Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.03.2010.

Kž1 1363/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 1363/2010
Dana 15.03.2010. godine
B E O G R A D, Ul. Nemanjina br. 9


U IME NARODA

Apelacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slavke Mihajlović, predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković, članova veća, sa sudijskim pomoćnikom Snežanom Dogandžić, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz čl.235 st.1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi Četvrtog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu izjavljenoj protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.555/05 od 10.06.2009. godine, u odsustvu uredno obaveštenog Apelacionog javnog tužioca, u sednici veća održanoj dana 15.03.2010. godine, doneo je


P R E S U D U


ODBIJA SE kao neosnovana žalba Četvrtog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu, a presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.555/05 od 10.06.2009. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.br.555/05 od 10.06.2009. godine okr. AA oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz čl.235 st.1 KZ RS te je isti primenom čl.5, 33, 38, 41 i 50 OKZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri meseca. Okrivljeni je oslobođen dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava kao i dužnosti plaćanja sudskog paušala.

Protiv ove presude žalbu je izjavilo Četvrto opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu zbog odluke o krivičnoj sankciji sa predlogom da se pobijana presuda preinači te da se okrivljenom izrekne kazna zatvora u dužem trajanju.

Branilac okrivljenog je podneo sudu odgovor na žalbu sa predlogom da se žalba odbije kao neosnovana a prvostepena presuda potvrdi.

Okružni javni tužilac u Beogradu, u svom podnesku Ktž.br.3358/09 od 13.11.2009. godine, predložio je da se uvaži žalba Četvrtog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu te da se preinači presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu a okr. AA izrekne kazna zatvora u dužem trajanju.

Apelacioni sud u Beogradu, je održao sednicu veća u odsutnosti uredno pozvanog Apelacionog javnog tužioca, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga kao i stava Okružnog javnog tužioca datog u napred navedenom pismenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Pobijana presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka niti povrede krivičnog zakona na koje Apelacioni sud, kao drugostepeni pazi po službenoj dužnosti u smislu odredbe čl.380 st.1 tač.1 i 2 ZKP.

Prvostepeni sud je pravilnom ocenom izvedenih dokaza potpuno i pravilno utvrdio sve odlučne činjenice, kako one od značaja za radnju izvršenja krivičnog dela u pitanju, tako i one koje se tiču subjektivnog odnosa optuženog prema toj radnji i o tome u pobijanoj presudi dao jasne, dovoljne i argumentovane razloge, koje u svemu prihvata i Apelacioni sud.

Naime, u toku prvostepenog postupka utvrđeno je da je okrivljeni AA dana 22.03.2001. godine u prostorijama kapetanije pristaništa Beograd, doveo u zabludu nadležni organ, te je učinio da je isti izdao i overio dana 29.03.2001. godine plovidbenu dozvolu broj __ koja predstavlja javnu ispravu koja služi kao dokaz u plovnom saobraćaju, a koju je okrivljenom AA poslužila da legalno upravlja plastičnim čamcem koji se kretao pomoću motora marke "Mariner" na kome je bio ukucan fabrički broj __, snage 33,12 kilovata iako je znao da je dokumentaciju koju je predao kapetaniji pristaništa isposlovao na nelegalan način. Na tako utvrđeno činjenično stanje, prvostepeni sud je pravilno primenio krivični zakon kada je našao da se u radnjama optuženog stiču sva zakonska obeležja krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz čl.235 st.1 KZ RS za koje delo je pobijanom presudom oglašen krivim, pri čemu je za ovakvu svoju ocenu u obrazloženju pobijane presude dao jasne, dovoljne i uverljive razloge, koje u svemu prihvata i Apelacioni sud.

Ispitujući pobijanu presudu u delu odluke prvostepenog suda o kazni, povodom žalbe Četvrtog opštinskog javnog tužioca u Beogradu, Apelacioni sud je našao da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio sve okolnosti koje u smislu odredbe čl.54 KZ utiču da kazna bude manja ili veća i istima je dao odgovarajući značaj te je pravilno okr. AA osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri meseca. Po oceni Apelacionog suda tako odmerena kazna srazmerna je težini i stepenu društvene opasnosti izvršenog krivičnog dela, stepenu krivice optuženog i nužna ali i dovoljna za ostvarenje svrhe kažnjavanja propisane čl.42 KZ. S toga je žalba Četvrtog opštinskog javnog tužioca u Beogradu i predlog žalbe da se optuženom izrekne kazna zatvora u dužem vremenskom trajanju ocenjen kao neosnovan.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe čl.388 ZKP, Apelacioni sud je odlučio kao u izreci ove presude.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Snežana Dogandžić s.r. Slavka Mihajlović s.r.

Za tačnost otpravka
upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)