Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2011.

Kž2 Po1 66/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 - 66/11
Dana 22.03.2011. godine
B E O G R A D

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Nadežde Mijatović i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa samostalnim savetnikom Draganom Lužnjanin kao zapisničarem, u postupku za privremeno oduzimanje imovine prema okrivljenom AA, a u odnosu na imovinu koju poseduju treća lica, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA, ovde punomoćnika oštećenih OO i OO1, adv. OB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Poi-Po1 br.2/11 od 24.01.2011. godine, u sednici veća održanoj 22.03.2011. godine, doneo je

R E Š E Nj E


UVAŽAVA SE žalba punomoćnika oštećenih Dragoslava i OO1, pa se UKIDA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Poi-Po1 br.2/11 od 24.01.2011. godine u odnosu na OO i OO1 i u tom delu predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Poi-Po1 br.2/11 od 24.01.2011. godine, usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal od 18.01.2011. godine za privremeno oduzimanje imovine za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela koje se na teret stavlja okrivljenom AA i to udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 Krivičnog zakonika i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, pa je od trećeg lica, vanknjižnog vlasnika BB, sa ličnim podacima kao u prvostepenom rešenju, privremeno oduzet stan broj tt1, upisan u privremeni list nepokretnosti tt1a i stan broj tt2, upisan u privremeni list nepokretnosti tt2a.

Istim rešenjem pod II, usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine, pa je imovina za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela izvršenog od strane okrivljenog AA, a potom preneta na treće lice, privremeno oduzeto od trećeg lica, vanknjižnog vlasnika OO1, sestre okrivljenog AA, stan tt3, upisan u ZKUL tt3a, a pod III usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine i to imovine za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela izvršenog od strane okrivljenog AA, a potom preneta na treće lice, pa je od trećeg lica, vlasnika OO privremeno oduzet poslovni objekat – tt4, upisan u list nepokretnosti broj tt4a.

Odlučeno je da privremeno oduzimanje traje do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine, a da će privremeno oduzetom imovinom upravljati Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom.

Protiv tog rešenja žalbu je izjavio branilac okrivljenog AA, ovde punomoćnik oštećenih OO1 i OO, adv. OB, zbog bitne povrede odredaba ZKP-a, nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje preinači i odbije zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal od 18.01.2011. godine za privremeno oduzimanje imovine od trećih lica, ili pak da pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Tužilac za organizovani kriminal u pismenom izjašnjenju Ktž.br.73/11 od 11.03.2011. godine, izneo je mišljenje da je prvostepeno rešenje pravilno, te da žalbu branioca okrivljenog AA, a ovde punomoćnika OO i OO1, treba odbiti kao neosnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, u sednici veća razmotrio je spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i po oceni žalbenih navoda i predloga, stava Tužilaštva za organizovani kriminal, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Pobijano rešenje u delu koji se odnosi na privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, koje se na teret stavlja okrivljenom AA, a za koju postoji osnovana sumnja da je potom preneta na treća lica, u odnosu na OO1 i OO, doneto je protivno odredbi člana 23 i 24 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS“ br. 97 od 27.10.2008. godine).

Naime, članom 23 Zakona određeno je da će sud pre donošenja odluke o zahtevu za privremeno oduzimanje imovine zakazati ročište na koje će pozvati vlasnika, njegovog branioca, odnosno punomoćnika ako ga ima i Javnog tužioca. Da se poziv dostavlja na poznatu adresu, odnosno sedište lica iz stava 1 člana 23 Zakona, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njegovog nedolaska, a da ako je poziv dostavljen neposredno vlasniku ili njegovom braniocu, odnosno punomoćniku, da će se smatrati da je time dostavljanje vlasniku uredno izvršeno. U stavu 3 člana 23 Zakona, određeno je da ako se poziv ne može dostaviti na način propisan u stavu 2 člana 23 Zakona, da će sud vlasniku postaviti punomoćnika po službenoj dužnosti za postupak privremenog oduzimanja imovine.

U konkretnom slučaju, a kako to iz spisa predmeta proizilazi, vlasnik imovine okrivljeni AA o održavanju ročišta obavešten je preko Oglasne table suda, a njegov branilac, adv. AB, putem telefona zbog kratkog roka, dok treća lica od kojih je pobijanim rešenjem privremeno oduzeta imovina i to OO1 i OO na zakazano ročište u postupku privremenog oduzimanja imovine za dan 24.01.2011. godine uopšte nisu pozvani. U spisima nema dokaza o uredno uručenom pozivu OO1 i OO, a prvostepeni sud iako konstatuje da nema dokaza o urednoj dostavi, jer i pored više telefonskih poziva na broj telefona dobijen putem službe „988“ kontakt sa ovim licima nije mogao biti ostvaren, a na samom zapisniku sa ročišta povodom predloga zamenika Tužioca za organizovani kriminal od 24.01.2011. godine, da treća lica, OO1 i OO nisu prisutni, konstatuje da su ispunjene procesne pretpostavke za održavanje ročišta.

Osnovano se žalbom punomoćnika OO1 i OO ukazuje da je prvostepeni sud na opisani način uskratio pravo ovim licima da se izjasne o činjenicama i dokazima važnim za odluku u ovoj krivično-pravnoj stvari. Neobavešteni o ročištu 24.01.2011. godine, OO1 i OO za koje postoji osnovana sumnja da je na njih preneta imovina okrivljenog AA, koja je proistekla iz krivičnog dela koje se ovom okrivljenom na teret stavlja – nisu ni došli u situaciju da pruže dokaze o tome kako su stekli imovinu koja je od njih pobijanim rešenjem privremeno oduzeta, odnosno da ospore navode Javnog tužioca da se radi o imovini koja je proistekla iz krivičnog dela.

U ovakvoj situaciji razlozi prvostepenog suda po kojima sudu nisu pruženi dokazi o visini zakonito stečenih prihoda trećih lica, OO1 i OO, na osnovu kojih bi bilo moguće kupiti imovinu koja je od njih privremeno oduzeta, odnosno da stečena imovina nema pokrića u njihovim zakonitim prihodima, za sada se ne mogu prihvatiti kao pravilni.

Stoga je po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, bilo nužno prvostepeno rešenje u delu odluke kojom je privremeno oduzeta imovina od trećih lica OO1 i OO ukinuti, a u ponovljenom postupku prvostepeni sud će nakon što uredno pozove lica čije je prisustvo na ročištu u postupku za privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela obavezno, shodno članu 23 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, na nesumnjiv način utvrditi zakonite prihode okrivljenog, trećih lica za koje postoji osnovana sumnja da je na njih preneta imovina imajući u vidu i ostale žalbene navode punomoćnika oštećenih na koje nije posebno ukazivano ovim rešenjem i dokaze na koje se poziva, a kojima se dovodi u pitanje opravdanost oduzimanja imovine ovih lica, doći će u situaciju da ceni ima li nesrazmere i to znatne, kako Zakon zahteva, između zakonitih prihoda lica i imovine koju poseduje, jer kod imovine proistekle iz krivičnog dela oduzima se samo ona imovina koja premašuje zakonite prihode vlasnika.

Sa iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, odlučio je kao u izreci ovog rešenja, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku.

Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Dragana Lužnjanin Veroljub Cvetković

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić
MI

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)