Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.05.2011.

Kž 1 5941/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž 1 5941/10
Dana 26.05.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija mr Sretka Jankovića - predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića - članova veća, uz učešće sudijskog saradnika Mirjane Nović - zapisničara, u krivičnom postupku protiv optuženog AA i dr, zbog krivičnog dela trgovine ljudima iz člana 111b stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ RS i dr, odlučujući o žalbama javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca optuženog AA, advokata AB, izjavljenim protiv presude Okružnog suda u Beogradu K. br. 234/09 od 29.10.2009. godine, u sednici veća održanoj u smislu odredbe člana 375 ZKP, u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i optuženog BB, kome poziv nije mogao biti uručen, a u prisustvu optuženog AA, njegovog branioca advokata AB i branioca optuženog BB, advokata BA, dana 26.05.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


UVAŽAVAJU SE žalbe javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu i branioca optuženog AA, advokata AB, pa se UKIDA SE presuda Okružnog suda u Beogradu K. br. 234/09 od 29.10.2009. godine i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Okružnog suda u Beogradu K.br. 234/09 od 29.10.2009. godine optuženi AA oglašen je krivim zbog izvršenja dva krivična dela trgovine ljudima iz člana 111b stav 1 KZ RS i jednog krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS, pa mu je sud utvrdio za dva krivična dela iz člana 111b stav 1 KZ RS kazne zatvora u trajanju od po 2 (dve) godine, a za krivično delo iz člana 233 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) meseci, pa ga osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 3 (tri) meseca u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru počev od 11.12.2008. godine. Optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka koliko budu iznosili po troškovniku, a na ime sudskog paušala uplati iznos od 10.000,00 dinara, a sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Stavom drugim ožalbene presude optuženi GG je na osnovu odredbe člana 355. tačka 2. ZKP oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo za koje je optužen, a optuženi AA, BB i VV su na osnovu odredbe člana 355. tačka 2. ZKP oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo trgovine ljudima iz člana 111b. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS.

Protiv navedene presude žalbe su izjavili:

- javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da drugostepeni sud ukine ožalbenu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

- branilac optuženog AA, advokat AB, zbog svih zakonom predviđenih razloga, sa predlogom da drugostepeni sud ožalbenu presudu ukine a predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje ili da optuženog AA oslobodi od optužbe za krivična dela koja su predmet optužbe, odnosno da preinači ožalbenu presudu i optuženom izrekne daleku blažu kaznu od kazne na koju je osuđen.

Branilac optuženog BB, advokat BA1 podneo je sudu odgovor na žalbu javnog tužioca, predlažući da drugostepeni sud odbije žalbu javnog tužioca kao neosnovanu, a prvostepenu presudu potvrdi.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je u podnesku Ktž.broj 4256/10 od 30.09.2010. godine predložio da drugostepeni sud žalbu javnog tužioca uvaži kao osnovanu tako što će pobijanu presudu ukinuti, a spise predmeta vratiti na ponovno odlučivanje, a žalbu branioca optuženog AA odbiti kao neosnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u smislu odredbe člana 375. ZKP, u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i optuženog BB, kome poziv nije mogao biti uručen na adresi koja je sudu poznata, a u prisustvu optuženog AA, njegovog branioca advokata AB i branioca optuženog BB, advokata BA, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, žalbama, odgovorom na žalbu, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Žalbe su osnovane.

Pre svega osnovano se žalbom branioca optuženog AA pobija prvostepena presuda u osuđujućem delu ističući da je u konkretnom slučaju došlo do prekoračenja optužbe. Naime u pobijanoj presudi sadržana je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 8. ZKP, koja se sastoji u tome što između presude i optužbe ne postoji identitet u činjeničnom pogledu. U konkretnom slučaju došlo je do prekoračenja optužbe, s obzirom na to da se shodno odredbi člana 351. ZKP presuda može odnositi samo na delo koje je predmet optužbe sadržane u podnesenoj, odnosno na glavnom pretresu izmenjenoj ili proširenoj optužnici.

Prvostepeni sud je optuženog AA oglasio krivim zbog izvršenja dva krivična dela trgovine ljudima iz člana 111b. stav 1. KZ RS, ali je Apelacioni sud u Beogradu uvidom u spise predmeta utvrdio da je prvostepeni sud izmenio činjenični opis dela koji je optuženom stavljen na teret optužnicom javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.broj 3218/05 od 03.02.2009. godine, a koja optužnica nije izmenjena do završetka glavnog pretresa. Naime, unošenjem u dispozitiv izreke presude pod tačkom 1 navoda „batinama, maltretiranjem ..“ a pod tačkom 2 „pretnjom i batinama je silom dalje držao i primoravao na prostituciju...“ prvostepeni sud je izmenio činjenični opis krivičnih dela u izreci presude te nije ostao činjenični opis u granicama činjeničnog osnova i optužbe, tačnije nije ostao u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, već je prekoračena optužba tako što je optuženom stavljeno na teret da je batinama i maltretiranjem, kao i pretnjom i batinama silom držao oštećene, dodajući elemente krivičnog dela koje mu optužnicom nisu stavljene na teret.

Istovremeno, osnovano se žalbom branioca optuženog AA pobija prvostepena presuda zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP, da je izreka presude nerazumljiva, nejasna i kontradiktorna razlozima presude. Naime, i po oceni Apelacionog suda u Beogradu izreku čini nejasnom to što je navedeno „da je optuženi AA na drugi način oštećenu OO silom držao u __ i __ radi bavljenja prostitucijom za njegov račun“, bez da postoji opis radnji izvršenja krivičnog dela, ne obrazlažući šta konkretno znači „na drugi način“.

