Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.02.2013.

Kž1 221/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 221/13
Dana 05.02.2013. godine
B E O G R A D

 

U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Siniše Važića, predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Rosande Dževerdanović Savković, kao zapisničara, u krivičnom postupku okr. AA, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a stav 1 KZ, odlučujući o žalbi branioca okr. AA, adv. AB, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Valjevu K.br.81/12 od 12.12.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 05.02.2013. godine, doneo je


P R E S U D U

UVAŽAVA SE žalba branioca okr. AA, adv. AB, pa se PREINAČAVA presuda Višeg suda u Valjevu K.br.81/12 od 12.12.2012. godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu okr. AA, sa ličnim podacima kao u izreci prvostepene presude,

-na osnovu člana 355 stav 1 tačka 1 ZKP,


OSLOBAĐA OD OPTUŽBE

Da je:

-dana 14.08.2011. godine, oko 11,00 časova u Lajkovcu, na pomoćnom igralištu FK „Železničar“, sposoban da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima, svestan zabranjenosti svog dela i želeći njegovo izvršenje, za vreme odigravanja sportske priredbe - prijateljske fudbalske utakmice između omladinaca FK „Železničar“ iz Lajkovca i seniorskog tima FK „Jabučje“ iz Jabučja, kao igrač FK „Jabučja“ fizički napao učesnika navedene sportske priredbe - ošt. BB, kao igrača FK „Železničar“ i to tako što je u prvom poluvremenu, nakon što je oštećeni BB fauliran od strane okrivljenog, zbog čega je ostao da leži na travi, prišao oštećenom i najpre ga zgazio nogom, na kojoj je imao kopačku, u predelu grudi sa leve strane, a zatim ga tri puta zatvorenom šakom – pesnicom udario u potiljačni deo glave, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma sa oguljotinom kože u predelu prednjeg zida grudnog koša, kao i hiperemije kože u pregledu poglavine levo, u kosmatom delu glave, sa diskretnim hematomom, nakon čega je utakmica prekinuta,

-čime bi učinio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a stav 1 KZ.

Na osnovu člana 197 stav 1 ZKP, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Valjevu K.br.81/12 od 12.12.2012. godine, okr. AA, oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a stav 1 KZ, te mu je primenom navedenog zakonskog propisa i odredbi članova 4 stav 2, 45, 48, 49, 51, 54 stav 1 tačka 3, 57 stav 1 tačka 6, 64, 65, 66 KZ, te člana 356 ZKP, izrečena uslovna osuda, tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 4 meseca, koju okrivljeni neće izdržati ukoliko u roku od 1 (jedne) godine od dana pravnosnažnosti presude, ne učini novo krivično delo, kao i novčana kazna u dnevnim iznosima, čiju visinu je sud odmerio na iznos od 15.000,00 dinara, pošto je prethodno utvrdio broj od 30 dnevnih iznosa i visini jednog dnevnog iznosa od 500,00 dinara, koju je okrivljeni dužan da plati u roku od 3 (tri) meseca od dana pravnosnažnosti presude, a ako izrečenu kaznu ne plati u ostavljenom roku ista će biti zamenjena kaznom zatvora, tako što će se svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne zameniti jednim danom zatvora, s tim da zatvor određen po ovom osnovu ne može biti duži od 6 meseci. Istom presudom, obavezan je okrivljeni da u korist budžetskih sredstava, na ime paušala, plati iznos od 4.000,00 dinara, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja, te je obavezan i da na ime troškova krivičnog postupka oštećenom plati iznos od 66.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja, dok je ošt. BB upućen na građansku parnicu radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva.

Protiv napred navedene presude, blagovremeno je žalbu izjavio branilac okr. AA, adv. AB, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i povrede krivičnog zakona, sa predlogom da Apelacioni sud pobijanu presudu preinači i optuženog oslobodi optužbe.

Apelacioni javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, u podnesku Ktž.br.239/2013 od 22.01.2013. godine, predložio je da Apelacioni sud u Beogradu odbije žalbu branioca okr. AA, adv. AB kao neosnovanu, a prvostepenu presudu potvrdi.

  Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio celokupne spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao u smislu odredbe člana 380 ZKP, po službenoj dužnosti, pa je, po oceni žalbenih navoda i predloga, a imajući u vidu i predlog Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, našao:

-žalba je osnovana.

Optužnim predlogom javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Valjevu Kt.br.10/12 od 14.03.2012. godine, okr. AA, stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a stav 1 KZ, tako što je za vreme odigravanja sportske priredbe - prijateljske fudbalske utakmice između omladinaca FK „Železničar“ iz Lajkovca i seniorskog tima FK „Jabučje“ iz Jabučja, kao igrač FK „Jabučja“, fizički napao učesnika navedene sportske priredbe - ošt. BB, kao igrača FK „Železničar“.

