Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2011.

Kž 1 7358/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž 1 7358/10
Dana 22.03.2011 godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija mr Sretka Jankovića - predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića - članova veća, uz učešće sudijskog saradnika Mirjane Nović - zapisničara, u krivičnom postupku protiv optuženog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Zaječaru K. br. 68/10 od 18.10.2010. godine, u sednici veća održanoj u smislu odredbe člana 375 ZKP, u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i u prisustvu branioca optuženog AA, advokata AB, dana 22.03.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Uvažavanjem žalbe javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru UKIDA SE presuda Višeg suda u Zaječaru K.br. 68/10 od 18.10.2010. godine, pa se predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Višeg suda u Zaječaru K. br. 68/10 od 18.10.2010. godine optuženi AA je na osnovu odredbe člana 355 tačka 1 ZKP oslobođen optužbe, da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika. Odlučeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio:

- javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, zbog povrede krivičnog zakona, sa predlogom da drugostepeni sud ukine ožalbenu presudu i predmet vrati na ponovno suđenje, ili da je preinači i optuženog AA osudi i izrekne mu adekvatnu kaznu zbog izvršenog krivičnog dela iz člana 348. stav 4. Krivičnog zakonika.

Branilac optuženog AA, advokat AB podneo je sudu odgovor na žalbu javnog tužioca, sa predlogom da drugostepeni sud podnetu žalbu odbije kao neosnovanu, a navedenu presudu potvrdi.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je u podnesku Ktž. br. 7058/10 od 30.12.2010. godine predložio da drugostepeni sud uvaži žalbu javnog tužioca izjavljenu protiv presude Višeg suda u Zaječaru, u smislu žalbenih predloga.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u smislu odredbe člana 375. ZKP, u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i u prisustvu branioca optuženog AA, advokata AB, razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom i žalbom, odgovorom na žalbu, pa je ocenivši navode žalbe i odgovora na žalbu, kao i predloga javnog tužioca Apelacionog javnog datog u napred navedenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Naime, ispitavši prvostepenu presudu i postupak koji je prethodio donošenju iste, drugostepeni sud je mišljenja da je prvostepeni sud povredio krivični zakon u smislu člana 369. tačka 1. ZKP, iz kog razloga je presuda morala biti ukinuta.

Naime, prvostepeni sud je obrazlažući svoj stav zbog kog je oslobodio od optužbe optuženog za krivično delo iz člana 348. stav 4. Krivičnog zakonika u obrazloženju presude naveo da učinilac krivičnog dela iz člana 348 stav 4 Krivičnog zakonika može biti samo lice koje neovlašćeno nosi predmete dela iz stava 1 i 2 člana 348 Krivičnog zakonika, iz čega proizlazi da je samo radnja krivičnog dela nošenje onog oružja koje se neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmena ili drži, pa kako je optuženi za držanje predmetnog pištolja imao odobrenje nadležnog organa, to po oceni prvostepenog suda nošenje predmetnog pištolja ne predstavlja radnju krivičnog dela iz člana 348 stav 4 Krivičnog zakonik, a iz kog razloga je na osnovu člana 355 stav 1 ZKP doneo odluku kao u izreci presude.

Međutim, po oceni Apelacionog suda u Beogradu predmet krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. Krivičnog zakonika nije određen radnjom tog krivičnog dela u smislu da je to samo oružje koje je neovlašćeno nabavljeno, izrađeno, prodato ili držano, već je predmet tog krivičnog dela upravo vatreno oružje, njegovi delovi, municija ili eksplozivne materije uopšte, bez obzira da li je i na koji način nabavljeno. Naime, kod činjenice da je radnja dela iz stava 4 predviđena kao – ko neovlašćeno nosi predmet iz dela iz stava 1 i 2 jasno proizlazi da se radi o nošenju vatrenog oružja, municije ili eksplozivnih materija, uopšte, bez potrebne dozvole za nošenje, tako da je, po oceni ovog suda, pogrešan stav prvostepenog suda da nošenje oružja za koje lice poseduje dozvolu za držanje nije krivično delo.

Takođe, s obzirom na utvrđeno stanje u spisima predmeta, a to je da je okrivljeni u konkretnom slučaju nosio oružje za pojasom u futroli, u konkretnom slučaju se ne može govoriti o prekršaju, jer je članom 35 stav 1 tačka 6a Zakona o oružju i municiji propisano da će se kazniti onaj ko prenosi oružje protivno odredbi člana 12a Zakona.

Po oceni Apelacionog suda u Beogradu za postojanje krivičnog dela neovlašćeno nošenje oružja, municije i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. Krivičnog zakonika potrebno je da lice neovlašćeno nosi oružje, dakle bez dozvole za nošenje koja je predviđena Zakonom o oružju i municiji, pa okolnost da lice poseduje dozvolu za nabavljanje ili držanje tog oružja, a koje je u konkretnom slučaju neovlašćeno okrivljeni nosio, ne isključuje postojanje krivičnog dela iz stava 4. člana 348. Krivičnog zakonika, već ta okolnost, po oceni ovog suda eventualno može biti od značaja samo za odluku o kazni.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navedenu povredu krivičnog zakonu, na koju mu je ukazano ovim rešenjem, pa će ponovo izvesti i detaljno oceniti sve dokaze koje je izveo, te izvesti i oceniti druge dokaze za koje eventualno oceni da su neophodni, pa će nakon svestrane i pravilne ocene svih izvedenih dokaza biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonu zasnovanu odluku, dajući pri tome detaljne i argumentovane razloge i analizu izvedenih dokaza.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 389. ZKP Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Mirjana Nović, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

MG
Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)