Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2010.

Kž1 1134/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 1134/10
Dana: 9.3.2010. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Sonje Manojlović, predsednika veća, Nade Hadži-Perić i Dragana Ćesarovića, članova veća, sa višim sudijskim pomoćnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi Petog opštinskog javnog tužioca u Beogradu izjavljenoj protiv presude Petog opštinskog suda u Beogradu K 472/09 od 03.07.2009.godine, u sednici veća održanoj dana 9.3.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E

Povodom žalbe Petog opštinskog javnog tužioca u Beogradu, a po službenoj dužnosti, UKIDA SE presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.br.472/09 od 03.07.2009.godine i predmet vraća Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao prvostepenom na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Petog opštinskog suda u Beogradu K 472/09 od 03.07.2009.godine optuženi AA oglašen je krivim zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru od 06.04.2009.godine do 02.07.2009.godine. Tom presudom, na osnovu člana 84 KZ prema optuženom je izrečena mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, koja se ima izvršiti po pravnosnažnosti presude u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi, a vreme provedeno u ustanovi za lečenje uračunava se u kaznu zatvora. Tom presudom, primenom člana 196 stav 4 ZKP-a optuženi je oslobođen od dužnosti da naknadi troškove krivičnog postupka.

Protiv te presude žalbu je izjavio Peti opštinski javni tužilac u Beogradu zbog odluke o krivičnoj sankciji sa predlogom da sud pobijanu presudu preinači tako što će optuženog osuditi na kaznu zatvora u dužem vremenskom trajanju.

Nadležni javni tužilac u podnesku Ktž.2922/09 od 07.10.2009.godine predložio je da se žalba Petog opštinskog javnog tužioca u Beogradu uvaži.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u smislu člana 374 ZKP-a u odsustvu uredno obaveštenog Apelacionog javnog tužioca, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom pa je po oceni žalbenih navoda i predloga i stava nadležnog javnog tužioca datog u napred navedenom pismenom podnesku našao:

Pobijana presuda doneta je uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 10 ZKP-a, jer je zasnovana na dokazima na kome se ne može zasnivati, zbog čega se za sada ni činjenično stanje ne može prihvatiti kao potpuno i pravilno utvrđeno, i sledstveno tome ne može se za sada kao pravilan prihvatiti zaključak prvostepenog suda da se u radnjama optuženog AA stiču zakonska obeležja krivičnog dela nasilja u porodici iz člana 194 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Naime, optuženi AA u svojoj odbrani negirao je izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, navodeći da je kritične večeri, nakon što je došao kući supruga počela da viče na njega i da ga isteruje iz kuće, da bi ga potom brat njegove supruge prvo psovao, a potom uhvatio za usta i odgurnuo, usled čega je on pao na stolicu, a kćerka __ nastavila da ga udara i čupa, nakon čega su došli policajci PS Voždovac u čijem prisustvu je on rekao da će OO i njen brat videti kome će da lome kolena, jer neće biti večno u policiji.

Proveravajući navode odbrane optuženog prvostepeni sud je u svojstvu svedoka saslušao SS i SS1 ovlašćena službena lica PS Voždovac, koji su kritičnom prilikom, a po pozivu oštećene OO došli u kuću optuženog, pri čemu je svedok SS naveo da je tom prilikom optuženi bio u vidno alkoholisanom stanju, da je počeo da psuje i vređa oštećene, da ih je nazivao kurvama, da im je pretio i da se njima žalio na ponašanje brata svoje supruge govoreći da je za stanje u kući on kriv, dok je svedok SS1 naveo da je tom prilikom optuženi bio pod dejstvom alkohola, da je pretio i vređao oštećene, da im je govorio da su kurve, da će ga zapamtiti, da je jači od suda, a da je potom nasrnuo štakom na oštećenu OO, u čemu ga je sprečio njegov kolega, ovde svedok SS, nakon čega je on optuženog morao da izvede iz kuće, jer je ometao intervenciju.

Međutim, po nalaženju Apelacionog suda, radnici organa unutrašnjih poslova mogu biti saslušani kao svedoci o okolnostima pod kojima su preduzeli određenu službenu radnju, a nikako o činjenicama koje se odnose na sadržinu izjava datih pred njima.

Osim toga, prvostepeni sud je, proveravajući odbranu okrivljenog sproveo komisijsko veštačenje maloletne oštećene BB, međutim, u obrazloženju pobijane presude je naveo da je činjenično stanje u predmetnoj krivično-pravnoj stvari utvrdio na osnovu iskaza maloletne oštećene BB date komisiji veštaka.

Međutim, izjava maloletnog lica data u postupku opservacije od strane komisije veštaka ne može se smatrati iskazom u krivično-procesnom smislu, jer se iskaz svedoka mora pribaviti u skladu sa odredbama Glave VII Zakonika o krivičnom postupku kojima su propisani uslovi pod kojima se i način na koji se radnje dokazivanja u krivičnom postupku mogu preduzeti, pa dakle i radnja ispitivanja svedoka, pri čemu prvostepeni sud, ukoliko odredi da se izvede dokaz saslušanjem maloletne oštećene BB mora imati u vidu da saslušanje iste sprovede i u skladu sa odredbom čl. 152 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica.

Kako su dakle svedoci SS i SS1, ovlašćena službena lica PS Voždovac saslušani i na okolnosti na koje nisu mogli biti saslušavani, a zatim je odluka prvostepenog suda zasnovana upravo na takvim iskazima svedoka, kao i na izjavi maloletne BB koja je data u postupku opservacije od strane komisije veštaka, to je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 10 ZKP-a, zbog čega je Apelacioni sud povodom žalbe Petog opštinskog javnog tužioca u Beogradu, a po službenoj dužnosti pobijanu presudu pobijanu presudu ukinuo i predmet vratio Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao prvostepenom, na ponovno suđenje.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 10 ZKP-a, na koje je ovim rešenjem ukazano, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku. Kako je prvostepena presuda ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 10 ZKP-a, to se za sada žalba Petog opštinskog javnog tužioca u Beogradu izjavljena protiv prvostepene presude zbog odluke o krivičnoj sankciji, pokazuje bezpredmetnom.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 389 stav 1 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar, Predsednik veća - sudija,
Jelena Petković-Milojković, s.r. Sonja Manojlović, s.r.

Za tačnog otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić


D-na:

1 Spisi Prvom osnovnom sudu u Beogradu /6 otpravaka/
2 Apelacionom tužiocu /1 otpravak/

S u d i j a,

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)