Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.06.2010.

Kž1 3475/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD
Kž 1-3475/2010
Dana 17.6.2010. godine
B E O G R A D4


U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Savke Gogić, predsednika veća, Snežane Dimitrijević i Duška Milenkovića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom-zapisničarem Tanjom Slavković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl.350 stav 2 u vezi stava 1KZ-a,rešavajući po žalbi javnog tužioca Petog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu, izjavljenoj protiv presude Petog opštinskog suda u Beogradu K.br.499/06 od 20.7.2009.godine, u sednici veća održanoj u smislu čl.375 ZKP-a,dana 17.6.2010.godine, u odsustvu uredno obaveštenog Apelacionog javnog tužioca, u prisustvu branioca okrivljenog BB- advokata BA, a po zameničkom punomoćju za advokata BA1, doneo je


P R E S U D U


ODBIJASE kao neosnovana žalba javnog tužioca Petog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu,a presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.br.499/06 od 20.7.2009.godine, u oslobađajućem delu, u odnosu na okrivljenog BB, POTVRĐUJE.

O b r a z l o ž e nj e


Prvostepenom presudom u stavu prvom izreke presude okrivljeni AA oglašen je krivim da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl.350 stav 2 u vezi stava 1KZ-a i izrečena mu je uslovna osuda, tako što mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od 3 godine po pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Prvostepenom presudom je istovremeno određeno da će se u slučaju opoziva uslovne osude okrivljenom u utvrđenu kaznu zatvora uračunati i vreme provedeno u pritvoru od 22.3.2006.godine do 20.4.2006.godine.

Prvostepenom presudom prema okrivljenom je na osnovu čl. 87KZ-a izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: tri novčanice od 100 eura, serijskih brojeva :, C _ i H _, jedan mobilni telefon marke „simens“ bez kartice C60, svežanj ključeva od 5 komada sa daljinskim upravljačem vozila „pežo bokser mini-bus“, saobraćajna dozvola serijskog broja SR __2 na ime AA za vozilo„pežo bokser mini-bus“,i vozilo marke„pežo bokser mini-bus“ registarskih oznaka _.

Okrivljeni je obavezan da sudu na ime paušala plati iznos od 3.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

U stavu dva izreke presude okrivljeni BB je na osnovu odredbe čl.355 tačka 3 ZKP-a, oslobođen od optužbe da je kao saizvršilac izvršio krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl.350 stav 2 u vezi stava 1 KZ-a u vezi čl.33 KZ-a.

Presudom je odlučeno da troškovi krivičnog postupka u ovom delu padnu na teret budžetskih sredstava suda.

Na osnovu čl.91 KZ-a prvostepeni sud je od okrivljenog oduzeo imovinsku korist i to dve novčanice od po 100 eura, serijskih brojeva H _ i H _ kao i dve novčanice od po 1.000,00 dinara, serijskih brojeva AA _ i AA _.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio javni tužilac Peto OJT-au Beogradu , zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a prema žalbenim razlozima, prvostepena presuda se pobija u oslobađajućem delu u odnosu na okrivljenog BB, sa predlogom da žalbeni sud kao drugostepeni pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Branilac okrivljenog BB-advokat BA1 je blagovremeno sudu dostavio odgovor na žalbu javnog tužioca Petog OJT-a u Beogradu, sa predlogom da se ista odbije kao neosnovana i prvostepena presuda potvrdi u stavu dva izreke presude u odnosu na okrivljenog BB. U žalbi je branilac stavio zahtev da u smislu čl.375 ZKP-a, bude obavešten o sednici veća kada se o žalbi bude odlučivalo.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je pismenim podneskom Ktž.br.1735/2010 od 5.5.2010.godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu javnog tužioca Petog OJT-au Beogradu te da prvostepenu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, u smislu čl.375 ZKP-a, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao u smislu čl.380 ZKP-a, žalbom i odgovorom na žalbu,pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, te stava Apelacionog javnog tužioca u pismenom podnesku, te iznetog stava prisutne stranke na sednici veća, našao:

-žalba je neosnovana.

Prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, niti povrede krivičnog zakona, na koje Apelacioni sud povodom žalbe u smislu čl.380 stav 1 tačka1 i 2 ZKP-a pazi po službenoj dužnosti.

