Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.07.2013.

Kž2 Po1 232/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 232/2013
Dana 01.07.2013. godine
B E O G R A D, ul. Nemanjina br.9

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Zorana Savića, predsednika veća, Vučka Mirčića i Milene Rašić, članova veća, sa samostalnim savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u postupku po molbi za pružanje međunarodne pravne pomoći Republike Bosne i Hercegovine – Specijalnog tužilaštva Banja Luka od 14.02.2013. godine za privremeno oduzimanje imovine prema AA za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela učinjenog od strane osuđenog OO, odlučujući o žalbi AA, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Pom Ik2 Po1.br.11/2013 od 03.04.2013. godine, u sednici veća održanoj 01.07.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVA SE žalba AA pa se UKIDA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Pom Ik2 Po1.br.11/2013 od 03.04.2013. godine u tački III izreke u kojoj je usvojena molba za pružanje međunarodne pravne pomoći Republike Bosne i Hercegovine od 14.02.2013. godine i privremeno oduzeta imovina za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela učinjenog od strane osuđenog OO – od trećeg lica, vanknjižnog vlasnika AA i to stana aa i garažnog mesta aa1, na istoj adresi – i predmet u ovom delu VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Pom Ik2 Po1.br.11/13 od 03.04.2013. godine u tački I izreke obustavljen je postupak po molbi za međunarodnu pravnu pomoć Republike Bosne i Hercegovine, Okružnog tužilaštva Banja Luka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnog tužilaštva Banja Luka KT-ST-5/11 od 19.07.2011. godine pa je prema AA sa ličnim podacima bliže navedenim u izreci ukinuta privremena mera zabrane raspolaganja nepokretnošću – stanom aa i garažnog mesta aa1 sve u ulici aa, u vanknjižnom vlasništvu AA, koja mera je bila određena rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kri-Po1.br.99/11, Kv-Po1.br.588/11 od 17.11.2011. godine, pa je naloženo Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti Novi Sad da izvrši brisanje navedene privremene mere.

Istim rešenjem u tački II izreke prema BB i AA sa ličnim podacima kao u izreci ukinuta je privremena mera zabrane pristupa i raspolaganja sefom broj 4631 koji se nalazi u Vojvođanskoj banci, Filijala Novi Sad, ulica Železnička broj 3, koja je bila određena rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kri-Po1.br.99/11, Kv-Po1.br.588/11 od 17.11.2011. godine, pa je naloženo Vojvođanskoj banci AD Novi Sad da omogući pristup i raspolaganje sefom broj 4631 ovlašćenim licima.

Istim rešenjem u tački III izreke usvojena je molba za pružanje međunarodne pravne pomoći Republike Bosne i Hercegovine, Okružnog tužilaštva Banja Luka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Specijalnog tužilaštva Banja Luka od 14.02.2013. godine pa je imovina za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela učinjenog od strane osuđenog OO sa ličnim podacima navedenim u izreci i to četvorosobnog stana aa i garažno mesto aa1 površine 20,21 m2 na istoj adresi, privremeno oduzeto i to od trećeg lica – vanknjižnog vlasnika AA sa ličnim podacima kao u izreci, pri čemu prvostepeni sud u ovom delu izreke konstatuje da su obe nepokretnosti stečene na osnovu ugovora o prodaji izgrađenog stambenog i garažnog prostora zaključenog dana 19.01.2010. godine između Privrednog društva “Budućnost” AD Novi Sad kao prodavca i AA kao kupca po navedenoj kupoprodajnoj ceni.

Određeno je da privremeno oduzimanje imovine traje do okončanja postupka koji se u državi molilji, Republici Srpskoj vodi protiv vlasnika imovine AA po zahtevu za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela Okružnog tužilaštva Banja Luka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalnog tužilaštva Banja Luka T-190 KTF-000004611 od 31.01.2013. godine.

Određeno je da ako postupak koji se u državi molilji, Republici Srpskoj vodi protiv vlasnika imovine AA po zahtevu za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela Okružnog tužilaštva Banja Luka, ne bude okončan u roku od dve godine od donošenja rešenja o privremenom oduzimanju imovine, da će sud po službenoj dužnosti ukinuti rešenje.

Privremeno oduzetom imovinom upravlja Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije a troškove čuvanja i održavanja privremeno oduzete imovine snosi država molilja, Republika Srpska.

