović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 2 u vezi stava 1 KZ i dr., odlučujući o žalbi okrivljenog BB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu K.br.1424/10 – Kv.br.427/11 od 28.01.2011.godine, u sednici veća održanoj dana 09. marta 2011.godine, doneo je,R E Š E Nj E


UVAŽAVANjEM žalbe okrivljenog BB i po službenoj dužnosti u odnosu na okrivljenog VV, UKIDA SE rešenje Višeg suda u Beogradu K.br.1424/10 – Kv.br.427/11 od 28.01.2011.godine u pogledu razloga za produženje pritvora propisanih odredbom člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP u odnosu na okrivljenog BB i okrivljenog VV, i u tom delu vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, dok se žalba okrivljenog BB u preostalom delu ODBIJA kao neosnovana.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu K.br.1424/10 – Kv.br.427/11 od 28.01.2011.godine prema okrivljenom AA, GG, DD, BB i VV, koji se nalaze u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki.br.593/09 od 13.06.2009.godine, a koji im se računa od 11.06.2009.godine kada su lišeni slobode produžen je pritvor koji po navedenom rešenju može trajati najduže dva meseca.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio okrivljeni BB sa predlogom da mu sud ukine pritvor ili da ga zameni blažom merom kako bi se branio sa slobode.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u podnesku Ktr.I.br.610/11 od 07.03.2011.godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovanu žalbu okrivljenog.

Apelacioni sud u Beogradu održao je sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i predloga Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, našao:

Osnovano se žalbom okrivljenog BB pobija prvostepeno rešenje u odnosu na razlog za produženje pritvora propisano odredbom člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, imajući u vidu da u pobijanom rešenju u pogledu na napred navedeni osnov za pritvor nema razloga o odlučnim činjenicama.

Naime, prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rešenja navodi da stoje razlozi propisani odredbom člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, imajući u vidu da je okrivljenima AA, GG, DD, BB i VV stavljeno na teret da su u dužem vremenskom periodu kontinuirano od 01.01.2009.godine do 11.06.2009.godine preduzimali radnje izvršenja krivičnog dela koje im je stavljeno na teret, odnosno da su osnovano sumnjivi da su se u navedenom periodu udružili radi neovlašćene prodaje i prenosa većih količina različitih vrsta opojnih droga, kao i da su okrivljeni BB i VV osnovano sumnjivi da su opojnu drogu neovlašćeno prenosili, a sve u cilju sticanja materijalne dobiti, pa da navedene okolnosti u svojoj međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni ukoliko bi bili pušteni na slobodu mogli ponoviti krivično delo.

Međutim ovakav stav prvostepenog suda, u odnosu na okrivljene BB i VV, se za sada ne može prihvatiti. Pre svega u obrazloženju pobijanog rešenja prvostepeni sud nije dao razloge o odlučnim činjenicama. Naime, kada se ima u vidu da okrivljeni BB VV nisu ranije osuđivani, a da su razlozi koje je prvostepeni sud dao kao razloge za produženje pritvora po osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP-a istovetni kao i razlozi za produženje pritvora po osnovu tačke 5 stava 1 člana 142 ZKP-a, odnosno da postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret, vremenski period koji je naveden u optužnom aktu, da su preduzimali radnje i udružili se radi vršenja krivičnih dela, a zbog čega im je i stavljeno na teret krivično delo iz člana 246 stav 2 KZ, za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina, kao i da su okrivljeni osnovano sumnjivi da su organizovano i po prethodnom dogovoru po kome je bila određena uloga svakog od njih u dužem vremenskom periodu neovlašćeno prenosili velike količine različitih vrsta opojnih droga i to hašiš, amfetamin sulfat i heroin a koje navedene okolnosti kako to pravilno nalazi prvostepeni sud predstavljaju razlog za produženje pritvora propisanih odredbom člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP, to u pobijanom rešenju nema razloga o odlučnim činjenicama za zadržavanje okrivljenih BB i VV u pritvoru po osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP-a.

U obrazloženju pobijanog rešenja prvostepeni sud nije dao dovoljne i nesumnjive razloge za produženje pritvora po osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, jer proizilazi da posebno teške okolnosti krivičnog dela u pitanju, a zbog čega je i produžen pritvor po tački 5 člana 142 stav 1 ZKP, predstavljaju i okolnosti koje se tiču razloga za produženje pritvora propisanih odredbom člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, pa samim tim ostaje nejasno koji su razlozi rukovodili prvostepeni sud, a imajući u vidu da okrivljeni BB i VV ranije nisu osuđivani, te da nisu organizatori radnji za koje su osnovano sumnjivi da su ih izvršili, pa je sa tim u vezi i pobijano rešenje u tom delu ukinuto.

Primenom odredbe člana 384 ZKP, u odnosu na okrivljenog VV, Apelacioni sud je povodom žalbe, a po službenoj dužnosti ukinuo ožalbeno rešenje u odnosu na razloge za pritvor propisane odredbom člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP-a, s obzirom da u odnosu na navedenog okrivljenog nije bilo žalbe ovlašćenih lica, a doneta je odluka u njegovu korist.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje mu je ovim rešenjem ukazano, imaće u vidu i ostale žalbene navode okrivljenog, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku, za koju će dati jasne i uverljive razloge.

Žalba okrivljenog BB u odnosu na razlog propisan odredbom člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP je neosnovana.

Pravilno je prvostepeni sud okrivljenom BB produžio pritvor zbog postojanja razloga propisanih odredbom člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP-a, imajući u vidu da okrivljenom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 2 KZ, za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina, te da postoje posebno teške okolnosti konkretnog krivičnog dela, a koje se ogledaju u tome što su okrivljeni BB, zajedno sa okrivljenima AA, GG, DD i VV osnovano sumnjivi da su organizovano i po prethodnom dogovoru, po kome je bilo određena uloga svakog od njih, u dužem vremenskom periodu, neovlašćeno prenosili velike količine različitih vrsta opojnih droga i to 9.724,38 gr hašiša, 1.915,58 gr amfetamin sulfata i 963,24 gr heroina, a čime su prema navodima optužnog akta ispoljili posebnu upornost u izvršenju krivičnog dela, pa kako to pravilno nalazi prvostepeni sud sve navedene okolnosti ukazuju na opravdanost i neophodnost zadržavanja okrivljenih u pritvoru po osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća - sudija
Zorica Avramović, s.r. Sonja Manojlović, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)