Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.04.2011.

Kž1 142/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 br. 142/11
Dana 05.04.2011. godine
B E O G R A D
Nemanjina br. 9


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Dragoljuba Đorđevića i Bojane Paunović, članova veća, sa samostalnim savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljene AA, zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ u sticaju sa krivičnim delom lake telesne povrede iz člana 122 stav 2 u vezi stava 1 KZ, odlučujući o žalbi okrivljene AA i žalbi oštećene BB, izjavljenim protiv presude Opštinskog suda u Velikom Gradištu K.br. 106/08 od 05.11.2009. godine, u sednici veća održanoj dana 05.04.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


UVAŽAVANjEM žalbe okrivljene AA i po službenoj dužnosti UKIDA SE presuda Opštinskog suda u Velikom Gradištu K.br. 106/08 od 05.11.2009. godine i predmet vraća Osnovnom sudu u Požarevcu, kao prvostepenom, na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Opštinskog suda u Velikom Gradištu K.br. 106/08 od 05.11.2009. godine, okrivljena AA oglašena je krivom da je počinila krivično delo nasilje u porodici iz člana 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ u sticaju sa krivičnim delom lake telesne povrede iz člana 122 stav 2 u vezi stava 1 KZ, pa joj je, nakon što su joj utvrđene pojedinačne kazne zatvora za predmetna krivična dela u trajanju od po 6 (šest) meseci, izrečena uslovna osuda, tako što joj je utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) meseci i istovremeno određeno da se ovako utvrđena kazna zatvora neće izvršiti, ukoliko okrivljena u roku od 2 godine od dana pravnosnažanosti presude ne izvrši novo krivično delo. Tom presudom, oštećena BB upućena je na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva, dok je okrivljena obavezana da u korist budžetskih sredstava suda, na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 12.527,00 dinara, a na ime paušala iznos od 2.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažanosti presude.

Protiv te presude žalbe su izjavili:

-Okrivljena AA, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede krivičnog zakona, sa predlogom da sud pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

-Oštećena BB, zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da sud pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenu osuditi na bezuslovnu kaznu zatvora.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu, u podnesku Ktž.br. 257/2011 od 24.01.2011. godine, predložio je da se žalba branioca okrivljene BB delimično uvaži, pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u smislu čl. 448 stav 1 ZKP-a, o kojoj stranke nije obaveštavao, jer nije našao da bi njihovo prisustvo bilo korisno za razjašnjenje stvari, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga i stava Apelacionog javnog tužioca datog u napred navedenom pismenom podnesku, našao:

Pobijanom presudom povređen je krivični zakon na štetu okrivljene AA, na šta se osnovano žalbom okrivljene ukazuje, zbog čega se ukidanje pobijane presude pokazuje nužnim.

Naime, prvostepeni sud je okrivljenu AA oglasio krivom da je dana 21.10.2007. godine, oko 8,30 časova, u zajedničkoj porodičnoj kući u selu vv, u uračunljivom stanju i svesna da je njeno delo zabranjeno, primenom nasilja, tučom, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje svoje svekrve, oštećene BB iz vv, kao člana porodice sa kojim živi u istom porodičnom domaćinstvu, na taj način što je oštećenu čupala za kosu, uhvatila je za grudi, gurnula niz stepenice, usled čega je ista pala na zemlju, rukama je stezala za vrat i lice, i dok je oštećena ležala na zemlji, udarila je po glavi stopalom, na kome je imala obuću, kao sredstvom podobnim da telo teško povredi i zdravlje teško naruši, kojom prilikom je oštećena usled pada zadobila lake telesne povrede u vidu nagnječenje mekih tkiva u predelu kuka i leve polovine grudnog koša, tri manja krvna podliva veličine zrna pasulja, na desnoj nadlanici u predelu desnog ručnog zgloba, dva manja krvna podliva na desnom kolenu veličine 3h2,5cm i 3h3cm, usled udarca stopalom sa obućom, jednu razderinu na vrhu levog temenog predela sa okolnim krvnim podlivom, tkiva poglavine, modroljubičaste boje, velične većeg jajeta i usled stezanja rukama i prstima, više svežih oguljotina crtastog lučnog izgleda, dužine po 5cm, u predelu donjovilične kosti, pri čemu je bila svesna svog dela i htela njegovo izvršenje, na koji način je, prema stavu prvostepenog suda, počinila krivično delo nasilje u porodici iz člana 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ, u sticaju sa krivičnim delom lake telesne povrede iz člana 122 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

Međutim, po oceni Apelacionog suda, ovakvo zaključivanje prvostepenog suda ne može se prihvatiti kao pravilno, budući da je prvostepeni sud time što je okrivljenu AA oglasio krivom da je kritičnom prilikom počinila krivično delo nasilje u porodici iz člana 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ u sticaju sa krivičnim delom lake telesne povrede iz člana 122 stav 2 u vezi stava 1 KZ, povredio krivični zakon na štetu okrivljene AA.

Naime, kako krivično delo nasilje u porodici iz čl. 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ, čini onaj ko pri izvršenju dela iz stava 1 ovog člana, koristi oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, to, po oceni ovog suda, postoji prividni sticaj krivičnih dela nasilja u porodici iz člana 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ i lake telesne povrede iz člana 122 stav 2 u vezi stava 1 KZ, po osnovu konsumpcije, jer je krivično delo lake telesne povrede sadržano u krivičnom delu nasilja u porodici iz člana 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ, budući da ugrožavanje telesnog integriteta oštećenog (a što predstavlja zakonsko obeležje krivičnog dela nasilja u porodici iz čl. 194 stav 2 u vezi stava 1 KZ), može imati za posledicu i nastupanje lake telesne povrede kod oštećenog, a koje je u konkretnom slučaju kod oštećene BB i nastupila.

Na ovaj način, prvostepeni sud je povredio krivični zakon na štetu okrivljene AA, zbog čega je Apelacioni sud uvažavanjem žalbe branioca okrivljene i po službenoj dužnosti ukinuo pobijanu presudu i predmet vratio Osnovnom sudu u Požarevcu, kao prvostepenom, na ponovno suđenje.

Kako je prvostepena presuda ukinuta zbog povrede krivičnog zakona na štetu okrivljene AA, to se za sada žalba oštećene izjavljena protiv prvostepene presude zbog odluke o krivičnoj sankciji, pokazuje bespredmetnom.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 389 stav 1 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci ovog rešenja.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Jelena Petković-Milojković, s.r. Veroljub Cvetković, s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)