Žalbom javnog tužioca Petog OJT-a u Beogradu pobija se prvostepena presuda u oslobađajućem delu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i ističe da sud u konkretnom slučaju, u odnosu na okrivljenog BB činjenično stanje pogrešno utvrdio, odnosno da je izvedene dokaze pogrešno cenio i zbog toga pogrešno utvrdio činjenično stanje, bez obzira na činjenicu što se okrivljeni BB kasnije priključio okrivljenom AA i to u Vladičinom Hanu, što ne isključuje mogućnost odnosno veliku verovatnoću da je između okrivljenih pre ovog susreta postojao dogovor oko prevoza stranih državljana, odnosno njihov nedozvoljen boravak i tranzit kroz Srbiju. U žalbi se takođe ističe da je sud pogrešno utvrdio činjenično stanje poklanjajući veru odbrani okrivljenog BB da mu je navodno okrivljeni AA rekao da je novac pozajmio od šuraka i da mu isti daje zato da ga ovaj pričuva, te zaključuje da su u tom delu odbrane okrivljenih neubedljive i sračunate sa namerom izbegavanja krivice za krivično delo koje im se stavlja na teret jer zbog čega bi uopšte okrivljeni AA davao navodno na čuvanje okrivljenom BB 200 eura kao i 2.000,00 dinara, jer je po sredi naknada za saizvršilaštvo u predmetnom krivičnom delu pri čemu se radi o sumi novca koja iznosi približno polovinu ukupnog iznosa od 500 eura koliko je okrivljeni AA dobio da bi obavio posao, sa kojih razloga se,a imajući u vidu napred navedeno i predlaže kao u žalbi.

Žalbom javnog tužioca zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja pobija se ocena izvedenih dokaza od strane prvostepenog suda. Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je po svestranoj oceni izvedenih dokaza pravilno utvrdio činjenično stanje, i nakon toga pravilno primenio krivični zakon kada je okrivljenog BB u stavu dva izreke presude na osnovu čl.355 tačka 3 ZKP-a, oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl.350 stav 2 u vezi stava 1KZ-a u vezi čl.33 KZ-a, u saizvršilaštvu.

Naime, prvostepeni sud je na osnovu izvedenih dokaza na glavnom pretresu, ceneći odbranu okrivljenih, zaključio da u konkretnom slučaju nije dokazano da je okrivljeni BB u nameri da pribavi kakvu korist zajedno sa okrivljenim AA omogućio strancima nedozvoljen boravak odnosno tranzit kroz Srbiju i Crnu Goru, obzirom da nije imao svest da omogućava tranzit strancima kroz Srbiju i Crnu Goru, niti je imao dogovor sa okrivljenim AA za ovaj postao. Tokom postupka ni jedan dokaz nije ukazivao da je okrivljeni BB imao dogovor sa AA da zajedno u cilju pribavljanja koristi omoguće tranzit stranim državljanima. BB je u svojoj odbrani naveo da ga je kritičnom prilikom pozvao AA da mu pravi društvo, a novac mu je dao da pričuva na šta je tokom postupka stalno ukazivao okrivljeni BB a i okrivljeni AA. Takođe je okrivljeni BB naveo da je naknadno saznao da je AA plaćen za ovaj posao, a u toku vožnje je shvatio da se radi o strancima, obzirom da mu je upravo prvookrivljeni AA rekao da su u pitanju Albanci i da idu u Italiju da traže posao. Međutim ovo saznanje da se radi o strancima, te da je AA plaćen za ovu uslugu ne ukazuje da je okrivljeni AA saizvršilac u ovom krivičnom delu jer ni jedan dokaz nije ukazivao da je zajedno sa okrivljenim AA učestvovao u sklapanju ovog posla, niti postoje dokazi koji ukazuju da je imao svest da učestvuje u radnjama izvršenja, te da na bilo koji način pomaže prvookrivljenom AA. Imajući u vidu napred navedeno, prvostepeni sud je u potpunosti utvrdio činjenično stanje u pogledu svih onih okolnosti koje se u konkretnom slučaju pojavljuju kao relevantne, pravilno nalazeći da tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni BB izvršio delo koje mu se stavlja na teret, sa kojih razloga ga je pravilnom primenom odredbe čl.355 tačka 3 ZKP-a, oslobodio od optužbe da je izvršio napred navedeno krivično delo, pri čemu je sud i prilikom ocene dokaza dao razloge koje u svemu kao pravilne prihvata i Apelacioni sud. Na navedeni način utvrđeno činjenično stanje od strane prvostepenog suda navodima žalbe javnog tužioca se ne dovodi u sumnju, zbog čega je žalba javnog tužioca Petog OJT-a u Beogradu po osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, neosnovana.

Sa svega izloženog, i po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je nakon pravilno utvrđenog i cenjenog činjeničnog stanja koje proizilazi iz spisa predmeta,pravilno primenio zakon kada je na osnovu odredbe čl.355 tačka 3 ZKP-a, okrivljenog BB oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl.350 stav 2 u vezi stava 1KZ-au saizvršilaštvu.

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci presude na osnovu odredbi čl.388 ZKP-a.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Tanja Slavković Savka Gogić

JA

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)