Protiv tog rešenja i to u delu u kome je usvojena molba za pružanje pravne pomoći Republike Bosne i Hercegovine i privremeno oduzeta imovina, žalbu je izjavila AA zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da se pobijano rešenje preinači tako što će se odbiti zahtev za privremeno oduzimanje imovine AA i to stana aa i garažnog mesta aa1 na istoj adresi.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je u sednici veća razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i po oceni žalbenih navoda i predloga AA, našao:

Osnovano se u žalbi AA ukazuje da je izreka pobijanog rešenja u tački III nerazumljiva, protivurečna sama sebi i datim razlozima.

Naime, prvostepeni sud u izreci pobijanog rešenja u tački III navodi da se opisana imovina privremeno oduzima od trećeg lica – vanknjižnog vlasnika AA a konstatuje da su obe nepokretnosti –stan aa i garažno mesto aa1 na istoj adresi, stečene na osnovu ugovora o prodaji izgrađenog stambenog i garažnog prostora zaključenog dana 19.01.2010. godine između Privrednog društva “Budućnost” AD Novi Sad kao prodavca i AA kao kupca po navedenoj kupoprodajnoj ceni.

Odredbom člana 3 tačka 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (Službeni glasnik RS broj 32/13 od 08.04.2013. godine) određeno je da se imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima, a u tački 4 člana 3 navedenog zakona određeno je da se vlasnikom smatra okrivljeni, okrivljeni saradnik, ostavilac, pravni sledbenik ili treće lice a u tački 8 navedenog člana da se trećim licem smatra fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela.

Nije sporno prema citiranim zakonskim propisima da imovina za koju postoji sumnja da je proistekla iz krivičnog dela, može biti oduzeta kako od lica navedenih u članu 3 tačka 4 Zakona tako i od trećeg lica na koje je preneta.

Međutim, u konkretnom slučaju prvostepeni sud AA tretira kao vlasnika odnosno lice koje je po ugovoru o kupoprodaji steklo svojinu na navedenim nepokretnostima ali i kao treće lice, na koga je imovina preneta, što izreku pobijanog rešenja u tački III čini potpuno nerazumljivom ali i protivurečnom stanju u spisima predmeta i datim razlozima.

Naime, iz ugovora o prodaji izgrađenog stambenog i garažnog prostora zaključenog između “Budućnost” AD Novi Sad kao prodavca i AA kao kupca dana 19.01.2010. godine, aneksa ovog ugovora zaključenog dana 29.01.2010. godine, potvrde preduzeća AD “Budućnost” Novi Sad od 08.09.2011. godine i pregleda prometa “Vojvođanske banke” od 19.01.2010. godine na ime AA prvostepeni sud utvrđuje način sticanja navedenih nepokretnosti a koje se u ovom postupku privremeno oduzimaju i prema datim razlozima, AA tretira kao vlasnika imovine (strana 10 obrazloženja stav 2 i stav 5) prema kojoj se u državi molilji vodi postupak po zahtevu za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Zbog učinjene bitne povrede postupka iz člana 438 stav 1 tačka 11, iz člana 438 stav 2 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku a na koju se osnovano u žalbi AA ukazuje, pobijano rešenje u tački III izreke moralo je biti ukinuto i u tom delu vraćeno prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

U novom postupku prvostepeni sud će najpre na nesumnjiv način utvrditi da li se radi o imovini za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela izvršenog od strane okrivljenog OO a koja je kao takva preneta na treće lice to jest AA a zatim će doći u situaciju i da ceni da li se radi o znatnoj imovini koja je nesrazmerna sa zakonito stečenim prihodima lica od koga se privremeno oduzima i sve ostale činjenice važne za pravilnu odluku pri čemu će imati u vidu i ostale žalbene navode AA na koje u ovom rešenju nije posebno ukazivano imajući u vidu i pisanu dokumentaciju priloženu uz žalbu pri čemu će za svoja činjenična i pravna zaključivanja, dati jasne i na neprotivurečne razloge.

Sa svega napred iznetog, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, odlučio je kao u izreci ovog rešenja a na osnovu odredbe člana 467 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku.

Zapisničar        Predsednik veća-sudija
Dragana Lužnjanin s.r.     Zoran Savić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)