Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.05.2013.

Kž2 Po3 15/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po3 15/13
Dana 22.05.2013. godine
B E O G R A D, Nemanjina 9

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Olivere Anđelković, predsednika veća, Gordane Petković i Slavke Mihajlović, članova veća, uz učešće sudijskog pomoćnika Jelene Miljković Gligorijević, kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela prevara iz člana 208 stav 4 u vezi stava 1 u vezi člana 61 KZ, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu K.Po3.br.63/12, Kv.br.4132/12 od 08.11.2012.godine, u sednici veća održanoj dana 22. maja 2013.godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena, žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu K.Po3.br.63/12, Kv.br.4132/12 od 08.11.2012.godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu K.Po3.br.63/12, Kv.br.4132/12 od 08.11.2012.godine, okrivljenom AA određen je pritvor na osnovu člana 142 stav 1 tačka 1 ZKP, koji se okrivljenom ima računati od dana i časa lišenja slobode i koji po ovom rešenju može trajati najduže trideset dana, a na osnovu člana 566 ZKP, prema okrivljenom AA naređeno je izdavanje poternice koju će izvršiti Policijska uprava za grad Beograd, UKP Odeljenje za potrage i određeno da po pronalasku istog prinudno dovedu u Okružni zatvor u Beogradu.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio branilac okrivljenog AA, advokat AB, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, uvaži žalbu kao pravilnu i na zakonu zasnovanu, preinači pobijano rešenje tako što će prema okrivljenom AA ukinuti pritvor određen ožalbenim rešenjem i obustaviti naredbu za izdavanje poternice.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je podneskom Ktr.I.br.2022/13 od 21.05.2013.godine, predložio da se žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, odbije kao neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spis, zajedno sa pobijanim rešenjem (koje je ispitao po službenoj dužnosti u smislu člana 401 stav 5 ZKP) i žalbom, pa je ceneći navode i predloge iz žalbe branioca okrivljenog, a imajući u vidu i predlog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, našao:

- žalba je nedozvoljena.

Ovaj sud nalazi da žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, po zakoniku nedozvoljena, shodno članu 387 ZKP, jer je okrivljeni imao angažovanog branioca, advokata AB1, koji je rešenje o određivanju pritvora Višeg suda u Beogradu K.Po3.br.63/12, Kv.br.4132/12 od 08.11.2012.godine, primio dana 16.11.2012.godine i nije do isteka roka za žalbu (19.11.2012. godine) istu izjavio, a dana 22.11.2012.godine da su branioci okrivljenog AA, advokati AB1 i AB2 otkazali punomoćje.

Nakon otkazivanja punomoćja okrivljenom od strane advokata AB1 22.11.2012.godine, okrivljenom je postavljen branilac po službenoj dužnosti rešenjem K.Po3.br.26/11, Su.br.43/13-184 od 11.03.2013.godine, koji preuzima odbranu u onoj fazi postupka, u kojoj se predmet tada nalazi, te mu se ne može retroaktivno omogućiti pravo žalbe na odluke, na koje se prethodni branilac nije žalio.

Zbog napred navedenih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu člana 401 stav 3 ZKP, odlučio kao u izreci rešenja.

Zapisničar       Predsednik veća – sudija
Jelena Miljković Gligorijević    Olivera Anđelković

NK/JMG
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)