Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.02.2013.

Kž1 3599/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 3599/12
Dana 12.02.2013. godine
B e o g r a d
Nemanjina br.9

 

U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Sonje Manojlović, predsednika veća, sudija Nade Hadži-Perić i Dragana Ćesarovića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Branislavom Munjić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i AA1, zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 KZ, odlučujući o žalbama javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnika oštećene OO, advokata OB, izjavljenim protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.5024/11 od 23.03.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 12. februara 2013. godine, doneo je


P R E S U D U

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnika oštećene OO, advokata OB, a presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.5024/11 od 23.03.2012. godine, se POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.5024/11 od 23.03.2012. godine, na osnovu člana 355 stav 1 tačka 1 ZKP, okrivljeni AA i AA1 oslobođeni su od optužbe da su izvršili po jedno krivično delo davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 KZ, a oštećena OO je upućena na parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva, dok je odlučeno da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv navedene presude blagovremeno su žalbe izjavili:

-javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 367 tačka 1 u vezi člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 367 tačka 3 u vezi člana 370 stav 1 ZKP, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu ukine presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.5024/11 od 23.03.2012. godine i predmet vrati na ponovno odlučivanje Prvom osnovnom sudu u Beogradu;

-punomoćnik oštećene OO, advokat OB, iz svih zakonom predviđenih razloga, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu usvoji žalbu u celosti i pobijanu presudu ukine ili istu preinači, tako što će okrivljene AA i AA1 oglasiti krivim za krivično delo davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 KZ i kazniti ih po zakonu.

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu je, podneskom Ktž.br.3344/12 od 28.06.2012. godine, predložilo Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni sud, u sednici veća ili nakon održanog pretresa, uvažavajući žalbe Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnika oštećene OO, advokata OB, izjavljene protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.5024/11 od 23.03.2012. godine, kao osnovane, pobijanu presudu preinači, tako što će okrivljene AA i AA1 oglasiti krivim za po jedno krivično delo davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 KZ, i osuditi ih po zakonu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom, koju je ispitao i u smislu člana 380 Zakonika o krivičnom postupku, pa je po oceni navoda i predloga u izjavljenim žalbama i predloga Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, iz napred citiranog podneska, našao:

Žalbe su neosnovane.

Ispitujući prvostepenu presudu po službenoj dužnosti, u smislu člana 380 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu nalazi da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 1, 5, 6 i 8 - 11 Zakonika o krivičnom postupku, i da na štetu okrivljenih nije povređen krivični zakon, a u odnosu na koje povrede, povodom izjavljenih žalbi, drugostepeni sud prvostepenu presudu ispituje po službenoj dužnosti.

Suprotne žalbene navode javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnika oštećene OO, advokata OB, da je prvostepena presuda doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP, jer u presudi nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, dok su razlozi koji su dati potpuno nejasni, Apelacioni sud u Beogradu ocenjuje neosnovanim, s obzirom da je, po stavu ovoga suda, nasuprot žalbenim navodima, pobijana presuda jasna i razumljiva, da su dati dovoljni i pravilni razlozi o svim odlučnim činjenicama, da presuda ne sadrži protivrečnosti, ni međusobne, ni u odnosu na sadržinu izvedenih dokaza, kao i da je prvostepeni sud, u obrazloženju pobijane presude, dao jasne i pravilne razloge za svoju odluku.

Ceneći žalbene navode javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnika oštećene OO, advokata OB, kojima se prvostepena presuda pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, Apelacioni sud u Beogradu iste ocenjuje neosnovanim i nalazi da je pravilan zaključak prvostepenog suda da se u radnjama okrivljenih AA i AA1 ne stiču zakonska obeležja krivičnog dela davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

Naime, nesporno je prvostepeni sud iz dokaza izvedenih tokom postupka utvrdio da je pred Osnovnim sudom u Baru došlo do raspravljanja zaostavštine iza pokojne PP i da su okrivljeni AA, na zapisniku O.br.365/07 od 29.08.2007. godine i okrivljena AA1, na zapisniku O.br.365/07 od 05.09.2007. godine, dali nasledničke izjave u kojima su naveli da se ne prihvataju prava na nasleđe iza smrti pokojne PP i da ostalim naslednicima ne osporavaju pravo na nasleđe.

Takođe, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada nije poklonio veru odbrani okrivljenog AA, u delu u kome je isti negirao da je u ostavinskom postupku u Osnovnom sudu u Baru rekao da je sin ostavilje PP i da PP nije sačinila testament, kao i u delu u kome je tvrdio da u njegovom prisustvu ništa nije diktirano i da on ništa nije pričao.

Pravilan je i zaključak prvostepenog suda da ne prihvati odbranu okrivljene Olgice Fabris u delu u kome je ista negirala da je u ostavinskom postupku u Osnovnom sudu u Baru rekla da je ćerka ostavilje PP, da PP nije sačinila testament i da nema drugih naslednika, kao i da se odrekla svog naslednog dela u korist svog oca, kao i u delu u kome je okrivljena tvrdila da nije ništa pričala, niti je iko išta pitao u sudu.

Za svoj zaključak da odbrane okrivljenih u navedenom delu ne prihvati, ocenjujući ih kao neuverljive, suprotne pismenim dokazima pročitanim na glavnom pretresu i sračunate na izbegavanje krivice, prvostepeni sud je u obrazloženju pobijane presude dao jasne, neprotivurečne i dovoljno argumentovane razloge, koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud.

Međutim, i po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, davanje nasledničke izjave pred sudom, u svojstvu učesnika u postupku, ne predstavlja izvođenje dokaza saslušanjem stranke u sudskom postupku, već istom izjavom učesnik u vanparničnom postupku, kao zainteresovano i nezainteresovano lice, daje sudu izjavu da li se prima nasleđa ili se nasleđa odriče.

Stoga, kako krivično delo davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 KZ, čini onaj ko prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu bude zasnovana odluka donesena u tom postupku, dok su u predmetnom ostavinskom postupku okrivljeni na ostavinskoj raspravi saslušani kao učesnici u postupku, a ne prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka, to se, i po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud, u radnjama okrivljenih AA i AA1, ne stiču elementi predmetnog krivičnog dela, zbog čega je prvostepeni sud pravilno, na osnovu člana 355 tačka 1 ZKP (a ne stav 1 tačka 1 ZKP, kako to pogrešno navodi prvostepeni sud), okrivljene AA i AA1 oslobodio od optužbe da su izvršili po jedno krivično delo davanje lažnog iskaza iz člana 335 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Stoga Apelacioni sud u Beogradu suprotne žalbene navode javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnika oštećene OO, advokata OB, ocenjuje neosnovanim i nalazi da istima ničim nije dovedena u sumnju pravilnost i zakonitost pobijane presude.

S obzirom na napred izneto, a na osnovu odredbe člana 388 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku kao u izreci presude.

Zapisničar     PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Branislava Munjić, s.r.   Sonja Manojlović, s.r.

Za tačnost otpravka
upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)