Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.05.2011.

Kž 1 1844/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD
Kž 1 1844/2011
Dana 23.5.2010. godine
B E O G R A DU IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Savke Gogić, predsednika veća, , Snežane Dimitrijević i Slavke Mihajlović, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom-zapisničarem Tanjom Slavković, u krivičnom predmetu protiv osuđenog AA, zbog krivičnog ubistva iz čl.47 stav 1 KZ RS i dr., rešavajući po žalbi branioca osuđenog AA - advokata AB, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Požarevcu Kv.br. 14/11od 8.3.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 23.5.2011. godine, doneo je


P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca osuđenog AA - advokata AB, a presuda Višeg suda u Požarevcu Kv.br. 14/11od 8.3.2011. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Požarevcu Kv.br. 14/11od 8.3.2011. godine odbijen je zahtev branioca osuđenog AA koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u KPZ-u Požarevac-Zabela za nepravo ponavljanje krivičnog postupka po pravnosnažnim presudama Okružnog suda u Požarevcu K.br.40/03 od 20.8.2003.godine i Okružnog suda u Novom Sadu K.br.3/97 od 26.9.1997.godine kao neosnovan.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio branilac osuđenog AA - advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje ili istu preinači i usvoji zahtev za ponavljanje krivičnog postupka.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je pismenim podneskom Ktž.br. 1881/11 od 14.4.2011. godine predložio da se žalba branioca osuđenog AA odbije kao neosnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao u smislu čl.380 ZKP-a i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, te stava Apelacionog javnog tužioca u pismenom podnesku, našao:

-žalba je neosnovana.

Prvostepena presuda, ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, niti povrede krivičnog zakona, na koje Apelacioni sud povodom žalbe u smislu čl.380 stav 1 tačka 1 i 2 ZKP-a, pazi po službenoj dužnosti.

Žalbom branioca osuđenog AA, pobija se prvostepena presuda, tako što se ističe da je ista doneta po osnovu bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.368 stav 1 tačka 11 i stava 2 ZKP-a, jer je izreka presude nerazumljiva i protivrečna razlozima presude, u istoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su u znatnoj meri protivrečni, pri čemu se u žalbi bliže ne opredeljuje u čemu se napred navedena bitna povreda odredaba krivičnog postupka sastoji, sa kojih razloga je Apelacioni sud u Beogradu pobijanu presudu ispitao u pogledu bitnih povreda odredaba krivičnog postupka na koje pazi po službenoj dužnosti shodno odredbi čl.380 ZKP-a.

Žalbom branioca osuđenog pobija se prvostepena presuda i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, tako što se ističe da je pravilnom primenom odredbe o sticaju krivičnih dela prema osuđenom bilo nužno izreći jedinstvenu kaznu zatvora u smislu odredbe čl.401 ZKP-a, jer bi u suprotnom osuđenom bilo uskraćeno ustavno pravo na pravnu sigurnost i u kaznenom pravu iz čl.34 Ustava Srbije, sa kojih razloga se i predlaže kao u žalbi.

Naime, dana 31.1.2011.godine branilac osuđenog AA - advokat AB je na osnovu čl.405 stav 1 tačka 1 i čl.408 ZKP-a podneo zahtev za nepravo ponavljanje krivičnog postupka po pravnosnažnim presudama Okružnog suda u Požarevcu K.br.40/03 od 20.8.2003.godine i Okružnog suda u Novom Sadu K.br.3/97 od 26.9.1997.godine,a koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Srbije KžI br.1841/97 kako bi se osuđenom AA izrekla jedinstvena kazna zatvora po napred navedenim pravnosnažim presudama primenom odredbe čl.60 KZ-a.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu se svojim aktom Ktr.br.92/10 od 1.3.2011.godine izjasnilo da nema mesta spajanju kazni po napred navedenim pravnosnažnim presudama.

Viši sud u Požarevcu je nakon razmatranja spisa predmeta, zajedno sa podnetim zahtevom branioca osuđenog za nepravo ponavljanje krivičnog postupka, te pribavljenim mišljenjem javnog tužioca VJT-a u Požarevcu donelo odluku kao u izreci prvostepene presude, nalazeći da je zahtev branioca osuđenog za nepravo ponavljanje krivičnog postupka neosnovan.

Apelacioni sud nalazi da je veće prvostepenog suda pravilno našlo da u konkretnom slučaju nema mesta primeni odredbe čl.60 KZ-a i čl.405 stav 1 tačka 1 ZKP-a, za preinačenje pravnosnažnih presuda bez ponavljanja krivičnog postupka. Naime, imajući u vidu da je osuđeni AA krivično delo ubistvo za koje je osuđen presudom Okružnog suda u Požarevcu K.br.40/03 izvršio tokom izdržavanja kazne po ranijoj presudi Okružnog suda u Novom Sadu K.br.3/97 koju je izdržavao zbog krivičnog dela teški slučajevi razbojništva iz čl.169 stav 1 KZ-a u vezi čl.168 stav 1 KZ-a u sticaju sa krivičnim delom neovlašćeno držanje vatrenog oružja iz čl.33 stav 1 ZOM-a i dr., da je krivično delo po kasnijoj presudi izvršio nakon što je izdržao više od polovine kazne po ranijoj presudi zbog čega bi ostalo malo vremena do isteka nove jedinstvene kazne, da je neizdržani deo ranije izrečene kazne po presudi Okružnog suda u Novom Sadu K.br.3/97 čak više od 2 godine zatvora, te imajući u vidu težinu izvršenih krivičnih dela, odnosno visok stepen društvene opasnosti istih, kao i način njihovih izvršenja, očigledno je da primenom odredbe čl.60 KZ-a u konkretnom slučaju ne bi bila postignuta svrha kažnjavanja, sa kojih razloga je i po nalaženju Apelacionog suda veće prvostepenog suda pravilno odbilo zahtev branioca osuđenog kao neosnovan i za šta je u obrazloženju presude sud dao razloge koje u svemu kao pravilne prihvata i Apelacioni sud, koji se žalbenim navodima branioca osuđenog AA ne dovode u sumnju.

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci presude, a na osnovu odredbe čl.388 ZKP-a.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Tanja Slavković s.r. Savka Gogić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)