Takođe, u prilog činjenici da su žalbeni navodi branioca optuženog osnovani, te da je izreka presude nerazumljiva i da nedostaju razlozi o odlučnim činjenicama u obrazloženju presude ide i to što prvostepeni sud propušta da u obrazloženju presude navede i obrazloži psihički odnos optuženog AA, za dela koja su mu stavljena na teret i to za dva krivična dela trgovine ljudima i jedno krivično delo falsifikovanje isprave. Naime, pod tačkom 2 stava I izreke presude, prvostepeni sud je naveo da je optuženi AA „.. svestan zabranjenosti i posledice svog dela, sa direktnim umišljajem i u stanju uračunljivosti...“ izvršio krivično delo trgovine ljudima iz člana 111b stav 1 KZ RS i krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS. Međutim, iz takvog činjeničnog opisa se ne vidi u odnosu na koje delo je optuženi AA postupao sa direktnim umišljajem. S obzirom na to da u činjeničnom opisu krivičnih dela za koja je oglašen krivim nije navedeno postojanje krivice na strani optuženog kao jednog od elemenata opšteg pojma krivičnog dela, tačnije nije navedeno sa kojim oblikom krivice je optuženi u navedenim situacijama postupao u odnosu na oba krivična dela to je izreka presude nerazumljiva. Imajući u vidu činjenicu da prvostepeni sud ni u obrazloženju presude ne navodi razloge o vinosti optuženog u odnosu na svako delo ponaosob, to je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačaka 11 ZKP.

Razmatrajući dalje žalbene navode branioca optuženog, Apelacioni sud u Beogradu smatra da je osnovano branilac optuženog AA naveo da je nejasno šta znači „nabavio falsifikovanu hrvatsku putnu ispravu“. Naime, i po oceni ovog suda, iz opisa, ali ni iz obrazloženja ožalbene presude, se ne vidi da li se u konkretnom slučaju radi o privatnoj ili javnoj ispravi, da li se radi o ispravi koja je preinačena, da li se radi o ispravi koja je originalno izdata sa materijalno neistinitim podacima. S obzirom na takav činjenični opis, po oceni ovog suda, za krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 233 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ RS nije opisana radnja izvršenja, niti je naveden bitan element krivičnog dela a to je vrsta isprave.

Takođe, osnovano se žalbom branioca optuženog ističe da prvostepeni sud nije dao razloge ocene dva potpuno različita iskaza svedoka oštećene OO1, tim pre što je naveo da se radi o suštinski istim iskazima, što se ne može prihvatiti s obzirom na to da su potpuno različiti iskazi, koje je svedok dala u istrazi i na glavnom pretresu. Naime, s obzirom na to da se radi o različitim iskazima, prvostepeni sud je, i po oceni ovog suda, morao obrazložiti i dati jasne razloge o tome koji iskaz svedoka, da li iz prethodnog postupka, ili sa glavnog pretresa, prihvata i zašto.

Po mišljenju Apelacionog suda u Beogradu, prvostepeni sud nije na nesumnjiv način utvrdio kada je optuženi AA preduzimao radnje koje su mu stavljene na teret, a s obzirom na iskaze svedoka iz kojih se ne može sa sigurnošću utvrditi u kom periodu su radnje preduzete. Naime, pravljenje vremenske analize preduzetih radnji je u konkretnom slučaju neophodno iz razloga što je krivično delo trgovine ljudima iz člana 111 b KZ RS dodato Zakonom o izmenama i dopunama krivičnog zakona Republike Srbije (Sl. glasnik RS 39/2003 godine) od 12.04.2003. godine, a na šta se osnovano žalbom branioca optuženog AA, advokata AB, osnovano ukazuje.

Takođe, razmatrajući navode žalbe javnog tužioca, drugostepeni sud nalazi da se osnovano prvostepena presuda pobija u oslobađajućem delu za optužene GG, AA, BB i VV zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s obzirom na to da prvostepeni sud nije naveo u obrazloženju presude zašto ne prihvata predlog javnog tužioca da se presluša DVD sa oznakom „Kula 1“ i „Kula 8“, „Kula 3“, što je dovelo do pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Naime, prvostepeni sud je postupio protivno odredbi člana 361 stav 7 ZKP jer nije određeno i potpuno izneo koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili ne dokazane, te zašto ne prihvata predložene dokaze od strane javnog tužioca. Po oceni ovog suda ostalo je nejasno da li prvostepeni sud dokaz koji je predložen od strane javnog tužioca smatra nedozvoljenim ili nepotrebnim za utvrđenje činjeničnog stanja u ovoj krivično pravnoj stvari.

Kako je prvostepena presuda ukinuta zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, kao i zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja to se Apelacioni sud u Beogradu nije upuštao u ocenu navoda javnog tužioca vezanih za krivične sankcije.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje mu je ukazano ovim rešenjem, te u ponovnom postupku postupiti po primedbama iz ovog rešenja, te imati u vidu i ostale žalbene navode branioca optuženog AA, a nakon svestrane i pravilne ocene svih izvedenih dokaza, te izvođenjem eventualno novih dokaza za koje oceni da su potrebni, biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Imajući u vidu navedeno Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu odredbe člana 389. ZKP doneo odluku kao u izreci rešenja.


Zapisničar Predsednik veća - sudija
Mirjana Nović, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

MG
Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)