Prvostepenom presudom, okr. AA, oglašen je krivim za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a stav 1 KZ, izvršenog na taj način što je na javnom skupu – prijateljskoj fudbalskoj utakmici između omladinaca FK „Železničar“ i seniorskog tima FK „Jabučje“, kao učesnik javnog skupa – igrač FK „Jabučja“ fizički napao drugog učesnika navedenog javnog skupa – ošt. BB koji je bio igrač FK „Železničar“, uz obrazloženje da sud nalazi da predmetna utakmica i akteri iste, predstavlja javni skup i učesnike javnog skupa, u smislu Zakona o okupljanju građana, te se, shodno članu 2 navedenog zakona, okupljanjem građana smatra sazivanje i održavanje zbora ili drugog skupa na, za to primerenom prostoru, pa je stav prvostepenog suda da pomenuta fudbalska utakmica ima sve epitete javnog skupa, te je, shodno članu 4 Zakona o okupljanju građana, prema nalaženju prvostepenog suda, teren na kome se dogodio kritični događaj pogodan za javne skupove, jer se nesporno na njemu može okupiti više lica čiji broj i identitet unapred nisu određeni, a u konkretnom slučaju, na pomenutoj utakmici, pored fudbalera, stručnog štaba i uprave kluba, moglo je prisustvovati lokalno stanovništvo, prijatelji klubova, rođaci i prijatelji igrača i druga zainteresovana lica, pa imajući u vidu upravo tu mogućnost, sud nalazi da se pre predmetne utakmice nije znao tačan broj i identitet lica koji će prisustvovati, tako da se ta utakmica mogla, i ima smatrati, javnim skupom u smislu Zakona o okupljanju građana.

Međutim, imajući u vidu da delo za koje se neko lice optužuje, nije po zakonu krivično delo, ako mu nedostaje koji od posebnih elemenata onog krivičnog dela za koje je podignut optužni akt, pa u tom smislu, prema oceni Apelacionog suda u Beogradu, u konkretnom slučaju nedostaju posebni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, a to je da ovo krivično delo vrši onaj ko fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe ili javnog skupa.

Naime, okrivljenom AA optužnim predlogom javnog tužioca stavljeno je na teret da je predmetno krivično delo izvršio u svojstvu učesnika sportske priredbe, i to na sportskoj priredbi-prijateljskoj fudbalskoj utakmici između omladinaca FK „Železničar“ i seniorskog tima „Jabučje“, pa je, prema oceni Apelacionog suda u Beogradu, pravilan zaključak prvostepenog suda da se pomenuta prijateljska fudbalska utakmica ne može podvesti pod pojam sportske priredbe, u smislu člana 2 stav 1 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, niti su okrivljeni i oštećeni mogli imati svojstvo učesnika sportske priredbe, u smislu člana 2 stav 4 pomenutog zakona, s obzirom da za to nisu ispunjeni zakonski uslovi, odnosno navedena prijateljska utakmica nije bila prijavljena sportskom savezu određenog ranga, niti je sportski savez delegirao sudije tom prilikom, niti je na toj utakmici bilo delegata, pomoćnih sudija, niti se vodio zapisni, pa se, u tom smislu, navedena utakmica ne može smatrati sportskom priredbom.

Međutim, prema stavu prvostepenog suda, predmetna utakmica i akteri iste, predstavlja javni skup i učesnike javnog skupa, u smislu Zakona o okupljanju građana, kako je to već napred navedeno.

Prema oceni Apelacionog suda u Beogradu, izneti zaključak prvostepenog suda da se u konkretnom slučaju radi o javnom skupu, ne može se prihvatiti, s obzirom da situacija prijateljske fudbalske utakmice, na pomoćnom terenu, gde je kao sudija, svedok SS, inače _ bio pozvan od domaćina FK „Železničar“, koja se odigrala u vreme prepodnevnog treninga, gde su prisustvovali samo pripadnici oba fudbalska kluba, koji su i samo kao svedoci ispitani tokom ovog krivičnog postupka, ne može predstavljati javni skup, u smislu Zakona o okupljanju građana. Ovo iz razloga što je, prema nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, navedeni događaj bio ograničen samo za igrače fudbalskih timova čiji su broj i identitet unapred bili određeni, koji nije bio otvoren za javnost, u smislu da svako može da učestvuje, čime sve nisu ispunjeni zakonski uslovi da se konkretna situacija okarakteriše kao javni skup.

Imajući u vidu sve napred navedeno, prema oceni Apelacionog suda u Beogradu, osnovano se žalbom branioca okrivljenog prvostepena presuda pobija zbog povrede krivičnog zakona, uz isticanje da je nesporno utvrđeno da se kritični događaj desio na prijateljskoj fudbalskoj utakmici, koji se nije mogao podvesti pod pojam javnog skupa, koji pojam je definisan Zakonom o okupljanju građana i kao takav se upotrebljava u Krivičnog zakoniku prilikom propisivanja krivičnog dela iz člana 344-a stav 1 KZ, pa time, i prema nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, delu za koje je okr. AA optužen nedostaje poseban elemenat krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344-a stav 1 KZ, te je ovaj sud prvostepenu presudu preinačio tako što je okrivljenog oslobodio od optužbe, na osnovu odredbe člana 355 stav 1 tačka 1 ZKP, jer delo za koje je optužen, po zakonu nije krivično delo.

Iz iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je, na osnovu odredbe člana 391 stav 1 ZKP, doneo odluku kao u izreci presude.


Zapisničar        Presednik veća-sudija
Rosanda Dževerdanović Savković     Siniša Važić

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)