Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.02.2011.

Kž1 256/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 256/11
Dana 01.02.2011. godine
B E O G R A DU IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi iz člana 350 stav 2 Krivičnog zakonika i dr., odlučujući o žalbi branioca osuđenog AA, izjavljenoj protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br. 13926/10 Kv.br. 3981/10 od 16.09.2010. godine, u sednici veća održanoj u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, dana 01.02.2011. godine, doneo je


P R E S U D U


ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca osuđenog AA, pa se presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br. 13926/10 Kv.br. 3981/10 od 16.09.2010. godine, POTVRĐUJE.

Ob r a z l o ž e nj e


Pobijanom presudom preinačena je samo u pogledu odluke o kazni pravnosnažna presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.br. 468/09 od 02.07.2009. godine koja je preinačena presudom Apelacionog suda u Beogradu Kž.1-3245/10 od 11.05.2010. godine u pogledu kazne (pravnosnažna dana 11.05.2010. godine) pa je sud osuđenog AA osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, dok je u ostalim delovima presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.br. 468/09 od 02.07.2009. godine preinačena presudom Apelacionog suda u Beogradu Kž.1-3245/10 od 11.05.2010. godine (pravnosnažna dana 11.05.2010. godine) ostala nepromenjena.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio branilac osuđenog AA, advokat AB, zbog povrede odredaba ZKP-a i odluke o kazni, sa predlogom da drugostepeni sud pobijanu presudu ispravi i osuđenom izvršenje kazne zatvora u trajanju od osam meseci odloži na duži rok.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je u podnesku Ktž. br. 364/11 od 27.01.2011. godine, predložio da drugostepeni sud odbije kao neosnovanu žalbu branioca osuđenog i pobijanu presudu u celini potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja javnog tužioca Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, datog u navedenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Pobijanom presudom kao i postupkom koji je prethodio donošenju iste, nisu učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, niti je njome povređen krivični zakon na štetu osuđenog, a na koje povrede Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni, povodom izjavljene žalbe, u smislu člana 380 ZKP-a pazi po službenoj dužnosti.

Sledstveno tome, neosnovani su žalbeni navodi branioca osuđenog da je prvostepena presuda nerazumljiva, jer se iz iste, prema navodima žalbe, ne može videti da li je predmetna kazna zatvora uslovna ili efektivna. Ovo s toga što je ovaj sud uvidom u spise predmeta nesumnjivo utvrdio da je izreka pobijane presude jasna i razumljiva, te da sadrži jasne, uverljive i neprotivrečne razloge o svim odlučnim činjenicama, odnosno da je potpuno jasno kako je pobijanom presudom osuđeni AA osuđen na efektivnu kaznu zatvora bliže opisanu u izreci iste. Pri tome, ovaj sud je imao u vidu da u pismenom otpravku pobijane presude nije navedeno da je ista doneta „u ime naroda“, ali je našao da navedeno nije od uticaja na drugačiju odluku ovoga suda, jer se u konkretnom slučaju eventualno radi o relativno bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka koja nije bila niti je mogla biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje pobijane presude.

Ispitujući prvostepenu presudu u delu odluke o kazni, a povodom žalbe branioca osuđenog, Apelacioni sud u Beogradu nalazi daje žalba neosnovana.

Ovo s toga što je kazna zatvora na koju je osuđeni AA osuđen, a koja je bliže opisana u izreci pobijane presude, i prema oceni ovoga suda, u svemu u skladu sa težinom učinjenih krivičnih dela i stepenom krivice osuđenog kao učinioca, imajući u vidu da je prvostepeni sud u pobijanoj presudi pravilno cenio da opisano zdravstveno stanje supruge osuđenog, sa kojom ima četvoro zajedničke maloletne dece, predstavlja okolnost koje nije bilo kada se izricala presuda, a koja bi očigledno dovela do blaže osude, pa je tako utvrđenoj okolnosti, a nasuprot iznetim žalbenim navodima, dao adekvatan značaj.

Sledstveno tome, predlog iz žalbe branioca osuđenog za izricanjem blaže krivične sankcije osuđenom ocenjuje se kao neosnovan, jer je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve okolnosti kojih nije bilo kada se izricala presuda, a koje bi očigledno dovele do blaže osude u smislu odredbe člana 405 stav 1 tačka 4 ZKP-a, a kako je to napred navedeno, dok se u ovoj žalbi ne ističe ni jedna okolnost koju prvostepeni sud nije cenio prilikom izricanja kazne osuđenom, a koja bi bila od značaja za istu.

Po nalaženju ovog suda, može se očekivati da će se sa ovako izrečenom krivičnom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija propisana odredbom člana 4 KZ-a i svrha kažnjavanja propisana odredbom člana 42 KZ-a, kao i daje ista u svemu u skladu sa težinom učinjenih krivičnih dela i stepenom krivice osuđenog kao učinioca.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 388 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci presude.

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Vukašin Sarajlić, s.r. Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)